Unge på tværs på Nordisk Kunnskapsbank

0

Nordisk Kunnskapsbank har skrevet om Unge på tværs

Læs her eller på www.kundskabsbanken.org

Unge på tværs var ett paraplyprojekt 2013 – 2014 med fokus på att utveckla och implementera metoder för att stärka ungas övergång till en yrkesutbildning. Fokus har förutom direkta insatser för målgruppen, bland annat legat på kunskapsutveckling bland pedagogisk personal
och stärkt samverkan mellan berörda aktörer.

 

koksbitrade_unge_pa_tvaers_projektartikel_sept_2015_0

SNABBFAKTA

Var: Öresundsregionen (Danmark och Sverige).

Var: Danmark, de elva delprojekten har varit lokalt förankrade runt om i landet.

Ansvarig aktör: UU Danmark[1] har varit koordinerande aktör. De elva delprojekten har projektletts av lokala aktörer, i de flesta fall regionala UU-center och ofta i samarbete med andra aktörer som grund- och gymnasieskolor, arbetsförmedling och näringslivet.

När: Unge på tværs pågick september 2013 – december 2014.

Målsättning: Att bidra till att utveckla och implementera metoder för att stärka ungas övergång till en yrkesutbildning. Att utgå från de styrkor som de unga i målgruppen har och bygga vidare utifrån dessa.

Målgrupp: Utsatta unga som inte själva klarar övergången från grund- till erhvervskole [se. yrkesorienterade gymnasiestudier/lärlingsutbildning], unga som uppvisar tecken på att ha svårt att genomföra en utbildning, unga som varken arbetar eller studerar, och som har personliga eller sociala problem liksom kunskapsluckor.

Budget: Programmets sammanlagda budget uppgick till 5 930 000 DKK. Budgeten för de elva delprojekten varierade mellan 350 000 – 500 000 DKK. Danska Undervisningsministeriet[2] har delfinansierat projektaktiviteterna. En förutsättning för beviljning var att projekten skulle ange hur de nya metoderna skulle implementeras i befintlig verksamhet.

Bakgrund: Unge på tværs har finansierats genom Undervisningsministeriets Indsats for bedre overgang ti log fastholdelse i erhvervsuddannelse (2012). Undervisningsministeriet ville med satsningen finansiera initiativ för att stärka yrkesutbildningen roll samt främja framtagandet av aktiviteter, metoder och samarbeten för att inom befintliga resurser matcha de ungas behov.

Undersökningar visar att det även framöver kommer att finnas ett stort behov av yrkesutbildad arbetskraft i Danmark, samtidigt sjunker ansökningarna till yrkesutbildningarna. Avhoppen är stora bland dem som påbörjat en yrkesutbildning, trots att en yrkesutbildning många gånger kan vara ett bättre alternativ för många unga som skulle ha svårare att klara en helt teoretisk utbildning.

Evaluering: Programmet har ledsagats av vägledningsforskningsexpertis från DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus universitet) och effektutvärderats av Bech Andersen Consulting ApS. De elva delprojekten har också gjort egna utvärderingar.
EVALUERING OCH DISKUSSION

Delprojektens utvärderingar visar att ca 80 % av målgruppen väljer en yrkesutbildning efter avslutad insats, och att det är en fullgörandegrad på 75-85% generellt för de ungas deltagande i projekten.[3]

Enligt effektutvärderare Kristian Bech Andersen har projektkoordinatorns, Moeve, aktiva insats generellt säkrat stor aktivitet och lärande mellan projekten. Koordinatorns intensiva fokusering på kunskapsinhämtning och nya generiska produkter, har inneburit att det uppsamlade stoffet och synergierna mellan projekten och programmet blivit mycket tillfredsställande.[4]

Forskarteamet från Aarhus universitet/DPU bedömer att Unge på tværs har bidragit till ökad kunskap för de enskilda projekten om studie- och yrkesvägledning för utsatta unga. Unge på tværs har satt fokus på vilket sätt och i vilka situationer vägledning kan användas, samt när samarbete med andra professioner är ändamålsenligt.[5]

Bech Andersen bedömer att projektet har haft en positiv effekt på vägledningsektorn, särskilt när det kommer till att förankra och dela med sig av erfarenhet och ny kunskap. Det har skapats nya kanaler för vidare spridning av metoder (BROEN[6]).

Över lag deltog 15-20 % färre unga i aktiviteterna än förväntat enligt projektplanerna. Anledningar tros typiskt vara relaterat till de ungas ostabila livssituation och personliga förhinder, men också till yttre omständigheter som skolval, föräldrars önskemål eller nedgång i antalet unga med kontanthjælp [se. motsvarande aktivitetsersättning/”socialbidrag”]. Totalt har ca 2500 personer varit i direkt beröring med aktiviteterna i Unge på tværs, vilket uppskattas ge positiva följdeffekter.
MER OM UNGE PÅ TVÆRS

Insatserna har riktats till unga som har extra behov av vägledning och stöd för att kunna ta ett välgrundat beslut om utbildning efter grundskolan. Fokus har legat på att öka andelen av unga i målgruppen att söka sig till yrkesutbildning. Insatserna har riktats till unga som fortfarande går i grundskolan och till dem som avslutat grundskolan men ändå inte kommit vidare.

Totalt 1850 unga har aktivt deltagit i aktiviteter genom Unge på tværs, cirka 725 av dessa utgjorde den direkta målgruppen. Generellt deltog 15-20 % färre unga i aktiviteter än beräknat. 2500 personer beräknas totalt ha varit i direkt beröring med aktiviteterna i Unge på tværs.

De lokala UU-centren ansvarar för yrkes- och utbildningsvägledning för de unga i målgruppen och aktiviteterna i projekten har ofta utgått från UU-centrens ordinarie verksamhet. I grundskolan finns yrkes- och utbildningskunskap som ett icke-schemalagt ämne, detta har också utvecklats i samarbete mellan skolan och UU-centren.

Samarbete har också etablerats med yrkesprogram på gymnasiet och det lokala näringslivet. Syftet har varit att förenkla övergången från grundskola till yrkesutbildning och arbetsmarknad för utsatta unga. Näringslivet har bidragit med praktikplatser och utgjort en viktig arena för inspiration och arbetslivsförankring för de unga.

I programmet har UU DANMARK i samspel med projektkoordinator Moeve aps. ansvarat för den övergripande projektadministrationen, stöttat projekten framåt mot gemensam måluppfyllnad, sammanfattat resultat på övergripande nivå och löpande förmedlat projektresultat. Delprojekten har letts av regionala UU center, grundskolor, gymnasieskolor (med yrkesinriktade program), arbetsförmedlingar och fackföreningar m.m.

Varje projekt har jobbat för att uppnå sina respektive mål, dock har det funnits ett löst tematiskt samspel i förhållande till fyra insatsområden; UEA (utbildning- och arbetsmarknadsorientering; ett ämne i grundskolan), Brobygning (särskilda aktiviteter för grundskoleelever för att ge inblick i vad det innebär att läsa på ett yrkesinriktat gymnasieprogram/lärlingsutbildning), Vejledningsmetoder (metoder inom studie- och yrkesvägledning) och Parathed hos modtagare (Kompetens hos arbetsgivare och inom yrkesutbildningen för att kunna ta emot de unga i målgruppen).

Arbetsmetoderna har främst utgått från vägledning. Nya former för vägledning har tagits fram, där vägledningen har kombinerats med praktik och kontakt med näringslivet. Olika former för samverkan har vuxit fram och många av de nya metoderna och arbetssätten har implementerats i befintlig verksamhet.

Läs mer om två av delprojekten här:
Nordvestsjælland: UU, EUC og Kommunen – summercamp for unge i sommerferien mellem 8. og 9. klass.
UU Horsens: “Hop-in” med samarbejde om fælles event og opgaver
Projektens slutprodukter

Unge på tværs har resulterat i över 50 generiska slutprodukter. Produkterna består bland annat av nya vägledningsmetoder, modeller för tvärsektoriellt samarbete, olika typer av program (kurser och aktiviteter) [dk. forløb] för unga, professionella och föräldrar, samt verktyg i form av metoder och material.

Bland annat togs det fram mer än 25 nya aktivitets- och kursupplägg inom studie- och yrkesvägledning för målgruppen, nya typer av överbryggande aktiviteter och introduktionskurser för unga med utbildningsplikt.

Fem av projekten satsade på föräldrasamverkan. Dessa aktiviteter resulterade bland annat i ett nytt screeningsverktyg för att uppskatta ungdomarnas utbildningsmognad samt en föräldraguide.

I flera av projekten utarbetades nya modeller för tvärsektoriellt samarbete, bland annat modeller för formaliserade roller mellan samverkanspartners och strukturer för gemensamma vägledningsaktiviteter.

Metoder och annan kunskap från satsningen finns tillgängligt på kunskapsportalen BROEN.
Möjliga framgångsfaktorer

Kombinationen med flera delprojekt och en samlande koordinator/projektägare verkar ha gynnat projektet, bl.a. för att uppnå en större samlad kunskap än vad projekten kan åstadkomma på egen hand.

Den övergripande projektledningens arbete i samverkan med forskarteamets insats, har bidragit till att hjälpa de enskilda projekten att hålla fokus på mer långsiktiga mål och produkter, bl.a. metodutvecklingens koppling till existerande pedagogiska och processbetonade teorier.

Att det funnits en övergripande projektorganisation verkar också ha stärkt projekten i att hålla fokus på förankring och spridningsaktiviteter, vilket bidrar till att projektens lärdomar hålls vid liv inom de egna organisationerna samt sprids till andra aktörer.

Samverkan med andra aktörer, t.ex. mellan grundskola och yrkesutbildning, och med näringsliv, arbetsförmedling, vägledningsinstanser och föräldrar, lägger grund till ökad förståelse mellan aktörer och för de unga från framförallt skolan, vägledningen och arbetslivet. Utgångspunkt i de ungas situation utifrån ett helhetsperspektiv lyfts ofta fram som en framgångsfaktor i arbetet med utsatta unga.
LÄNKAR OCH MATERIAL

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 (inklusive den externa utvärderingen)

UU DANMARK – centralorganisation för samtliga UU-center ute i landet

Undervisningsministeriet har genomgått ett namnbyte och heter nu Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Mer info om deras aktiviteter finns här.

BROEN – en fritt tillgänglig kunskapsportal med bl.a. metoder och material från Unge på tværs.

Information om yrkesutbildningen i Danmark.

Unge på t tværs – hemsida med information om programmet och delprojekten.

[1] UU Danmark är en landstäckande och uppsamlande aktör för landets alla regionala UU-center (Ungdommens Uddannelsesvejledning), med uppgift att skapa samverkan och utveckling av och mellan UU-centren.

[2] Programmet har finansierats genom Undervisningsministeriets satsning 2012-2014 på bättre övergångar till och genomförande av yrkesutbildning (EUD6807 Satspulje: indsats for bedre overgang till ungdomsuddannelse 2012).

[3] Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014, s. 4.

[4] Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014, s. 4-5.

[5] Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014, s. 3-4.

[6] BROEN – en fritt tillgänglig kunskapsportal med bl.a. metoder och material från Unge på tværs. BROEN redigeras av ett forskarteam och tillhandahålls av UU DANMARK. Gå till BROEN.
– See more at: http://www.kundskabsbanken.org/prosjekt/unge-p%C3%A5-tv%C3%A6rs-danmark#sthash.8GVd7QYb.dpuf