Kønsbevidst vejledning

0

Lumi Zuleta

Af Lumi Zuleta, projektleder, Institut for Menneskerettigheder.

I juni i år offentliggjorde Undervisningsministeriet en ny rapport, der for første gang giver et samlet overblik over, hvordan det står til med ligestillingen blandt børn og unge i Danmark.

Rapporten, der kommer fra Udvalget om Ligestilling i Dagtilbud og Uddannelse, peger på, at der er store ligestillingsudfordringer blandt børn og unge. Helt fra den spæde start i vuggestuelivet til teenageårene, hvor valget om ungdomsuddannelse skal træffes, spiller køn en rolle i både daginstitutioner, folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Rapporten er blevet til i samarbejde med et ekspertudvalg, som blev nedsat af det daværende Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministerium i maj 2016, og sammen med en række andre interessenter deltog instituttet også i udvalgsmøderne

Mange centrale aktører har lagt tid og ressourcer i at præcisere udfordringerne og formulere anbefalinger, og nogle af disse anbefalinger vedrører også vejledningsområdet. 

For eksempel peger rapporten på, at der er store udfordringer med unges kønsstereotype uddannelsesvalg, blandt andet fordi vejledningen ofte påvirkes af den unges køn.

Det er derfor ganske åbenlyst, at uddannelsesvejlederne har mulighed for at modvirke kønsstereotype uddannelsesvalg, hvis de udfordrer de unge i deres uddannelsesvalg. Vi må huske på, at det er en af vejlederens fornemste opgaver at præsentere de unge for så mange muligheder som muligt uden at skele til den unges køn.

Pigefag og drengefag
Instituttets egen undersøgelse fra 2013, der er baseret på interviews med uddannelsesvejledere viste, at køn spiller en meget større rolle i vejledningen, end vejlederne selv er bevidste om. Undersøgelsen peger på, at køn spiller en rolle og påvirker vejledningen, men som regel er vejlederne ikke opmærksomme på dette.

Det påvirker vejledernes opfattelse af, hvad der er ”drengefag” og ”pigefag”, og når der skal vejledes om uddannelser, kommer vejlederne ofte til at anspore piger i retning af traditionelle pigefag og drenge i retning af traditionelle drengefag.

Vejledningen er derfor et godt sted at starte, hvis vi vil bryde med forestillingen om pige- og drengefag, for hvis der ikke er en bevidsthed om kønnets betydning i forbindelse med vejledningen, risikerer vi, at piger og drenge ikke præsenteres for de samme uddannelsesmuligheder. Det kan i sidste ende betyde, at vi går glip af de unges uudnyttede potentiale, og det er en skam.

Mænd tjener mest
Desuden trækker de unges kønsopdelte uddannelsesvalg spor ind på arbejdsmarkedet, hvilket afspejler sig i lønstatistikkerne, hvor mænd fortsat tjener mere end kvinder. Det mønster skal brydes.   

Næste skridt må derfor være at komme udfordringerne til livs, så vi kan forebygge kønsstereotyper og kassetænkning allerede fra en tidlig alder. Det kan blandt andet ske ved i et større omfang at gøre brug af rollemodeller. De unge skal kunne se sig selv i et fag og have andre af samme køn at spejle sig i.

Det er også nødvendigt med et normkritisk element i selve vejlederuddannelsen. For som situationen er i dag, har den ikke et tilstrækkeligt fokus på køn og ligestilling, og det betyder at vejlederne mangler en fundamental viden om køn og om de redskaber, der skal til, for at de kan påvirke og udfordre de unge i deres kønstraditionelle opfattelser og uddannelsesvalg.

Inden for pædagoguddannelsen tilbydes i dag et obligatorisk undervisningsmodul om køn, og et lignende fag kunne man overveje at tilbyde på vejlederuddannelsen.

For der er ingen tvivl om, at der er behov for konkrete tiltag, hvis vi skal gøre op med de kønsstereotype forestillinger om, hvad drenge og piger egner sig til, som desværre præger vejledningen og de unges uddannelsesvalg i dag.