En vejledningsfaglig kommentar

0

Carla Tønder Jessing, Danmarks Vejlederforening

’Bedre veje til ungdomsuddannelse’ –

Ekspertudvalgets anbefalinger: En vejledningsfaglig kommentar

Af Carla Tønder Jessing, Næstformand, Danmarks Vejlederforening (DVF)

Baggrund
Ekspertudvalget for bedre veje til ungdomsuddannelse fremlagde den 28. februar sine anbefalinger under stor minister- og mediebevågenhed. Forinden havde Politiken som optakt bragt et stort interview med statsministeren med titlen: ”Vi har begået kollektivt uddannelsessvigt” (Politiken 27.2. 2017), hvori han ridser problematikken op om de 70.000 unge, der ikke opnår studie- eller erhvervskompetence, dem der ”rammer betonloftet”, som det komplekse og uoverskuelige system efter folkeskolen kaldes. ”Der er en shoppen ind og ud af alle mulige tilbud”, siger han i interviewet. Jeg vender tilbage til de forklaringer på problemerne, der peges på i interviewet.

De lovende anbefalinger
Hvordan ser så de længe ventede anbefalinger ud? For at tage de – efter min mening – mest fremsynede først:

  • 95 % målsætningen skal fjernes og erstattes af en 100 % målsætning, hvor der opereres med, at omkring 10 % af de unge skal uddanne/kvalificere sig via arbejde, i erkendelse af, at ikke alle er i stand til at kvalificere sig gennem uddannelse, og vigtigt: for ikke at operere med 5 %, som vi ikke kan stille noget op overfor.
  • Der skal oprettes en ny Forberedende Uddannelse, som i tre linjer skal erstatte eller indoptage en lang række eksisterende forberedende tilbud: produktionsskole, KKU, OBU, egu, FVU og AVU. De bliver erstattet i den ny uddannelse i hhv. en produktionsskolelinje, en erhvervslinje og en almen linje, som beskrives og gennemføres i 2-3 kvalifikationsniveauer jf. den europæiske kvalifikationsramme. Varighed op til 2 år og med mulighed for tværgående skift. Intentionen er, at den ny uddannelse vil gøre op med mængden af forberedende tilbud og give mere overskuelighed for de unge. Derudover, at det vil skabe et mere sammenhængende og inkluderende miljø. De forberedende tilbud, der ikke lægges ind her, er: STU, fri fagskoler, daghøjskoler, højskoler og TAMU.
  • Det foreslås også, at de unge får én kontaktperson tilknyttet gennem hele deres forløb.
  • Endelig ser det positivt ud, at der foreslås en sanering af lovgrundlaget, så der vedtages én rammelov for området, samt at finansieringsforholdene forenkles, så ’kassetænkning’ i kommunerne minimeres – eksempelvis skal den ny Forberedende Uddannelse være statsligt selvejende med kommunal medfinansiering.

Bekymrede overvejelser om UUs fremtid
Dernæst er der de mere bekymrende forslag vedrørende især UU, men også Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning:

  • UU foreslås lagt ind under en ny samlet kommunal ungeindsats, der skal samle vejledning og støtteforanstaltninger som SPS, SSP, PPR, læsevejledning mm. for unge op til 30 år. Intentionen er at samle og samtænke indsatsen for de ca. 20 % af en ungdomsårgang, som ikke kommer videre efter folkeskolen. På side 79 i Ekspertudvalgets rapport omtales UUs fremtid sådan: ”Det anbefales, at den kommunale ungeindsats overdrages funktionerne i Ungdommens Uddannelsesvejledning og får ansvar for de unges uddannelsesplan, tilrettelæggelse af afsøgningsforløb, koordinering af kontaktpersoner samt etablering af en erhvervsbro. Det betyder, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) nedlægges, idet den kommunale ungeindsats overtager funktionerne, og her vil den vejledningsprofession, som gennem mange år er opbygget i UU, fortsat være den bærende enhed.” 1)

Under pressemødet efter Ekspertudvalgets fremlæggelse svarede formanden, Stefan Hermann på et spørgsmål, at ”UU styrkes i en ny funktion, sammen med de øvrige støttefunktioner”. Set med vejledningsfaglige briller, rejser nedlæggelsen af UU som selvstændig enhed dog en række kritiske spørgsmål:

Hvordan tænkes UU i fremtiden at skulle varetage de vejledningsopgaver, der ikke har de ca. 20 % som målgruppe, herunder den kollektive vejledning i grundskolen? Karrierevejledning af de såkaldt uddannelsesparate unge? Deltagelsen i grundskolens timeløse emne ’Uddannelse og Job’?

Hvordan tænkes lovgivningen om uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning ændret? Og hvordan bevares en vejledning, der er uafhængig af kommunal økonomi og sektorinteresser?

Hvordan tænkes professionaliseringen af vejledningen fortsat? Det tales i anbefalingerne om ’lokal kapacitetsopbygning’ i den kommunale indsats – dækker det over fortsat krav om formel uddannelse af vejlederne, eller at krav om formel, professionel kvalificering ophører?

Det er tankevækkende, at den vejledningsreform, der blev vedtaget i 2003, og som havde en OECD-anbefalet professionalisering af vejledningen i Danmark som baggrund, og som medførte etablering af uafhængige vejledningsinstitutioner som UU og Studievalg, gennem først EUD-reformen og nu anbefalingerne fra Ekspertudvalget risikerer at blive skudt tilbage til før 2003, hvad vejledning af børn og unge angår.

Det er også tankevækkende, at statsministeren afviser forklaringer på problemet som stigende social ulighed, kontanthjælpsloft, nedsatte ydelser til unge og social arv. Ministeren peger i stedet på forældreansvaret og mener, at ”kontanthjælpsloftet er et bidrag til at løse problemet”. 2)

Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning
Afsluttende en kommentar til Ekspertudvalgets forslag om, at Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning nedlægges som selvstændigt råd og slås sammen med Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (RUU) og Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU) 3). Ekspertudvalget ser åbenbart kun Dialogforum som et råd med fokus på vejledning af unge og er tilsyneladende ikke opmærksom på, at Dialogforum også har voksenvejledningsområdet, som er atomiseret og uoverskueligt, som et centralt fokus. Det vil derfor være en fejl at nedlægge det.

Vi må nu vente på opfølgningen fra regeringen og de politiske forhandlinger herom i løbet af foråret. Og håbe på en besindelse på betydningen af professionel vejledning.

Noter:

  1. Min fremhævelse. Se rapporten her: www.uvm.dk/-/…/Vejl/…/170228-Bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse-Rapport.ashx?l…
  2. Politiken 27. februar 2017, side 4
  3. Bedre veje til ungdomsuddannelse – opsummering af anbefalingerne til regeringen (’Pixi-udgaven’), side 25