Projekt kollektiv vejledning

0

kollektiv vejledningTorsdag d. 2. juni afholdt UU DANMARK afslutningskonference for udviklingsprojektet ‘Kollektiv vejledning’, som i et samarbejde med Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling og KL er blevet gennemført i  UU centre landet over med det formål at udvikle og styrke den kollektive vejledning i udskolingen.

I 1½ år har 44 af i alt 56 UU centre med afsæt i en regional struktur været involveret i udviklingsprojektet ’Kollektiv vejledning’, som har haft til formål både at udvikle modeller, metoder og praksisformer for den kollektive vejledning, og at udvikle vejledernes kompetencer i at forestå og facilitere den kollektive vejledning, så den i højere grad udfordrer og kvalificerer de unges uddannelsesvalg.

På afslutningskonferencen præsenterede projektledelsen og -deltagerne projektets resultater for de mere end 200 UU vejledere og andre interesserede, der deltog i konferencen.

Fra orientering til læring
Den kollektive vejledning har med fokuseringen af vejledningsindsatsen mod ikke-uddannelsesparate unge, som blev gennemført med erhvervsuddannelsesreformen i 2014, fået en meget central placering i UU centrenes vejledningsindsats i udskolingen. Størstedelen af eleverne i udskolingen forberedes således til valg af ungdomsuddannelse alene gennem den kollektive vejledning, som skal udfordre dem i deres forestillinger om valg af uddannelse og job, så valget sker på et reflekteret og oplyst grundlag.

Den kollektive vejledning stiller nogle anderledes krav til vejlederens faglighed, fordi kollektiv vejledning traditionelt har været meget informationsbåret og orienterende i sin form. Udviklingsprojektet har dermed tilgodeset et stort behov for og ønske hos UU vejlederne om at omstille den kollektive vejledning fra information til refleksion og fra orientering til læring.

Særligt projektets todelte fokus på både metode- og kompetenceudvikling har været medvirkende til projektets succes, hvilket også bekræftes af de foreløbige evalueringsresultater, som Thea Lund Jakobsen fra Danmarks Evalueringsinstitut fremlagde. Evalueringen peger dog også på, at de ledelsesmæssige og organisatoriske rammer er afgørende for, at den kollektive vejledning kan udspille sin fulde potentiale,herunder særligt samarbejdet med skolerne.

Samarbejde på dagsordenen
Souschef i UU Vejle, Trine Bredal Rosenbæk, der har været projektleder på udviklingsprojektet, påpeger, at samarbejdet på tværs af UU centrene omkring den kollektive vejledning fortsætter flere steder efter projektets afslutning.

tv. Trine Rosenbæk, th. Pia Vigh

tv. Trine Rosenbæk, th. Pia Vigh

Rigtig mange af forløbene fortsætter som en del af den ’almindelige’ kollektive vejledning, når projektet er slut, og med udviklingen af et inspirationshæfte, der på en ’helt-nede-på-jorden måde’ beskriver forløbene, kan et forløb forholdsvis let adopteres fra et center til et andet.’ siger Trine Bredal Rosenbæk, der havde sørget for, at der lå et eksemplar af inspirationshæftet til alle konferencedeltagere med massevis af modeller og metoder til den kollektive vejledning, som kan bruges til inspiration til det videre arbejde i landets UU centre.

Pia Vigh, sekretariatsleder i UU DANMARK, der har været projektansvarlig udtrykker også meget stor tilfredshed med projektet og det arbejde, der er lagt i det fra de involverede UU centre.

”Projektet har i høj grad medvirket til at sætte kollektiv vejledning på dagsorden i de deltagende UU centre og har givet øget samarbejde på tværs i alle fem regioner. Centrene og vejlederne har bidraget med en meget åben udveksling af materialer, metoder mv., og projektet har som helhed skabt arenaer for et møde mellem praksis og teori. Så alt i alt har det været et utrolig udbytterigt projekt, som vi er glade for, at Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling lagde hos os.” 

Fremtiden opfinder vi sammen
Tor Nørretranders lukkede konferencen med at slå fast, at vi ikke kan vide, hvad der sker i fremtiden. Fremtiden findes ikke et sted derude, men ernoget vi opfinder sammen. Derfor er både individet og fællesskabet vigtige. Individer, der ikke prøver at regne den ud, men som gør noget, de virkelig tror på, og som gør det sammen.

“Skab nogle fællesskaber blandt de unge mennesker, om at forvalte den fælled det er, at vi alle sammen inde i os har en myriade af muligheder og ting, vi kunne gøre i vores liv, og verden er en myriade af muligheder, og forvalt fælles det forhold, at der er så fantastiske muligheder, og være samtidig så klar på, at når det kommer til stykket er det stadigvæk den enkelte, der skal vælge, hvad vedkommende vil bruge sit liv på, og at det er afgørende, at det er den enkelte, der vælger det og ikke ud fra en forventning om, hvad det er vi andre gerne vil have”  opfordrede Nørretranders.

Og med den salut er sat et flot punktum for et spændende projektarbejde.

Læs om projektet og hent delrapport her. Afslutningsrapport og inspirationshæftet bliver senere publiceret sammesteds og flere andre steder: v informerer herom i UU Posten, når materialet er klar.