Markedsafsøgning: leverandør til kompetenceudvikling

0

Publiceret 21. maj 2019

Program: ”Unge med kant – Hovedstaden” (1. april 2019 – 31. december 2021)

Markedsafsøgning:
Leverandør til kompetenceudvikling: ekstern leverandør i projektet ”Unge med kant – Hovedstaden” med formål at iværksætte fælles kompetenceudviklingstiltag for alle projektdeltagere.

Bevillingsgivere: EU Socialfond og Region Hovedstadens Vækstforum.

Bevillingsmodtager: UU DANMARK

UU DANMARK ønsker at afsøge markedet. Offentliggørelse af opgaven har til formål at sikre, at tilsagnsmodtager opfylder betingelser i tilsagnsbrev og vilkår omkring gennemsigtighed og forsvarlig økonomisk forvaltning i henhold til gældende EU-regler og dansk lovgivning.

Baggrund:
UU DANMARK har modtaget tilsagn fra Region Hovedstaden og EU Socialfond om støtte til programmet ”Unge med kant – Hovedstaden” i perioden 1. april 2019 til 31. december 2021. Programmets partnere er Roskilde Tekniske skole Vilvorde, Hotel- og Restaurantskolen, samt de kommunale ungeindsatser i Ishøj, Rødovre, Helsingør, Tårnby, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Høje-Taastrup kommune.

Programmets volumen kan betegnes som stort, med deltagelse af 8 lokale konsortier i 8 kommuner i Region Hovedstaden. De enkelte konsortier vil arbejde indbyrdes uafhængigt af hinanden, dog skal der søges at skabe korrelation og synergieffekter imellem konsortierne undervejs i programmet. ”Unge med kant, Hovedstaden” interagerer desuden med flere andre projekter under UU DANMARK, heriblandt ”Unge med kant, Syddanmark”, og ”Youth in transition” i 4 europæiske lande.

Det voluminøse program er alt i alt kendetegnet ved en høj kompleksitet og kræver en tæt bevågenhed med mulighed for adhoc tilpasninger og agilitet. Samtidig skal programmet efterleve de stramme krav og formaliteter, som en EU socialfondsbevilling tilsiger.

Programmet vil være innovationsskabende, samtidig med at programmet vil producere i rammerne af ny lovgivning (”Kommunal Ungeindsats”, trådt i kraft pr. 1. jan. 2019), og bidrage til at implementere denne.

Målgruppen for programmet – de allermest udsatte unge – kræver stærkt individuelle løsninger, baseret på et fleksibelt tværsektorielt samarbejde iblandt de relevante fagprofessionelle. De lokale konsortier vil bestå af fagprofessionelle fra forskellige sektorer, både i og uden for de kommunale ungeindsatser. Det indebærer et formålsrettet samarbejde mellem bl.a. UU vejledere, beskæftigelsesvejledere, socialrådgivere, sundhedspersonale, lærere og pædagoger fra de uddannelsesforberedende tilbud og fra FGU, samt i høj grad vejledere/undervisere fra erhvervsskoler.

Ikke desto mindre forventes, at programmet skal gennemføres med en høj grad af professionalisme hos de involverede fagprofessionelle.

Formål:
Programmet ”Unge med kant” vil etablere et kædeansvar for de mest udsatte unge fra grundskole, evt. via den Forberedende Grunduddannelse (FGU) til påbegyndt erhvervsuddannelse (EUD). De forskellige fagprofessionelle og andre aktører skal bringes sammen for at oparbejde fælles tilgange og metoder. Indsatserne for den enkelte unge skal vælges og koordineres i tæt dialog med den unge. Her arbejdes med de unges mestring, motivation og evner til relationsdannelse. Metoderne skal især anvendes ved vanskelige overgange. Programmet skal sikre, at 320 af de mest udsatte unge hver især gennemgår og opnår en progression.

Programmet vil udvikle bl.a.:

 • Kompetenceprofil på Kontaktperson + vejledningsfaglighed
 • Didaktisk model for arbejde med udsatte unge i hele deres individuelle forløb
 • Tværfaglige/multifaglige teams med fælles metoder: UU, social, beskæftigelse, udskoling folkeskole, EUD

Leverance:
UU DANMARK ønsker leverandør til iværksættelse og gennemførelse af fælles kompetenceudviklingstiltag for alle programdeltagere.

Kompetenceudviklingen skal være praksisrettet og meningsgivende for de involverede aktører i rammerne af ”Unge med kant, Hovedstaden.” Dermed skal kompetenceudviklingen tage udgangspunkt i opgavens karakter og i de professionelles behov.

Leverandøren vil samarbejde tæt med programledelsen, som ligger hos Moeve aps. Programledelsen vil i videst muligt omfang understøtte kompetenceudviklingen praktisk, med dataindsamling eller på anden vis.

Leverandøren skal kunne fremlægge et udkast til en samlet plan for kompetenceudviklingen, der afspejler de bagvedliggende principper.

Udførelsesperiode og proces:
Leverancen skal finde sted i perioden 1. juli 2019 til 31. december 2021. Opstartsmøde med programleder og -ejer finder sted 27. juni 2019.

Aktuelt indsamler programledelsen behov for kompetenceudvikling fra de lokale konsortier, baseret på deres lokale erfaringer. Indtil videre viser sig følgende behov:

 • Kompetencebegrebet og gensidig forståelse af de fagprofessionelles (spids-) kompetencer
 • Konstruktivt samspil mellem de fagprofessionelle om de enkelte unge
 • Didaktisk design af de unges forløb, herunder central inddragelse af de unge
 • Organisatorisk design/tilrettelæggelse af kædeansvar
 • Samtaleteknikker ift. målgruppen udsatte unge
 • Fremme af relationsdannelse med de unge og mellem de unge
 • Fremme af mestringsstrategier hos de unge

I hvert tilfælde skal kompetenceudviklingen tilrettelægges med reference til den centrale kerne i programmet: ungeforløb.

Form:
Kompetenceudviklingen kan foregå i form af fælles seminarer og webinarer på tværs af de 8 konsortier, suppleret med lokale opgaver og arrangementer.

Der kan blive suppleret med andre leverandørers bidrag til kompetenceudvikling, typisk ud fra aktuelle indsigter eller behov. Det kan foregå på initiativ af leverandør for den centrale kompetenceudvikling, men også på initiativ af programledelsen. I begge tilfælde skal den centrale leverandør indgå i et meningsfuldt samspil omkring de eksterne bidrag.

Om muligt skal det samlede kompetenceudviklingsforløb resultere i et koncept, der kan udbredes landsdækkende via UU DANMARKs træningskoncept eller på anden vis.

Krav til leverandørens kompetencer:
Det er nødvendigt, at leverandøren har faglig indsigt i følgende områder:

 • Kendskab til målgruppen udsatte unge
 • Kendskab til kommunale processer og opgaver i forhold til målgruppen udsatte unge
 • Vejledningsfaglig ekspertise samt erhvervspædagogisk ekspertise
 • Erfaringer med kompetenceudvikling af fagprofessionelle, der arbejder med udsatte unge
 • Kunne udføre praksisrettet kompetenceudvikling, med afsæt i lokale behov, herunder kunne bidrage praksisrettet med forskningsbaseret viden og metoder til praksis

Krav til tilbuddet:
UU DANMARK ønsker at modtage:

 • Angivelse af hvordan kompetenceudviklingen tænkes løst
 • En kort beskrivelse af leverandør. Der kan henvises til web og LinkedIn, hvis dette er relevant og fyldestgørende i forhold til opgaveløsningen
 • En kort referenceliste – kun relevante referencer i forhold til opgaveløsningen. Der kan henvises til web og LinkedIn eller anden relevant kilde
 • Pris på opgaveløsningen

Sendes til sekretariatsleder Pia Vigh: pia.vigh@uudanmark.dk. Hvis budgiver ønsker at sende tilbud via sikker mail, ret da henvendelse til Pia Vigh forudgående.

Programmets samlede økonomiske ramme er 18.084.045 kr. af EU’s socialfondsmidler og 3.368.408 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, foruden ca. 40% medfinansiering fra projektets partnere. Programmets totalbudget er således: 36.168.044,77 kr. Udgiften til leverandør kan ikke overstige tærskelværdierne anført i EU-Kommissionens meddelelse 2017/C 438/01 offentliggjort 19. december 2017.

Ansøgningen kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatsleder Pia Vigh: pia.vigh@uudanmark.dk

Markedsafsøgningen foregår i perioden 22. maj 2019 – 14. juni 2019