Sammenhæng i indsats og vejledning til alle

0

Med ekspertudvalgets anbefalinger er sat en ny målsætning om, at alle skal med. Målet hæves fra 95% til 100%. Det er en meget ambitiøs målsætning. Og det er en meget rigtig målsætning.

UU DANMARK har længe argumenteret for, at 25 år efter 9. klasse er en lang distance at måle gennemført ungdomsuddannelsesfrekvens på. Så at det nye mål er 8 år efter 9. klasse er vi meget enige i: En ungdomsuddannelse skal gennemføres mens man er ung, og det samme gælder for en erhvervskompetence.

Entydighed og sammenhæng i den kommunale ungeindsats, fra grundskole til det 30. år, har længe været et mål for UU DANMARK, og noget UU centrene lokalt har arbejdet aktivt for.

Samarbejde med respekt for forskellige faglige professioner er en del af UUs daglige arbejde, hvor der opereres på tværs i kommunen, ligesom vejledningsprofessionen med en diplomuddannelse eller en masteruddannelse i vejledning dækker over forskellige fagprofessionelle tilgange lige fra pædagogen, kleinsmeden, socialrådgivere, læreren, sygeplejersken, den faglærte til AC’eren. Det er faktisk noget af det, UU ansatte fremhæver som meget positivt ved jobbet.

UU centrene og UU DANMARK går derfor meget positivt ind i den kommende proces, hvor anbefalinger skal omsættes til lovgivning og siden implementeres lokalt. I UU DANMARK er vi glade for, at ekspertudvalget har anerkendt den professionstilgang, som UU centrene står for, idet udvalget anbefaler, at de kompetencer og den professionalisme, som er i UU centrene, skal være den bærende enhed i de nye kommunale eller tværkommunale ungeenheder.

UU DANMARK maner dog også til besindighed i forhold til de strukturelle overvejelser og i forhold til at sikre ledelse og faglige miljøer, som hele tiden arbejder for, at de enkelte professioner er i udvikling og fremdrift.

Det er vigtigt at huske på, at ekspertudvalgets anbefalinger primært omhandler 6% af en ungdomsårgang: hvad med de 94% af ungdomsårgangene? CEFU har dokumenteret, at der er en meget stor midtergruppe af unge, som er meget usikre og uafklarede omkring uddannelsesvalg; de mangler overblik og indsigt, og de og deres forældre efterspørger vejledning.

Spørgsmålet er, om der skal rives ned og bygges nyt, eller om der skal udbygges på det, som allerede fungerer godt og skaber resultater hver eneste dag?

Ungdommens Uddannelsesvejledning har siden den første lov i 2003 om professionel vejledning vist, at vejledning kan være med til at skabe resultater. Professionen er netop kendetegnet ved mange af de kompetencer, som ekspertudvalget peger på:

  • Positivt syn på den unge og metoder til at få den unges ressourcer frem
  • En ubureaukratisk tilgang og vilje til at finde løsninger på trods af systembarrierer
  • Kompetence til at arbejde på tværs af forvaltninger og fagligheder
  • Stor intern videndeling vejledere imellem og med andre fagprofessionelle
  • Evnen til at sætte den unge i centrum og være opsøgende og proaktive
  • Karrierekompetencer og karrierelæring som det paradigme og de metoder, som kan skabe systematik, overblik og udfordre de unge i deres læring og i deres valg

UU vejlederne opererer fra 56 forskellige UU centre i Danmark, og modtagelsen af anbefalingerne har lokalt bl.a. været påvirket af, hvordan det enkelte center er organiseret. Der er:

  • Centre der dækker én kommune, hvor UU vejledningen er koblet tæt sammen med Jobcenterets ungeindsats
  • Centre der dækker én kommune, hvor UU og Jobcenteret ligger i hver sin afdeling, men har et tæt samarbejde
  • UU i kommunale ungecentre, som allerede nu er tæt på at ligne den foreslåede Kommunale Ungeindsats
  • Tværkommunale UU centre som dækker flere kommuner i et flerkommunalt samarbejde eller dannet som såkaldte §60 selskaber.

Uanset lokale modeller, er vi i UU DANMARK indstillet på at kvalificere ekspertudvalgets anbefalinger og sammen beskrive grundlaget for en indsats, der flytter flere unge i uddannelse og beskæftigelse og sikrer, at de har forudsætningerne for at gennemføre. Og kald det hvad det er: et vejledningscenter. Vi bifalder, at ekspertudvalget også har haft fokus på denne del med en anbefaling om en ambitiøs implementeringsstrategi.

Der tegner sig et mere og mere tydeligt uddannelsesmarked, hvor institutionernes grundlag og vækst er elevtilmeldinger. Med en verden i hastig forandring, tegner der sig et klart perspektiv om, at grundskolen og en gennemført ungdomsuddannelse ikke kan stå alene. Selv med en videregående uddannelse, skal alle videreuddanne sig livet igennem for at følge med.

Tidligere undervisningsminister Ulla Tørnæs gjorde i 2003 op med 28 forskellige vejledningsordninger. Er det ikke på tide, at der igen ses på vejledningens organisering? Evejledningen, Studievalg, VEU, gennemførselsvejledning m.fl. Også her er der behov for mere entydighed.

Danmark har brug for en tydelig vejledningssøjle, hvor mennesker livet igennem kan henvende sig og få vejledning til fortsat karriereudvikling og viden om de muligheder, samfundet tilbyder og fordrer. Danmark har brug for en sektor- og institutionsuafhængig vejledning, som har fokus på den vejledningssøgende. Kort sagt en organisation, som hjælper videre uden at mennesker nødvendigvis skal klientgøres i et system.

Kunne en sådan vertikal søjle indtænkes som en fremtidig overbygning på den tværgående horisontale platform vi nu drøfter, ville der være ekstra perspektiv i dialogen om den nye kommunale eller tværkommunale ungeindsats.

Det er en dialog vi meget gerne tager: både lokalt i kommunerne og som bidrag til den politiske proces, der nu går i gang.

Mark Jensen,
UU DANMARK