Debat: Hvad kan vi gøre for at ændre uligestillingen?

0

Carla Tønder Jessing
Danmarks Vejlederforening

Af Carla Tønder Jessing, næstformand i Danmarks Vejlederforening

Køn og ligestilling i dagtilbud, uddannelse og vejledning – hvad kan vi gøre for at ændre uligestillingen?

Overskriften handler om den rapport fra Undervisningsministeriet, som blev offentliggjort i juni i år. Rapporten er vigtig, fordi den indeholder tal og facts om uligestillingen i uddannelse og erhverv i Danmark: Det skæve arbejdsmarked ift. køn, unges kønsstereotype uddannelsesvalg og de bevidste og ubevidste forestillinger om, hvad der er passende for kønnene, som både forældre, pædagoger, undervisere og vejledere har. Rapporten er også vigtig, fordi den præsenterer forslag til forandringer og handlinger, som staten, institutioner, foreninger og organisationer skal tage initiativ til.

De to udfordringer, vi arbejdede med i vejlednings-undergruppen, var at ”både piger og drenge træffer kønsstereotype uddannelsesvalg og lader dermed tilsyneladende kønnet skygge for potentialet hos den enkelte” og ”vejledningen til de enkelte fag og den måde fagene præsenteres på, må ikke være kønsbestemt”. Og det ene af de to udviklingsmål, vi arbejdede med, lød: ”Vejledningen skal bidrage til, at alle elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg, så de får mulighed for at overveje og træffe uddannelsesvalg uafhængigt af kønsspecifikke forventninger”.

Som led i arbejdet med udfordringer og anbefalinger blev forskelle i kønsopfattelser også diskuteret, herunder kan jeg nævne den amerikanske sociologiforsker Linda Gottfredsons teori om acceptable koder for kønsadfærd, herunder valg af uddannelse og erhverv, og hvordan ubevidste afgrænsninger og kompromiser er afgørende.  Mere biologiske kønsopfattelser var også i spil i diskussionerne. Kønsopfattelserne har naturligvis indflydelse på, hvilke udfordringer vi ser, og hvilke løsninger vi peger på.

Anbefalingerne fra vejledningsgruppen falder i 3 afsnit: hvilke initiativer hhv. staten, vejledningsinstitutioner, foreninger og organisationer bør tage. Der er 8 forslag ift. staten, 6 ift. vejledningsinstitutionerne og 2 ift. foreninger og organisationer. Vigtige anbefalinger ift. staten drejer sig om ændringer i styringsdokumenter, læringsmål, brobygningsforløb, studievalgsportefølje og studieordninger, der retter fokus mod køn og ligestilling. Her kan det bemærkes, at vi i udvalget foreslog, at det obligatoriske emne Uddannelse og Job skulle timefastsættes for at få virkelig effekt, men at dette er fjernet i den endelige rapport.

Anbefalingerne vedrørende vejledningsinstitutionerne drejer sig overordnet om at udfordre elevers/vejledtes kønsopfattelser og stereotypier i forhold til ’passende’ uddannelsesvalg. Og for foreningers og organisationers vedkommende – herunder UU DK og Danmarks Vejlederforening – går anbefalingerne på at informere medlemmerne om køn og ligestilling og sætte fokus på vejledernes rolle her.

Det er afgørende for at mindske kønsskævhederne og de kønsstereotype valg, at alle involverede sætter ind på at følge anbefalingerne.

Om forhistorien og offentliggørelsen af rapporten
Den daværende undervisningsminister Ellen Trane Nørby nedsatte udvalget i maj 2016 med det formål at beskrive udfordringer, identificere udviklingsmål og foreslå initiativer vedrørende ligestilling på følgende områder: Dagtilbud, folkeskolen, erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser og vejledningen. Udvalget bestod af omkring 60 repræsentanter for institutioner og organisationer med ekspertise indenfor områderne. Det ret omfattende udvalgsarbejde med diskussioner og rapportbidrag blev afsluttet i december 2016, og rapporten var berammet til offentliggørelse i januar 2017.

Det undrede mange af os udvalgsmedlemmer, at foråret gik, uden at rapporten udkom. Efter flere henvendelser til ministeriet fik vi besked om, at den ville komme i foråret, og endelig – efter en ultrakort svarfrist til kommentarer – blev rapporten offentliggjort den 26. juni. Det vil sige lige op til sommerferien, og uden pressemøde eller anden opmærksomhedsskabende begivenhed – helt ulig Ekspertgruppens anbefalinger til Bedre veje til ungdomsuddannelse! Det ærgrer flere af os udvalgsmedlemmer, herunder Pia Vigh fra UU DANMARK og undertegnede, da rapporten derved fik langt mindre opmærksomhed, end den fortjener. Kønsopfattelser og uligestillingen er så vigtige som nogensinde at arbejde med i vejledning, uddannelse og erhverv, hvad flere debatter henover foråret og sommeren tydeligt har vist.

Find Undervisningsministeriets nyhed om rapporten, samt link til rapporten og dens anbefalinger her:

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/jun/170626-stoerre-viden-om-koen-og-ligestilling-giver-frie-og-kvalificerede-uddannelsesvalg-til-alle

Se endvidere: ”Vejledningen bør være kønsblind”, artikel i Danmarks Vejlederforenings magasin Vejlederen nr. 2. april 2017