Det er de unge, det handler om

0

Det er særligt to aspekter i de unges overgang til ungdomsuddannelse, der er centrale. For det første at der tilrettelægges sammenhængende vejledningsaktiviteter med afsæt i elevernes behov og med fokus på, at eleverne lærer om deres egen relation til uddannelse og job i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse og afslutning af grundskolen. For det andet at man understøtter, at eleverne allerede tidligt i ungdomsuddannelsen føler sig socialt og fagligt inkluderede og motiverede for at deltage i undervisningen.

Det har positiv betydning for overgangsprocessen, når vejledningen har fokus på, at eleverne skal lære noget om sig selv i relation til ungdomsuddannelse og job frem for alene at skulle vælge ungdomsuddannelse.”

Sagde Lisa Goth, der uddybede, at vejledningen dermed skal være med til at udvide elevernes perspektiv på uddannelse og hjælpe dem med både at udforske arbejdslivet, at forstå sig selv og reflektere over sig selv i relation til uddannelse og job.

For at sikre en god overgang bliver vejledningens opgave således at tilpasse indsatsen i forhold til den enkelte elev, sætte fokus på elevernes læring og refleksion og på lærernes og vejledernes og forældrenes forskellige roller. Mens ungdomsuddannelserne skal understøtte elevernes sociale og faglige tilhørsforhold og sætte ind tidligt i forhold til fravær.

”Vi ved hvad der virker, der er bare noget af det, der virker, der er meget ressourcekrævende” sagde Lisa Goth afslutningsvist.

At det ikke kun er de svageste unge, det handler i den kommunale ungeindsats var også noget, der optog Poul Erik Madsen, rektor på Fredericia Gymnasium og formand for Fredericia Uddannelsesråd, der skulle give sit bud på hvad gymnasier og erhvervsskoler forventer af en styrket kommunal ungeindsats og hvilket ansvar de selv vil påtage sig for at 90% gennemfører en ungdomsuddannelse.

Det første Poul Erik Madsen slog fast var, at det er vidt forskellige udfordringer ungdomsuddannelserne sidder med, når det gælder 90% målsætningen. Alle ungdomsuddannelser er udfordrede på fravær og mange er også udfordrede på frafald.

Poul Erik Madsen bekræftede Lisa Goths pointe om ungdomsuddannelsernes opgave. Ifølge ham er den vigtigste værktøjskasse klassen og skolekulturen. Altså skolernes evne til at lave gode klasser. Men ligeså vigtigt er det med et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem grundskole, ungdomsuddannelse og UU eller den kommunale ungeindsats. Blandt andet gennem forpligtende aftaler mellem ungdomsuddannelserne og den kommunale ungeindsats ved udmeldelse eller før udmeldelse. Desuden er det også vigtigt, at der oparbejdes tillid mellem konkurrerende institutioner indbyrdes og i forhold til kommunen. Også når der er en dårlig sag.

”Mit klare budskab til det kommunale system – der er nødt til at være mere vejledning og der skal være etik i vejledningen.”