UUDK-Logo

Bidrag til at dygtige unge kan se erhvervsuddannelser som en attraktiv karrierevej

Danske virksomheder har brug for dygtige faglærte, nu og i fremtiden. Derfor skal vi have flere unge til at få øjnene op for erhvervsuddannelser som en attraktiv karrierevej.

Dygtige, uddannelsesmotiverede unge er mest i tvivl om uddannelsesvalg. Bakket op af deres forældre vælger mange ureflekteret gymnasiet, fordi de og deres forældre tror, det er det sikreste valg. Derfor skal de have mulighed for at se, høre og mærke et fag og det faglærte arbejdsliv inden uddannelsesvalget er truffet, så de kan relatere det til eget liv og egne fremtidsønsker.

Lovmæssige ændringer på vejledningsområdet har afskåret denne gruppe af unge (de uddannelsesparate) fra vejledningsaktiviteter som erhvervspraktik, brobygning og individuel vejledning, der kunne støtte dem i at træffe et reflekteret uddannelsesvalg. Erfaring fra ikke-uddannelsesparate unge som i højere grad får tilbud om erhvervspraktik og brobygning, viser, at disse to aktiviteter har størst betydning for uddannelsesvalget. Dygtige, uddannelsesmotiverede unge, der er i tvivl om deres uddannelsesvalg skal have adgang til mere vejledning, mulighed for i højere grad at afprøve en erhvervsuddannelse og at arbejde som faglært. Det giver et bedre grundlag for at træffe et reflekteret valg, som matcher deres evner og interesser.

UU DANMARK ønsker i tæt samarbejde med brancheorganisationer, virksomheder og erhvervsuddannelser over 3 år at give dygtige, uddannelsesmotiverede unge i 7. klasse et tilbud om et sammenhængende vejledningsforløb med indbygget brobygning på en erhvervsuddannelse og erhvervspraktik i en virksomhed. Vi søger derfor Nordea Fonden for midler til gennemførsel af   udviklingsprojektet, der skal gennemføres i form af fem regionale delprojekter.

 

Projektets målgruppe

Det forventes, at 13.500 elever i 7.klasse årligt deltager i den kollektive vejledning om erhvervsuddannelser, heraf vil projektet tilbyde ca. 1500 elever per år at deltage i det sammenhængende vejledningsforløb.

Målgruppen for tilbuddet er primært dygtige og uddannelsesmotiverede elever i 7.klasse, der forventes at blive vurderet uddannelsesparate samt deres forældre. Ganske mange projekter og initiativer har til formål at fokusere på de udsatte og ikke-uddannelsesparate unge, ofte med henblik på, at de skal tage en erhvervsuddannelse.

Dette projekt tager i stedet udgangspunkt i dels de uddannelsesparate unges (og deres forældres) behov for at få de unges uddannelsesvalg kvalificeret og udfordret, og dels i virksomhedernes og erhvervsuddannelsernes behov for ressourcestærke og dygtige unge.

Der er flere gode grunde til at prøve projektet af i 7. klasse:

  • på, at der er flest elever i 7. klasse, der ikke har valgt uddannelse endnu, og færrest elever i 7. klasse har lagt sig fast på en gymnasial uddannelse. 7. klasse er derfor bedste tidspunkt at sætte ind med de første aktiviteter, som kan skabe en bevidsthed om erhvervsuddannelser og dermed udfordre uddannelsesvalget.
  • Der er i forvejen megen aktivitet i 8. klasse og ingen vejlednings-/karrierelæringsaktivitet i 7. klasse.
  • Forældrearrangementet i forløbet er en oplagt mulighed for tidligt at drøfte erhvervsuddannelser med forældre, som har stor indflydelse på deres børns uddannelsesvalg.
  • Ved at forløbet ligger i 7. klasse støttes lærerne til at kickstarte den ønskede sammenhængende karrierelæringsindsats i hele udskolingen.
  • Når forløbet finder sted i direkte forlængelse af, at de praktiske fag er stoppet efter 6. kl. bidrages til den praktiske og anvendelsesorienterede læring, som der er stor fokus på lovgivningsmæssigt.

 

Projektets aktiviteter og virkemidler

Projektets centrale aktivitet er det sammenhængende vejledningsforløb, der skal give de uddannelsesmotiverede unge håndgribelige erfaringer med, hvad det vil sige at være faglært:

  • Informationsmøder for unge og forældre, hvor vejledningstilbuddet præsenteres
  • Kollektiv vejledning om erhvervsuddannelser og forberedelse af de unge til brobygnings- og praktikforløbet
  • 2 dages brobygning på en erhvervsuddannelse, hvor de unge lærer konkrete teknikker
  • 3 dages erhvervspraktik i en virksomhed, hvor de unge afprøver og bruger de lærte teknikker til at løse konkrete opgaver
  • Gruppebaseret efterbehandling sammen med UU vejleder, hvor de unge reflekterer over deres oplevelser og sætter disse i relation til egne evner og interesser.

Det sammenhængende vejledningsforløb skaber sammenhæng og progression mellem det de unge oplever under hhv. brobygnings- og praktikforløbet, og de aktiviteter som vejlederen laver med de unge før og efter brobygning og praktik.

For at aktiviteten kan gennemføres afholdes der 5 regionale kick-off dage, hvor forløbets indhold udvikles og planlægges i tæt samarbejde med lokale erhvervsskoler og virksomheder. På den måde skabes der ejerskab for projektet hos alle projektets parterer.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med brancheforeninger, blandt andre Danske Maritime, Dansk Byggeri og Plastindustrien, der sikrer at lokale virksomheder etablerer de nødvendige praktikpladser.

 

Projektets organisation

Projektet udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem UU DANMARK og brancheforeninger, som vil udgøre projektets styregruppe.

UU DANMARK, der er sekretariat for landets kommunale Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre og har til formål at arbejde for udvikling af UU, er den overordnede rammeprojektejer, som varetager den samlede projektledelse og økonomiadministration. Der ansættes en projektleder, som bliver bindeleddet mellem styregruppen og de lokale projekttovholdere.

Projektet afprøves i 5 UU centre, der hver udnævner 1-2 vejledere, som bliver lokale tovholdere. Disse har ansvaret for samarbejdet med de lokale erhvervsuddannelser og de lokale virksomheder, der indgår i projektet.

Brancheorganisationerne har ansvaret for at finde lokale virksomheder, som vil stille sig til rådighed for at tage imod elever i 3 dages målrettet erhvervspraktik og bidrager desuden med sparring og lokale kontakter.