STU er rigtig godt!

0
Mark Jensen, Formand UU DANMARK

Mark Jensen, Formand
UU DANMARK

STU uddannelsen skal som EGU og KUU uddannelsen bruges til, at de unge får fat i arbejdsmarkedet eller fortsat uddannelse. Der er tale om en ungegruppe, der skal inkluderes i samfundet og ikke mindst på arbejdsmarkedet. Det er ikke altid nemt, og der er ofte ikke for mange skud i bøssen. Derfor er det vigtigt, at uddannelsernes sidste år bruges til at koble den unge sammen med en fortsat aktivitet på uddannelses- eller arbejdsmarkedet.

Den 19.7.2007 forelå der en bekendtgørelse for den nye 3 årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) for unge, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. Heller ikke selv om der tilbydes støtte eller særlig tilrettelagt undervisning. 

Som sædvanligt var der fart på i UU centrene tilbage i 2007, der skulle afklare de unge potentielle STU elever, udarbejde en uddannelsesplan, samt indstille til de kommunale visitationsudvalg, der knapt nok var etableret.

Uddannelsen var allerede dengang ret omkostningstung for kommunerne, der dog var kompenseret for udgifterne. Alligevel var betalingen dengang – og nu – en akilleshæl i en kommunal økonomi, der oftest fattes penge.

Når forældrene bor i én kommune, børnene er anbragt i en anden kommune, og de går på en specialskole i en tredje kommune, kan der godt komme en diskussion om, hvem der nu skal betale for den unges uddannelse, som måske placeres på en STU uddannelse i en fjerde kommune …

Nu er der aktuelt kommet en ny bekendtgørelse og en ny vejledning. UU DANMARK sørger for en afklarende tolkning, så opgavefordelingen er klar. Allerede nu gøres der en stor vejledningsindsats i de lokale UU centre, hvor UU er en central aktør i forbindelse med indstilling og opfølgningen gennem uddannelsens 3 år.

Med STU er alle unge stillet lige. Det er en uddannelse til alle, også til den gruppe unge, der ikke passer ind i det etablerede uddannelsessystem. Det er godt, og vi kan i UU centrene mærke, at elever og forældre er glade for, at der er et tilbud til alle.

Sammenhæng og samarbejde
Når man har fulgt  STU-gruppen af elever, opdager man, at de offentlige systemer nogle gange ikke hænger sammen. Et skift af institution, kommune eller fra børne- ungdomsafdeling til voksenafdeling ved det 18. år kan betyde, at den unge føler, der skal startes forfra med historikken.

Overgange kommer vi ikke udenom, og det eneste svar på problematikken er sammenhæng og samarbejde mellem institutioner og mellem kommunale afdelinger. Her har den kommunale topledelse en opgave.

Der sker noget med de unge i løbet af de tre års uddannelse. Man kunne godt unde politikere et besøg på et par STU uddannelser, så de med egne øjne kan se hvordan de unge vokser og udvikler kompetencer.

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. I forbindelse med uddannelsen er der flere steder, hvor medarbejder fra Jobcenteret kobles på sammen med UU vejlederen i uddannelsens sidste år med det formål, at den unge afklares i forhold til et fleksjob eller en uddannelse.

Nogle steder kobles den unge på projekt ”Klar til Start” (Faktaprojektet) det sidste år, og overgår direkte til dette projekt efter afsluttet STU. Meget af det arbejde, der ligger i ressourceforløb kan afklares i STU’s afsluttende år, og dermed spare ressourcer i en unødvendig proces efter afsluttet STU og ikke mindst sikre overgangen til den næste aktivitet, hvad enten det er uddannelse eller arbejde.

En katalysator for udvikling
Der er masser af positive historier, der kan gribes fat i. I IKEA har der netop været 10 års jubilæum for en gruppe udviklingshæmmedes arbejde i forretningen. Mange kender AspIT, der er en erhvervsrettet IT-uddannelsesmodel for unge med Aspergers Syndrom. Et samfunds sammenhængskraft hænger ofte sammen med evnen til at inkludere.

STU skal ikke ses som en problematisk akilleshæl, men som en katalysator for udvikling af den unge til en plads i det kommunale fællesskab. En plads i fællesskabet er ofte lig med et arbejdstilbud og her er det vigtigt, at vi kobler EGU, KUU og STU sammen med en overgang til en plads på arbejdsmarkedet i de sidste år af uddannelsen. Det er rigtigt godt vi har STU!

Mark Jensen
UU DANMARK

Undervisningsministeriets hjemmeside om STU:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Anden-uddannelse-og-undervisning/Ungdomsuddannelse-for-unge-med-saerlige-behov

Love og regler:
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-loven)

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-bekendtgørelsen)

Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-vejledningen)

Om projekt Klart til Start:
http://klartilstart.dk/