Kollektiv vejledning

Projektperiode: 1. juni 2015 – 1. august 2016

Udviklingsprojektet om kollektiv vejledning skal ses på baggrund af ændringerne indenfor vejledningsområdet i 2014, hvor der blev lagt et nyt fokus omkring elever i udskolingen, der fremadrettet i langt højere grad skulle modtage UU vejledning i kollektive kontekster.

Således betød ændringerne på UU vejledningsområdet, at en mindre del af eleverne – de foreløbigt ikke uddannelsesparate – skulle tilbydes individuel og gruppebaseret vejledning – mens de øvrige – de foreløbigt uddannelsesparate – tilbydes kollektiv vejledning.

Kollektiv vejledning er klassebaserede (eller tilsvarende) vejledningsaktiviteter, som har til formål at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse. I den kollektive vejledning skal eleverne udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag.

Formålet med udviklingsprojektet var at udvikle den kollektive vejledning og gruppevejledningen, så den i højere grad kunne udfordre og kvalificere elevernes uddannelsesvalg. Det overordnede mål med projektet var todelt:

  1. Udvikling af modeller, metoder og praksisformer i den kollektive vejledning og gruppevejledning.
  2. Kompetenceudvikling af vejledere, der forestår og har ansvaret for den kollektive vejledning

Projektet havde således to spor:

  1. Et forsøgs- og udviklingsspor med fokus på udvikling af metoder, modeller mv. for kollektiv vejledning.
  2. Et kompetenceudviklingsspor med fokus på kompetenceudvikling af vejledere.

Udviklingsprojektet sammentænkte praksisudvikling med kompetenceudvikling og kvalificering. Kompetenceudviklingen var organiseret som læringscirkelforløb, der kombinerede læringsforløb med praksisudvikling og -afprøvning af forskellige vejledningsaktiviteter i den kollektive vejledning med seminardage eller lignende aftalte læringsforløb. På den måde påvirkede og kvalificerede sporene og projektets målsætninger gensidigt hinanden, idet kompetenceudviklingen og praksisudviklingen har været snævert forbundne.

Forsøgs- og udviklingsprojekt om kollektiv vejledning og gruppevejledning fungerede som en overordnet ramme på tværs af en lang række delprojekter organiseret i de enkelte regioner.

Projektet gennemførtes i et samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL og UU DANMARK. Alle tre parter indgik i og udgjorde en styregruppe. Styregruppen havde det overordnede ansvar for projektet og projektforløbet. Rammen var opstillet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling som bevillingsgiver. Projektet stod på tre ben: Et projektlederben, der blev varetaget af UU DANMARK, et kompetenceudviklingsben, der blev varetaget af UCC og VIA og et evalueringsben, der blev forestået af Evalueringsinstituttet EVA. De tre projektparter var i løbende dialog omkring planlægningen og gennemførelsen af forløbet, der på praksisfeltet skete med afsæt i UU sektorens regionale struktur. 44 af i alt 54 UU Centre var direkte involveret i projektet – 41 centre deltog i første projektperiode mens 44 indgik i anden projektperiode.

Det samlede projektbeløb udgjorde 4.000.000 kr. for 2015 – 2016.

Læs mere om seneste nyt fra projektet her

Hent delrapport

Hent afsluttende rapport og evaluering af forsøg med kollektiv vejledning:

Udvikling af kollektiv vejledning – afrapportering

Evaluering af forsøg med kollektiv vejledning