Inddrag praksis i udskolingen

0

Der er behov for nytænkning af undervisningen i udskolingen for at højne elevernes motivation, øge kendskabet til erhvervsuddannelserne og inddragelse af praksis i undervisningen. UU DANMARK ser uddannelsesvejledningen som et centralt omdrejningspunkt.

Undervisningsministeriets trivselsmåling (2015) viser, at elevernes motivation falder drastisk i udskolingen.

  • 34 % af eleverne vurderer at undervisningen er kedelig mod 16 % af eleverne i 4. klasse.
  • 55 % af eleverne i 4. klasse vurderer at undervisningen giver dem lyst til at lære mere, i 9. klasse er det faldet til 34 % af eleverne.
  • 26 % af eleverne i 9. klasse vurderer at undervisningen er spændende, i 4. klasse er det 43 % af eleverne, som synes at undervisningen er spændende.

Af de 5 hovedindikatorer som Undervisningsministeriet trivselsmåling er bygget op omkring, viser det sig, at støtte og inspiration løber med bundkarakterer over hele landet, ligesom den faglige trivsel er relativ lav.

Det er en udvikling som skal vendes, ikke mindst set i lyset af uddannelsesparathedsvurderingerne og de stigende og mere og mere komplekse overgangskrav til ungdomsuddannelserne. Vi har behov for en stigende formkurve i udskolingen, sådan at eleverne møder overgangen til ungdomsuddannelse med lyst, mod og nysgerrighed og en solid faglig, personlig og dannelsesmæssig ballast i rygsækken.

Gentænk valgfagsordningen
Med folkeskolereformen blev indført valgfag fra 7. klasse og rammen for hvilke valgfag, der kan udbydes, blev åbnet op. Det har betydet alt lige fra fluebinderi, den store bagedyst, basketball, nye sprog mv. Det er sket samtidig med, at store dele af vejledningen i udskolingen er sparet væk og mulighederne for erhvervs- og uddannelsespraktik er blevet forringet. Effekten er ikke udeblevet. Center for Ungdomsforskning har dokumentet, at eleverne efterspørger viden, overblik og personlig vejledning. De samme krav har Danske Skoleelever formuleret for nyligt. Vi har med andre ord behov for at skabe en udskoling som inspirerer, motiverer og gør eleverne klar til en ungdomsuddannelse.

UU DANMARK foreslår, at den udvidede valgfagsordning i udskolingen nytænkes, sådan at de 4 hovedområder til erhvervsuddannelserne udbydes som valgfag, i det omfang det er muligt i den enkelte kommune. Valgfaget kan foregå på egen skole, på en erhvervsuddannelse eller i en kombination, hvor også virksomheder inddrages. Valgfaget designes med udgangspunkt i de brancheafklaringsforløb, som i dag er en del af grundforløb 1. Formålet med valgfaget er læring og bør sammentænkes med anvendelsesorienteret undervisning i fx dansk, matematik, engelsk, naturfag, idræt mv. Det bliver obligatorisk for alle elever, at de i deres udskolingsforløb har mindst ét EUD-valgfagsforløb. Skolerne, UU og erhvervsskolerne samarbejder om opgaven.

Inddrag erhvervsuddannelser og virksomheder i undervisningen
Erfaringer fra bl.a. Fredericia og Middelfart kommuner viser, at det kan lade sig gøre. Her har man siden 2014 arbejdet med intensive læringsforløb på tværs af skoler, erhvervsuddannelser og virksomheder. Forløbet varer en uge og er obligatorisk for alle 8. klasser i de 2 kommuners folkeskoler. Det lokale UU center er tovholder og sørger for, at undervisere for erhvervsskolerne og lærere fra folkeskolerne mødes og sammen sætter læringsmål og aftaler hvilke fag, der skal indgå i det intensive læringsforløb. Om mandagen er eleverne på egen skole, hvor de introduceres til de faglige discipliner, de skal arbejde med. Tirsdag til torsdag undervises eleverne på erhvervsskolen og besøger 1-2 virksomheder, som har relevans for de fagområder de arbejder med. Om fredagen fremlægger eleverne deres resultater og læring. Målingerne viser, at forløbene øger elevernes motivation, ligesom den skærper elevernes interesse for erhvervsuddannelserne.

En udskoling med kant
Skal vi vende udviklingen med en dalende motivation i udskolingen, skal vi skabe en udskoling med kant, og en udskoling som har tydelige og meningsfulde linjer ud til ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. Ud over en nytænkning af valgfagsordningen foreslår UU DANMARK:

  • Elevplanen, handleplanen for de ikke uddannelsesparate, uddannelsesplanen og studievalgsportfolien samles i én udskolingsplan med fokus på motivation, øget forældreinvolvering og løbende feedback
  • Uddannelsesparathedsvurderingen omdøbes til en uddannelsesevaluering, hvor der er fokus på elevernes muligheder frem for deres begrænsninger
  • Indførelse af en obligatorisk udskolingsopgave i 8. klasse, som sammentænkes med introduktions-kurserne og erhvervspraktik, som skal gøres obligatorisk
  • Det timeløse emne ”Uddannelse og Job” tildeles 30 timer på skemaet og UU centrene får ansvaret for undervisningen
  • Alle elever og deres forældre skal have retskrav på institutionsuafhængig og personlig uddannelses-vejledning
For flere informationer kontakt næstformand i UU DANMARK, Anders Ladegaard:
Centerleder UU Lillebælt
Direkte nummer: 72113462
Mobil: 40777568
E-mail: anders.ladegaard@fredericia.dk
Adresse: Snaremosevej 110,1, 7000 Fredericia