Projekt: Udvikling af kollektiv vejledning

0

kollektivvejl_posterProjektet om Udvikling af kollektiv vejledning er nu ”sparket” godt i gang. Projektet afholdes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med UU DANMARK som projektlederansvarlige. Formålet er todelt og handler på den ene side om at udvikle og afprøve nye metoder, modeller og praksisformer i den kollektive vejledning – samt skabe kompetenceudvikling for vejledere, der forestår og har ansvaret for den kollektive vejledning på den anden.

I august måned blev de indledende såkaldte Kick Off møder i `Udvikling af kollektiv vejledning og gruppevejledning´ for hhv. Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midt, Region Nord og Region Syddanmark afviklet. På Kick Off møderne deltog UU-vejledere, regionale tovholdere for projektet, UU-ledere og de projektansvarlige. I alt 41 UU-Centre er repræsenteret i projekterne, der alle sætter fokus på den kollektive vejleding på tværs af centrene i regionerne – heriblandt: forberedelse og efterbehandling af intro i 8. klasse og brobygning i 10. klasse, udvikling af digitale platforme, social pejling, transformation af vejledningsrummet, samspillet med U&J, forældreinddragelse og meget andet.

På møderne blev deltagerne kort introduceret til projektets overordnede formål, organisering og forløb – herunder anvendelsen af læringscirkelmetoden som kompetenceudviklingsforløb. Herefter var der oplæg, debat og arbejde i projektgrupperne. Undervejs blev der drøftet en række interessante dilemmaer og udfordringer i spændingsfeltet mellem lovgivning, vejledningsteori og praksis:

  • Hvori ligger forskellen på at informere/orientere og at vejlede i et kollektiv?
  • Hvordan udfordrer man de unge på deres uddannelsesvalg, når man ikke møder dem én til én eller i gruppevejleding – og når man kun sjældent er sammen med dem?
  • Hvordan skaber man progression i refleksionsprocesserne i klasserum med meget forskellige elever?
  • Hvordan befordrer man gode relationer og læreprocesser med anerkendelse af det sociale og relationelle, som forudsætning for læring, i en travl hverdag?
  • Hvad adskiller den læring, som lærerne varetager i grundskolerne fra den læring, som vejlederen faciliterer i den kollektive vejledning?
  • Hvordan hænger ændringerne sammen med målet om, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse?
  • Hvis ALLE elever, skal have kollektiv vejledning, hvad stiller man da op i aldersintegrerede specialskoler og centerklasser?
  • Hvori ligger potentialet i den kollektive vejledning?

kollektivvejl_working

Argumenterne for, at det er UU-vejledere og ikke lærere, der varetager den kollektive vejledning fandt vi bl.a. i, at vejledning er en profession, der adskiller sig fra andre professioner derved, at vejlederen har kompetencer omkring valgprocesser og transformativ læring. Det betyder, at den vejledte i processen – hvad enten der er tale om individuel, gruppebaseret eller kollektiv vejledning – ændrer noget i forholdet til sig selv. Kollektiv vejledning kan skabe dynamikker, hvor fællesskabet gøres aktivt i den transformative læring, på en måde, der kan komme såvel kollektivet, gruppen som individet til gavn. På den måde kan veludviklede vejledningsmetoder, der udfordrer og kvalificerer udskolingselevernes valg af ungdomsuddannelse, på sigt inspirere til implementeringen af nye vejledningsmetoder overalt i UU-vejledningen – herunder også på special- og ungeområdet.

FFAST-modellen, der er udviklet af Jane Westergaard, blev introduceret på Kick Off møderne, og projektgrupperne blev opfordret til at anvende modellen som et værktøj til planlægning, gennemførelse og evaluering af de enkelte delprojekter. Det er tanken, at samle beskrivelserne af de udviklede kollektive vejledningformer i et inspirationshæfte, og at disse beskrivelser i høj grad vil være inspireret af punkterne i FFAST-modellen: Fokus, Formål, Aktiviteter, Struktur og Teknikker.

Som afslutning på Kick Off møderne blev teorien for anvendelse af læringcirkel som fælles refleksionsrum belyst. Læringscirkler som læringsarena er inspireret af forskningscirkelmetoden, der forbinder teoretisk viden med praksiserfaring. Således er det deltagernes refleksioner over egen praksis i udviklingen og afprøvningen af nye metoder, der – sammenholdt med facilitatorernes teoretiske viden – bliver cirklernes omdrejningspunkt og genstand for kompetenceudvikling.

I alt tre gange (i september, november og marts) samles projektets UU-repræsentanter og tovholdere til regionale cirkelmøder. Indkaldelserne til de første cirkelmøder i september er udsendt og det gennemgående tema for disse er ”Karrierekompetence”. Temaet skal ses i relation til de udfordringer, som UU-centrene står overfor i udviklingen af kollektive vejledningsmetoder. Det bliver spændende at se, hvor alle de mange interessante projekter i regionerne og UU-centrene, kan bære den kollektive vejledning hen.

Vi kommer til at underholde jer meget mere om projektets progression løbende, men hvis man er nysgerrig på forløbet kan man kontakte de projektansvarlige i Projektledelsen eller Kompetenceudviklingen.

Trine ny

Trine Rosenbæk, projektleder UU Vejle

Sine-ny

Sine Bjerre Martinussen, projektleder UU Vejle

Projektet ledes af Trine Rosenbæk og Sine Bjerre Martinussen – begge fra UU Vejle. Trine forestår den overordnede projektledelse, mens Sine fungerer som sparringspartner og procesfacilitator af praksiseksempler.

Kompetenceudviklingen ledes af Lene Poulsen fra UCC Professionshøjskolen og Randi Boelskifte Skovhus fra Via University Collage.

Der er nedsat en projektstyregruppe, der består af repræsentanter fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL og UU DANMARK. Projektet afsluttes med en fælles konference d. 2. juni 2016.