BFAU: Erfaringer fra UU til styrket indsats

0

bfau_logo_2014

Af Lisa Goth, daglig leder af Brug for alle unge

 

Besøg på UU centre i hele landet har givet solidt grundlag for det videre arbejde med Brug for alle unges indsats, der retter sig mod at styrke vejledningen af ikke-uddannelsesparate unge.

I efteråret afsluttede Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings udgående enhed Brug for alle unge (BFAU) en besøgsrunde til samtlige af landets 56 UU-centre. Baggrunden for besøgsrunden var, at BFAU har fået bevilget satspuljemidler for at bidrage til udviklingen af den fokuserede vejledning af de ikke-uddannelsesparate unge.

Vi har haft en god og åben dialog med ledere og vejledere på besøgsrunden. Vi er blevet præsenteret for engagerede medarbejdere såvel som succesfulde metoder og løsningsmodeller på vejledningsopgaven. Samtidig har vi fået indblik i de konkrete og forskelligartede udfordringer, som UU centrene oplever i hverdagen med vejledningen af de ikke-uddannelsesparate unge. Nogle af udfordringerne varierer fra center til center, mens andre går igen på tværs af landet. I det følgende omtales nogle af de gennemgående elementer. 

De unge og deres forældre
Det er tydeligt, at gruppen af ikke-uddannelsesparate unge er meget blandet, og vejlederne har behov for flere redskaber til at håndtere målgruppens særlige problematikker. Centrene nævner, at de udsatte grupper både består af unge fra uddannelsesfremmede familier, socialt udsatte unge, unge med etnisk minoritetsbaggrund, psykisk sårbare unge og unge med stofmisbrug, kriminalitetsproblemer m.v.

Særligt oplever centrene en voksende gruppe af psykisk sårbare unge og unge med en lav grad af robusthed. Fælles for disse unge er, at de har det svært med livet og de udfordringer, som de bliver stillet overfor. Mange centre efterspørger konkrete og praksisnære værktøjer til vejledningen af denne ungegruppe.

En stor del af landets centre er optaget af, at de gerne vil arbejde med at undgå den stigmatisering, som mange unge kan føle, når de bliver erklæret ikke-uddannelsesparate og for eksempel skal igennem særlige aktiviteter målrettet dem.

Centrene nævner også næsten samstemmende, at det er en forudsætning for, at vejledningen lykkes, at forældrene er med. Mange centre oplever dog, at det er svært at få fat i forældrene til de ikke-uddannelsesparate unge, da forældrene ofte også selv er udfordrede. Det er ressourcekrævende og påkræver ofte opsøgende arbejde. Der efterspørges derfor nye virkningsfulde metoder til at nå forældrene og opnå en dialog. 

Det tværfaglige samarbejde

Mange centre adresserer, at selv om samarbejdet med andre aktører omkring de unge, såsom skole, ungdomsuddannelser, jobcentre m.fl., fungerer godt, så vil de gerne gøre det endnu bedre. Vi er i en tid med mange reformer, som har skabt udfordringer for samarbejdet, især med folkeskolerne. Det timeløse emne ”Uddannelse og Job” omtaler de fleste som en af de store udfordringer. UU centrene oplever ikke, at det prioriteres højt nok på skolerne og mange vil gerne indgå i et tættere samarbejde med skolerne om emnet.

Vejlederne efterspørger en rød tråd i vejledningssystemet og en tydeligere opgavefordeling mellem de forskellige aktører, herunder folkeskolen og UU.                                                       

Brug for alle unges indsats
Den viden og de erfaringer, som BFAU har fået fra besøgsrunden, danner grundlag for den netop påbegyndte indsats, der løber frem til 2018. Vejledningsindsatsen er delt op i tre forskellige indsatsområder med deltagelse af i alt 25 UU-centre. Indsats 1 er et samarbejde med 10 UU centre, hvor der er særligt store udfordringer med målgruppen ikke- uddannelsesparate unge. Indsats 2 er et samarbejde med 15 UU centre, der med udgangspunkt i arbejdet i tre forskningscirkler om udvalgte temaer, fx psykisk sårbare unge, skal udvikle og afprøve udvalgte vejledningsmetoder. En sidste del af indsatsen vil have fokus på formidling og udbredelse af resultater og gode erfaringer, så alle UU’er kan lade sig inspirere til gavn for de unge.

Der kan læses mere om Brug for alle unges vejledningsindsat på www.bfau.dk. På hjemmesiden vil der desuden løbende komme opdateringer om indsatsen, blive lagt inspirationsmateriale og delt erfaringer og gode eksempler.

 

 

Faktaboks

Brug For alle Unge

’Brug for alle unge’ (BFAU) er et udgående konsulentteam, som har eksisteret siden 20

03. Teamet arbejder for, at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Målet er at sikre, at alle unge får lige muligheder for at få en uddannelse og komme i arbejde.

’Brug for alle unge’ har eksisteret i mange år. Med satspuljeaftalen for 2015 blev der bevilliget 28 mio. kr. til at målrette indsatsen til at udvikle og understøtte vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge. Indsatsen er forankret i et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og løber over en

4-årig projektperiode.

Find mere information på www.BFAU.dk