Debat: Vejlederne har hovedrollen i ny ungeindsats

0

Jeanette Sjøberg

Af Jeanette Sjøberg, formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening 

Der skal etableres en ny sammenhængende kommunal ungeindsats, sådan har regeringen og et bredt flertal i Folketinget besluttet. I Danmarks Lærerforening mener vi, at de unges interesser til enhver tid skal danne udgangspunkt. Det sikres bedst ved at vejlederne får hovedrollen i den nye ungeindsats. 

Læserne af dette debatindlæg kender sikkert indholdet i ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, som også bliver kaldt ”FGU-reformen”. Jeg vil ikke bruge lang tid på at gennemgå aftalen. Som fagforening for mange af jer der bliver berørt af de omstillinger, der følger af aftalen, er vi meget optagede af, hvad der kommer til at ske. Reformen nedlægger flere institutioner og opretter nye, flytter rundt på lærere og vejledere og koster fremadrettet mere end to mia. kr. årligt. Det er en kæmpe omstilling, som vil tage lang tid, og vi vil gøre hvad vi kan for at den finder sted med respekt for de unge og for de fagprofessionelle. Uden jer kan det slet ikke lade sig gøre, det ved politikerne godt. Og vi skal nok minde dem om det, hvis de skulle gå hen og glemme det et øjeblik.

Hvis den nye kommunale ungeindsats skal blive en succes for de unge, så mener vi, at vejledningsprofessionen står centralt:

  • Den mest præcise og effektive forankring er i et vejledningscenter eller med et team af vejledere som omdrejningspunkt. Det understreges af den centrale rolle, som FGU-aftalen tillægger den unges uddannelsesplanlægning og vejledningsproces. UU-vejledningens nuværende opgaver skal overføres samlet til den nye kommunale ungeindsats og udgør i aftaleteksten langt hovedparten af den nye kommunale ungeindsats.
  • Vejledningen til børn og unge i folkeskolen skal også være en del af den kommunale ungeindsats, hvilket blot styrker behovet for at have et samlet og stærkt vejledningsfagligt miljø, som de unge nemt kan finde.
  • Da vejledningen spiller en nøglerolle, bør den faglige ledelse varetages af en person med vejledningsfaglig baggrund. Medarbejdere, som løfter UU-vejledningens opgaver i den nye organisering, skal som hidtil have en vejlederuddannelse, jf. aftaleteksten, og som det er gældende i dag på UU-centrene.
  • Vejledningen skal ifølge aftalen fortsat være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser, hvilket er meget vigtigt. Det betyder efter vores opfattelse, at uddannelsesinstitutioner, som har institutionsinteresse, og jobcentre, som har tydelig myndighedsudøvelse, ikke kan huse den kommunale ungeindsats. Vejledningen skal ske på de unges præmisser og hverken ud fra myndigheds- eller institutionsinteresser. Her må der ikke gås på kompromis. Unge som presses til et uddannelsesvalg, som de ikke har lyst til, vil opleve nederlag og falde fra.

De unge har været udsat for mange reformer gennem de senere år. Hvis man skal være realistisk, så er det ikke gået lige godt med dem alle. Erhvervsuddannelserne har fx ikke fået det statusløft, som de ellers fortjener, og som var meningen med reformen af erhvervsuddannelserne. Noget af problemet er, at de reformer, vi har set, både vil løfte kvaliteten og spare penge på samme tid. Fx blev UU-vejledningen beskåret økonomisk med 35-40 pct. samtidig med at eleverne skulle udfordres på deres valg af uddannelse, så flere vælger en erhvervsuddannelse. Det hænger ikke sammen. Når man samtidig indfører karakterbestemte adgangskrav til erhvervsuddannelserne er det ikke så mærkeligt at tilgangen til erhvervsuddannelserne falder yderligere.

Derfor håber jeg, at vejlederne denne gang får hovedrollen, når en ny sammenhængende ungeindsats bliver etableret. Vejlederne har den professionelle baggrund til at vejlede og rådgive de unge om uddannelse og job. Vejlederne kan bistå de unge i deres uddannelsesplanlægning, hjælpe dem med at reflektere og træffe deres eget selvstændige valg. Det er sådan vi hjælper de unge bedst.