Markedsafsøgning: ”Unge med kant – Hovedstaden”

0

Udgivet: 4. april 2019

Markedsafsøgning
Konsulentbistand til programledelse: ekstern konsulentassistance i projektet ”Unge med kant – Hovedstaden” med formål at sikre projektets progression og faglige produktion, i henhold til projektplan og leverancer. Konsulenten vil referere til UU DANMARK som projektejer.

 • Bevillingsgivere: EU Socialfond og Region Hovedstadens Vækstforum
 • Bevillingsmodtager: UU DANMARK

UU DANMARK ønsker at afsøge markedet. Offentliggørelse af opgaven har til formål at sikre, at tilsagnsmodtager opfylder betingelser i tilsagnsbrev og vilkår omkring gennemsigtighed og forsvarlig økonomisk forvaltning i henhold til gældende EU-regler og dansk lovgivning.

Baggrund:
UU DANMARK har modtaget tilsagn fra Region Hovedstaden og EU Socialfond om støtte til programmet ”Unge med kant – Hovedstaden” i perioden 1. april 2019 til 31. december 2021. Programmets partnere er Roskilde Tekniske skole Vilvorde, Hotel- og Restaurantskolen, samt de kommunale ungeindsatser i Ishøj, Brøndby, Helsingør, Tårnby, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Høje-Taastrup kommune.

Formål:
Programmet ”Unge med kant – Hovedstaden” vil etablere et kædeansvar for de mest udsatte unge fra grundskole, evt. via den Forberedende Grunduddannelse (FGU) til påbegyndt erhvervsuddannelse (EUD). De forskellige fagprofessionelle og andre aktører skal bringes sammen for at oparbejde fælles tilgange og metoder. Indsatserne for den enkelte unge skal vælges og koordineres i tæt dialog med den unge. Her arbejdes med de unges mestring, motivation og evner til relationsdannelse. Metoderne skal især anvendes ved vanskelige overgange. Programmet skal sikre, at 320 af de mest udsatte unge hver især gennemgår og opnår en progression.

Programmet vil udvikle bl.a.:

 • Kompetenceprofil på Kontaktperson + vejledningsfaglighed’
 • Didaktisk model for arbejde med udsatte unge i hele deres individuelle forløb
 • Tværfaglige/multifaglige teams med fælles metoder: UU, social, beskæftigelse, udskoling folkeskole, EUD

Konsulentopgaven:
UU DANMARK ønsker konsulentbistand til gennemførelse af programmet.

Konsulentopgaven består af:

 • Model og kompetenceprofil for stifinderfunktion
 • Faglig udvikling: fælles for kommunernes fagprofessionelle
 • Planlagt 320 individuelle forløb med udsatte unge
 • Ny praksis i og med EUD og til dels FGU
 • Strukturforandring og -forankring i den kommunale ungeindsats

Det indebærer, at konsulenten skal facilitere arbejdsproces og projektflow:

 • Et højt kommunikationsniveau, indadtil og udadtil; det indebærer bl.a. redaktion af projektsite
 • Understøttelse af partnernes indsats og bidrag, som estimeret i projektplanen, heriblandt afholdelse af netværksmøder, workshops og virtuelle aktiviteter
 • Bidrag i øvrigt i dialog med bevillingsgiver og Regionens eksterne evaluator, samt til afrapporteringer

Udførelsesperiode og proces:
Konsulentbistanden skal udføres i perioden 1. april 2019 til 1. april 2022 (aflevering af slutrapport).

Projektansøgningen kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatsleder Pia Vigh: pia.vigh@uudanmark.dk

Krav til konsulentens kompetencer:

 • Master i projektledelse
 • Mangeårig dokumenteret erfaring med program- og projektledelse
 • Dokumenteret indsigt i erhvervspædagogik
 • Dokumenteret erfaring med projektarbejde som uddannelsespolitiske indsatser
 • Dokumenteret erfaring med erhvervsuddannelserne, erhvervspædagogik og overgange til erhvervsuddannelserne Indsigt i konditioner for tværfaglige og tværsektorielle processer i kommuner
 • Stor indsigt i ungdomsuddannelsesvejledning og erhversuddannelsessektoren specifikt, herunder erhvervsuddannelsernes betydning i forhold til den kommunale ungeindsats
 • Stor indsigt i ungdomsuddannelsessektoren generelt
 • Højt fagligt niveau i forhold til projekt- og netværksdannelse og samarbejder
 • Højt fagligt niveau i forhold til formidling til uddannelsesaktører
 • Nødvendig pædagogisk og/eller vejledningsfaglig ekspertise

Derudover skal konsulenten kunne:

 • agere med stor fleksibilitet og med tillid til lokal udvikling, samt med hurtige interventioner, hvor nødvendigt
 • bidrage med stabilitet og meningsdannelse til de lokale udviklingsprocesser
 • facilitere udveksling imellem aktørerne, hvorved de lokale aktører skal erfare additionalitet
 • bidrage kompetent til aktørernes eksternt forståede kompetenceudvikling, bl.a. med rammesætning og opsamling
 • bidrage kompetent til ekstern forskningsledsagelse, bl.a. med bidrag til udformning af kvalitets- og evalueringsdesign samt assistere med dataindsamling
 • bidrage kompetent til projektadministration og -ejer, bl.a. i forhold til dokumentation, afrapportering etc.

Krav til tilbuddet:
UU DANMARK ønsker at modtage

 • Angivelse af hvordan konsulentopgaven tænkes løst
 • En kort beskrivelse af virksomheden/konsulent. Der kan henvises til web og LinkedIn, hvis dette er relevant og fyldestgørende i forhold til opgaveløsningen
 • En kort referenceliste – kun relevante referencer i forhold til opgaveløsningen. Der kan henvises til web og LinkedIn eller anden relevant kilde
 • Pris på opgaveløsningen

———————-

Projektets samlede økonomiske ramme er 18.084.045 kr. af EU’s socialfondsmidler og 3.368.408 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, foruden ca. 40% medfinansiering fra projektets partnere. Projektets totalbudget er således: 36.168.044,77 kr. Udgiften til ekstern konsulentbistand til projektledelse kan ikke overstige tærskelværdierne anført i EU-Kommissionens forordning nr. 2015/2364/EU, 2015/2365/EU, 2015/2366/EU af 18. december 2017.

Markedsafsøgningen foregår i perioden 5. april 2019 – 15. april 2019.