Markedsafsøgning: leverandør til virkningsevaluering

0

Publiceret 28. maj 2019.

Program: ”Unge med kant” – Hovedstaden (1. april 2019 – 31. december 2021)

Markedsafsøgning:
Leverandør til virkningsevaluering: ekstern leverandør i programmet ”Unge med kant – Hovedstaden” med formål at iværksætte og gennemføre en formativ virkningsevaluering, som skal understøtte den kvalitative udvikling hos de fagprofessionelle og de involverede organisationer.

Bevillingsgivere: EU Socialfond og Region Hovedstadens Vækstforum.

Bevillingsmodtager: UU DANMARK

UU DANMARK ønsker at afsøge markedet. Offentliggørelse af opgaven har til formål at sikre, at tilsagnsmodtager opfylder betingelser i tilsagnsbrev og vilkår omkring gennemsigtighed og forsvarlig økonomisk forvaltning i henhold til gældende EU-regler og dansk lovgivning.

Baggrund:
UU DANMARK har modtaget tilsagn fra Region Hovedstaden og EU Socialfond om støtte til programmet ”Unge med kant – Hovedstaden” i perioden 1. april 2019 til 31. december 2021. Programmets partnere er Roskilde Tekniske skole Vilvorde, Hotel- og Restaurantskolen, samt de kommunale ungeindsatser i Ishøj, Brøndby, Helsingør, Tårnby, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Høje-Taastrup kommune.

Programmets volumen kan betegnes som stort, med deltagelse af 8 lokale konsortier i 8 kommuner i Region Hovedstaden. De enkelte konsortier vil arbejde indbyrdes uafhængigt af hinanden, dog skal der søges at skabe korrelation og synergieffekter imellem konsortierne undervejs i programmet. ”Unge med kant, Hovedstaden” interagerer desuden med flere andre projekter under UU DANMARK, heriblandt ”Unge med kant, Syddanmark”, og ”Youth in transition” i 4 europæiske lande.

Det voluminøse program er alt i alt kendetegnet ved en høj kompleksitet og kræver en tæt bevågenhed med mulighed for adhoc tilpasninger og agilitet. Samtidig skal programmet efterleve de stramme krav og formaliteter, som en EU socialfondsbevilling tilsiger.

Programmet vil være innovationsskabende, samtidig med at programmet vil producere i rammerne af ny lovgivning (”Kommunal Ungeindsats”, trådt i kraft pr. 1. jan. 2019), og bidrage til at implementere denne. Formålet er blandt andet at skabe vidensgrundlag for arbejdet med udsatte unge i rammerne af de nye sammenhængende kommunale ungeindsatser.

Målgruppen for programmet – de allermest udsatte unge – kræver stærkt individuelle løsninger, baseret på et fleksibelt tværsektorielt samarbejde iblandt de relevante fagprofessionelle. De lokale konsortier vil bestå af fagprofessionelle fra forskellige sektorer, både i og uden for de kommunale ungeindsatser. Det indebærer et formålsrettet samarbejde mellem bl.a. UU vejledere, beskæftigelsesvejledere, socialrådgivere, sundhedspersonale, lærere og pædagoger fra de uddannelsesforberedende tilbud og fra FGU, samt i høj grad vejledere/undervisere fra erhvervsskoler. Ikke desto mindre forventes, at programmet skal gennemføres med en høj grad af professionalisme hos de involverede fagprofessionelle.

Programmet vil blive målt på den effektkæde, som er udarbejdet som en del af ansøgningen og godkendt af Erhvervsstyrelsen. Det indebærer løbende og obligatorisk datalevering til Erhvervsstyrelsen, som er repræsenteret ved styrelsens eksterne evaluator COWI. Effektkæden måler 320 unges individuelle progression henimod (indikatorer på gennemførelse af) en erhvervsuddannelse.

Programledelsen ønsker at supplere denne effektmåling med en formativ evaluering, som skal understøtte den kvalitative udvikling hos de fagprofessionelle og de involverede organisationer. Derudover skal den formative evaluering gengive flere nuancer i de unges udvikling og inspirere de fagprofessionelle i deres arbejde undervejs i programmet.

Formål:
Programmet ”Unge med kant” vil etablere et kædeansvar for de mest udsatte unge fra grundskole, evt. via den Forberedende Grunduddannelse (FGU) til påbegyndt erhvervsuddannelse (EUD). De forskellige fagprofessionelle og andre aktører skal bringes sammen for at oparbejde fælles tilgange og metoder. Indsatserne for den enkelte unge skal vælges og koordineres i tæt dialog med den unge. Her arbejdes med de unges mestring, motivation og evner til relationsdannelse. Metoderne skal især anvendes ved vanskelige overgange. Programmet skal sikre, at 320 af de mest udsatte unge hver især gennemgår og opnår en progression.

Programmet vil udvikle bl.a.:

 • Kompetenceprofil på Kontaktperson + vejledningsfaglighed
 • Didaktisk model for arbejde med udsatte unge i hele deres individuelle forløb
 • Tværfaglige/multifaglige teams med fælles metoder: UU, social, beskæftigelse, udskoling folkeskole, EUD

Leverance:
UU DANMARK ønsker leverandør til at iværksætte og gennemføre en formativ virkningsevaluering som skal understøtte den kvalitative udvikling hos de fagprofessionelle og de involverede organisationer.

Leverandøren vil samarbejde tæt med programledelsen, som er placeret hos Moeve aps. Programledelsen vil i videst muligt omfang understøtte virkningsevalueringen, bl.a. med dataindsamling og information om programmets progression.

Evalueringen skal fungere som et understøttende supplement til programledelsen og dermed også understøtte udviklingen i programmet. Mellemresultater skal løbende formidles til programledelsen og i et vist omfang også til projektdeltagerne.

Leverandøren skal kunne fremlægge et udkast til et evalueringsdesign, der afspejler de bagvedliggende principper. Evalueringsdesignet kan med fordel bygge på et eksisterende evalueringsdesign til lignende formål, ejet af UU DANMARK. Evalueringsdesignet for ”Unge med kant Hovedstaden” skal godkendes af programmets styregruppe, bestående af programledelsen og de 8 lokale programkoordinatorer.

Udførelsesperiode og proces:
Leverancen skal finde sted i perioden 1. juli 2019 til 31. december 2021. Opstartsmøde med programleder og -ejer finder sted 27. juni 2019.

Evalueringen skal som minimum omfatte følgende:

 • Videnskabsteoretisk grundlag og relatering af analysen til kontekst
 • Udarbejdelse af evalueringsdesign, inkl. metoder til dataindsamling (kvalitative analysemetoder og kvantitative metoder), heriblandt dialog med styregruppen om evalueringskriterier
 • Dataindsamling og forarbejdning, med evt. også kvantificering af kvalitative data
 • Dataanalyse og konklusioner
 • Formidling af mellem- og slutresultater til programledelsen og efter aftale til projektdeltagerne

Det kan være en fordel, hvis budgiver kan relatere konklusionerne til økonomien i den kommunale ungeindsats.

Krav til leverandørens kompetencer:
Det er nødvendigt, at leverandøren har faglig indsigt i følgende områder:

 • Ekspertise inden for formativ evaluering, med både kvalitative og kvantitative målemetoder
 • Formidling af evalueringsresultater
 • Et vist kendskab til målgruppen udsatte unge
 • Et vist kendskab til den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI)
 • Et vist kendskab til fagprofessionelle processer og opgaver i forhold til målgruppen udsatte unge
 • Et vist kendskab til vejledningsfaglighed og erhvervspædagogik

Krav til tilbuddet:
UU DANMARK ønsker at modtage:

 • Angivelse af hvordan virkningsevalueringen tænkes gennemført
 • En kort beskrivelse af leverandør. Der kan henvises til web og LinkedIn, hvis dette er relevant og fyldestgørende i forhold til opgaveløsningen
 • En kort referenceliste – kun relevante referencer i forhold til opgaveløsningen. Der kan henvises til web og LinkedIn eller anden relevant kilde
 • Pris på opgaveløsningen

Sendes til sekretariatsleder Pia Vigh: pia.vigh@uudanmark.dk. Hvis budgiver ønsker at sende tilbud via sikker mail, ret da henvendelse til Pia Vigh forudgående.

Programmets samlede økonomiske ramme er 18.084.045 kr. af EU’s socialfondsmidler og 3.368.408 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, foruden ca. 40% medfinansiering fra projektets partnere. Programmets totalbudget er således: 36.168.044,77 kr. Udgiften til leverandør kan ikke overstige tærskelværdierne anført i EU-Kommissionens meddelelse 2017/C 438/01 offentliggjort 19. december 2017.

Ansøgningen kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatsleder Pia Vigh: pia.vigh@uudanmark.dk

Markedsafsøgningen foregår i perioden 28. maj 2019 – 20. juni 2019