Midtvejsevaluering af Brug for alle Unge

0

Midtvejsevalueringen for Brug for alle unges vejledningsindsats er netop udkommet. Brug for alle unge (BFAU) samarbejder med 24 UU-centre fra hele landet om udvikling af vejledning for ikke-uddannelsesparate unge. Evalueringen er bygget op som et inspirationskatalog med det formål, at få spredt de gode erfaringer allerede undervejs i processen, og give inspiration videre til andre, der arbejder med lignende indsatser. Evaluator består af et konsortium af Epinion, Deloitte, Pluss, samt LSP og CeFU.

Overordnet set peger midtvejsevalueringen blandt andet på, at de fleste indsatser i BFAU bygger på et tværfagligt samarbejde, og at dette har styrket vejledernes faglige identitet. De er blevet mere bevidste om, hvori deres faglighed består. Arbejdet med indsatserne og de udfordringer de har løst undervejs, har bidraget med vigtige erfaringer i forhold til arbejdet med en udfordret målgruppe.

Konkret oplever vejlederne et stort udbytte, idet de har fået styrket deres kompetencer og evne til at styre projekter, opbygge kapacitet til at arbejde kvalificeret med de unge og forankre metoder, tilgange eller produkter i praksis. Samtidigt oplever vejlederne, at deres bevidsthed omkring de unges udbytte er øget.

Midtvejsevalueringen evaluerer desuden UU-centrenes arbejde i tre forskningscirkler, som er forløbet over en periode på knapt halvandet år.  I denne periode har vejledere fra 15 forskellige UU-centre samarbejdet på tværs om at udvikle nye metoder og koncepter i vejledningen. Resultatet viser blandt andet, at:

  • arbejdet i forskningscirkler giver kompetenceudvikling
  • gennem arbejdet i forskningscirkler udvikles nye indsatser, som kobler og anvender teoretisk og praktisk viden
  • innovationskapaciteten i UU-centrene er blevet øget.

Overordnet udtrykker 90 % af vejlederne, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med udbyttet af arbejdet i forskningscirklerne.

Læs resume af midtvejsevalueringen

Læs hele midtvejsevalueringen