Portfolio eller Port Salut?

0

igunyheder3

Det var helt fint, da regeringen og arbejdsmarkedets partere den 17. marts 2016 besluttede at indføre en Integrations Grund Uddannelse (IGU). Ordningen bygger på eksisterende overenskomster og giver mulighed for arbejde med elevløn i 2 år inkluderet 20 ugers uddannelse.

Ordningen blev i november 2016 taget op i pressen, der konstaterede at den gode mulighed kun bliver benyttet i ringe omfang. Der er igangsat 81 forløb nationalt. Det er ærgerligt, for regeringen og vores integrationsminister har fat i noget rigtigt: integrationen bør revurderes og et initiativ med integration via job og beskæftigelse er bestemt et forsøg værd.

IGU’en har den fejl, at den er igangsat uden en egentlig tovholder eller igangsætter. En god løsning har fået en alt for blød start – Port Salut!

Regeringen er sammen med forligskredsen omkring gymnasiereformen blevet enige om at indføre en såkaldt portfolio i skolen. En portfolio der for hver enkelt elev skal opsamle elevernes udskolingsaktiviteter såsom introduktionsforløb, virksomhedsbesøg, erhvervspraktik, brobygning, Uddannelse og Job aktiviteter og undervisning og give plads og rum for refleksion over forløbene.

Så her står vi med en god beslutning, der kan få elever til at samle viden om de aktiviteter, der fører frem til uddannelsesvalget. Men som enhver anden beslutning skal en sådan implementeres, og det kræver organisation, hvis ikke at en god beslutning ender som en flad og fed løsning, der ikke kommer ud over stepperne, fordi den får en blød start. Portfolio kan ende som en gang Port Salut.

Mark Jensen, Formand UU DANMARK

Mark Jensen, Formand
UU DANMARK

Enhver lov er i høring inden den fremsættes, således også denne. Praktikerne omkring Portfolio er entydige i deres høringssvar og klare anbefaling. Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og UU DANMARK er klare i mælet om, at Portfolio er et godt værktøj, der skal forankres hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. I UU findes et anvendeligt IT system, I UU er en organisation der i forvejen er ansvarlig for brobygning, introduktionsforløb, erhvervspraktik og for den kollektive- og individuelle vejledning. Kort sagt: I UU er der en mulighed for at give Portfolio en god start med en entydig ansvarsplacering. Beslutningen er op til den politiske forligskreds.

Gode politiske ideer og –beslutninger er ikke nok. Ansvaret for at de bliver ført ud i livet skal placeres i bekendtgørelser. Portfolio er alt for god en ide til at den skal ende i en gang Port Salut!

 

Port Salut – Gyldendal:
port salut, (fr. port-salut, efter klosteret Port de Salut, hvor osten først fremstilledes), en blød og fed ost.

 

Det fælles høringssvar fra DLF, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og UU DANMARK (uddrag):

Der er behov for at skabe systematik, styring og sammenhæng i de mange muligheder og aktiviteter. Studievalgsportofolien kan blive et godt værktøj til systematik omkring udfordring af elevers uddannelsesvalg samt de afklarende aktiviteter. Det kræver en tydelig ansvarsplacering og et system, der kan håndtere det smidigt og effektivt. UU centrene er allerede ansvarlige for fx erhvervspraktik, introduktionskurser, brobygning og kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning som alle er afklarende aktiviteter. Samtidig har UU centrene i Danmark et IT-system, som kan håndtere styring af studievalgsportofolio og som på nuværende tidspunkt kommunikere med optagelse.dk. Ligeledes har UU centrene erfaring med at understøtte elevernes og forældrenes arbejde med den nuværende uddannelsesplan.  Derfor foreslår vi følgende:

  • UU centrene får ansvaret for, at alle elever løbende arbejder med deres studievalgsportofolio og at arbejdet hermed følges op med karrierelæringssamtaler med alle elever og med mulighed for at deres forældre inddrages. Det sikrer at alle elever bliver udfordret i deres uddannelsesvalg.
  • UU-centrene tilrettelægger og gennemfører i samarbejde med folkeskolens ledere og lærere undervisnings- og vejledningsaktiviteter indenfor det obligatoriske emne ’Uddannelse og job’ samt i forhold til elevernes uddannelsesplan og studievalgsportofolio.
  • At studievalgsportofolien bliver omdrejningspunkter for uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse og den videre løbende vurdering og revurdering af de unges faglige, personlige og sociale forudsætninger. Dette skaber kontinuitet og sammenhæng og erstatter særlig handleplan for IUP.
  • At UU centrene får ansvaret for, at studievalgsportofolien kobles sammen med den digitale ansøgning via optagelse.dk. Det betyder, at ungdomsuddannelserne har et samlet og nuanceret overblik, som grundlag for den obligatoriske evalueringssamtale i grundforløbet.
  • At studievalgsportofolien bliver en del af den uddannelsesplan som alle 15-17årige har pligt til at følge.

Foreningerne bidrager gerne til udarbejdelse af efterfølgende bekendtgørelse og vejledning samt skemamateriale for herved at bidrage til ensartethed og brugbarhed i implementeringen af lovkravet og sikre den bedste videns overdragelse fra institution til institution.