UUDK kommentarer til regeringsudspil

0

Forhandlingerne om Regeringens udspil: ”Tro på dig selv – det gør vi”, er sikkert godt i gang, og vi ønsker alt godt for forhandlingerne om en aftale, som i de kommende år vil sørge for, at de sidste 6-7% af de 15-24 årige enten gennemfører en ungdomsuddannelse eller får et fast greb i arbejdsmarkedet. Samtidig er det vigtigt, at de nuværende positive resultater for de 93-94% unge fastholdes.

Vi stiller os positivt til, at der opereres med en målsætning hvor 10% forberedes og gøres parate til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det stiller dog samtidig krav om, at unge der benytter denne mulighed senere kan få vejledning til, hvordan erfaring fra arbejdsmarkedet kan omsættes til en erhvervsrettet uddannelse.

UU DANMARK støtter op bag den nye målsætning, at 90% har gennemført mindst en ungdomsuddannelse i 2030 med et delmål, hvor 85% skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2025. Der er tale om klare mål og en realistisk tidshorisont. Al erfaring fortæller, at det er de sidste procentpoint, der er de vanskeligste.

UU DANMARK repræsenterer landets UU centre, som har en solid erfaring fra arbejdet med målgruppen inklusive erfaringer med de barrierer, som udfordrer arbejdet. På den baggrund tilbyder vi nedenstående overvejelser og pointer til forhandlingerne:

  • Det er vigtigt, at vi får etableret en forberedende grunduddannelse (FGU), som både bryder med en økonomisk træghed fra kommunerne om at investere i og bakke op om de nuværende uddannelsesforberedende institutioner, og bryder med institutionelle særinteresser, hvor hensynet til taxameter kan være større end hensynet til den unge. UU DANMARK anbefaler, at styringen forankres i en sektor- og institutionsuafhængig enhed, som ser de unges behov, før de ser institutionernes behov.
  • UU DANMARK anbefaler at, der under særlige omstændigheder, bliver mulighed for at gå på den forberedende grunduddannelse i mere end de 2 år, som er grænsen i regeringens forslag. Arbejdsmarkedet og målgruppen af unge er en dynamisk størrelse, og derfor skal tilbuddet også være fleksibelt.
  • UU DANMARK minder om, at ekspertudvalget havde et stærkt fokus på udskolingen og den forebyggende indsats. Vi har behov for en forberedende grunduddannelse af høj kvalitet, men målet på sigt må være, at behovet for FGU bliver mindre, fordi det forebyggende arbejde i udskolingen bliver bedre.
  • I forlængelse af ovenstående punkt opfordrer UU DANMARK de politiske partier til at diskutere, hvordan den professionelle vejledning i Danmark skal videreføres, og om der skal være vejledning til alle. UU DANMARK anbefaler tillige i lighed med Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning*, at kvaliteten af vejledningen fortsat skal sikres ved et krav om en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.
  • I forslaget er lagt op til, at kommunerne selv fastlægger den konkrete organisering af ungeindsatsen, hvor målet er et samarbejde omkring den unge ved at skabe en tværgående kommunalt forankret indsats. UU DANMARK finder det positivt, at der lægges op til et stærkere samarbejde på tværs, men finder det vigtigt at fastholde den nuværende vejledningsfaglige profession omkring vejledning i grundskolen og den efterfølgende opsøgende vejledning. Ekspertudvalget anbefaler, at det arbejde som i dag sker i landets UU centre, og som er båret af et ressourcesyn på de unge, skal være den bærende enhed i de nye kommunale ungeindsatser.
  • Data fra Ungedatabasen er centrale i den kommunale ungeindsats. Det er af central betydning, at der er ens registreringspraksis i kommunernes vejledningsindsats, hvis der skal foreligge valide data på området til at finde unge i målgruppen for en vejlednings- og uddannelsesindsats. UU DANMARK opfordrer derfor til, at kommunerne pålægges at udpege en ansvarlig for dette område, der samtidig får bemyndigelse til lokal implementering af nationalt fælles besluttede retningslinjer. Ungedatabasen vil også være det fremtidige redskab for uddannelsesplan og parathedsvurdering og redskabet til at følge ”kædeansvaret” som Ekspertudvalgets anbefaling nævner.
  • Med gymnasiereformens krav om 5 i karaktergennemsnit for at blive vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, vurderer UU DANMARK på baggrund af konsekvensanalyser, at 40-45% af de unge pr. 1. december 2017 vil blive vurderet ikke-uddannelsesparate. UU centrene har fået midler til at vejlede 20% af en ungdomsårgang, som en konsekvens af erhvervsuddannelsesreformen. UU DANMARK opfordrer de politiske partier til at tage hånd om denne opgaveoverskridelse på mere end 100%.
  • UU DANMARK minder om, at regeringsudspillet er målrettet 6-7% af en ungdomsårgang. Det bør drøftes, om den professionelle vejledning alene skal tilbydes denne målgruppe. De resterende over 90% af de kommende ungdomsårgange skal ud i et uddannelsessystem, som bliver mere og mere komplekst og med flere og flere adgangskrav; hvordan skal de unge og deres forældre stilles?

UU DANMARK håber, at denne reform også vil inddrage den samlede professionelle vejledning i Danmark: Der er behov for enkelhed og klarhed for de unge og deres forældre i form af en tydelig og professionel organisation, hvor alle kan henvende sig, og som har en opsøgende funktion. F.eks. bør de studenter som kommer ud af gymnasierne med et sløjt eksamensresultat og uden et klart mål for fremtiden, omfattes af den kommunale vejledningsparaply og en opsøgende indsats, som hjælper dem videre til en kompetencegivende uddannelse.

* I brev fra Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning til Undervisningsminister Merete Riisager, 19. april