ICCDPP 2015 Symposium

0

ICCDPPICCDPP 2015 Symposium “Building the talent pipeline and providing youth with hope for the future”

Af Trine Rosenbæk, Projektleder for Udvikling af kollektiv vejledning, souschef UU Vejle og repræsentant for UUDK.

På en global skala er dilemmaerne på ungeområdet mange og omsiggribende. Demografiske udfordringer i form af ungebyrde, ældrebyrde eller urbanisering samt komplekse og foranderlige arbejdsmarkedsstrukturer gør det vanskeligt for mange unge at navigere i deres vej mod fremtiden: Hvad karakteriserer den gode uddannelse? Er der en sikker vej at gå med hensyn til karrierevalg? Hvordan får man en god balance mellem familie- og arbejde? Hvordan sikrer man en stabil og varig indkomst? Kan ungdomsarbejdsløsheden overvindes? Er der håb for fremtiden for alle unge?

Selvom udfordringerne er komplekse og meget forskellige fra land til land, var det inspirerende at deltage i videndeling, erfaringsudveksling og idégenerering på tværs af 30 deltagerlande ved ICCDPP’s (International Centre for Career Development and Public Policy) 7. internationale symposium, der blev afholdt i Des Moine, Iowa – USA. Sammen med Carla Tønder Jessing fra Danmarks Vejlederforening og Steffen Jensen fra Undervisningsministeriet repræsenterede jeg UU Danmark i den danske delegation.

Hovedtemaet for symposiet var: “Building the talent pipeline and providing youth with hope for the future”. Under dette tema diskuterede vi de dilemmaer, som globale, nationale, regionale og lokale samfund står overfor med hensyn til at sikre en bæredygtig fremtid for alle unge, herunder: Hvordan opbygger man tværfaglige politikker og systemer, der virker? Hvordan kan man bedre inddrage virksomheder i vejledningsindsatsen? Hvordan kan man anvende ny teknologi i vejledningen? Hvordan synliggør man afkastet af investering i vejledning – og hvorfor er det vigtigt?

Langt i norden
På alle niveauer – også i de enkelte organisationer – må man overveje, hvordan man opbygger systemer, indsatser og aktiviteter, der sikrer, at uddannelsessystemets opbygning og indhold er forbundne med arbejdsmarkedets udvikling, således at der konstant og kontinuerligt kan sikres relevant og uddannet arbejdskraft, dér hvor behovet er størst? På dette spørgsmål om sammenhængskraft, kan en professionel vejledningsindsats netop være svaret!

I langt de fleste deltagerlande er vejledningsindsatsen imidlertid enten i bedste fald en del af grundskoleundervisningen eller i værste fald en privat udbudt service, som kun er tilgængelig for de skoler, lokalregeringer eller individer, der køber adgang hertil. Mange steder betragtes vejledning som en nebengeschäft eller som en service forbeholdt de få. Samtidig er adgangen til uddannelse og arbejde i mange lande begrænsede af socioøkonomiske forhold – og flere unge oplever hér at blive forgældede, fordi de har taget en omkostningstung uddannelse, der ikke efterfølgende kan bringes i anvendelse, fordi indgangen til det relevante arbejdsmarked er yderst vanskelig for unge uden erhvervserfaring.

Der er således slet ingen tvivl om, at vi i Danmark – og Norden – på uddannelses- og vejledningsområdet er nået rigtigt, rigtigt langt.

iccp2For det første efterlader opbygningen af det danske uddannelsessystem med gratis uddannelse, sammenhæng mellem uddannelse og virksomhedslære på erhvervsuddannelserne – og SU under uddannelse (stadigvæk) mange lande med stor forundring og beundring. For det andet er vores lovgivningsmæssige og institutionelle sikring af vejledning for alle unge i overgangene mellem grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse udtryk for, at adgangen til vejledning er synlig, lige (om end differentieret mellem målgrupper i grundskolen) og lettilgængelig. For det tredje betyder det danske system med uddannede vejledere og professionelle vejledningscentre, hvor vejledningsindsatsens minimumskrav er lovreguleret og institutionsuafhængig, at eleverne, de unge og deres forældre kan føle sig sikre på at modtage velfunderet, fri og professionel vejledning, der både er til gavn for den enkelte og samfundet – dette uanset om man er i målgruppen for kollektiv, gruppebaseret eller individuel vejledning i UU Centrene, E-vejledning eller vejledning hos Studievalg. Endeligt vækker vores tætte samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og andre kommunale afdelinger omkring unge med særlige vejledningsbehov dyb respekt og anerkendelse – fordi vi formår på én gang at adskille og integrere indsatsen, således at der – når alle enheder spiller med – opstår synergi og helheder med fokus på de vejledningssøgende.

Også udfordringer
Men også i Danmark har vi en række udfordringer, der skal imødegås. Flere unge fremmedgøres overfor egne muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. De har svært ved at finde håb for fremtiden på et arbejdsmarked og i et uddannelsessystem, hvor de faglige, sociale og personlige krav konstant skærpes i relation til den globale konkurrence. De strukturelle udfordringer med ældrebyrde og mangel på faglært arbejdskraft er et signal til de unge om, at der i Danmark er brug for alle – men nogle unge føler omvendt, at der ikke er plads til lige netop dem. Undersøgelser viser, at unge, der har håb for fremtiden, har større sandsynlighed for at lykkes med uddannelse og job. En forestående opgave må således være at vække disse fremmedgjorte unges håb og transferere dem til muligheder på et stadigt foranderligt uddannelses- og arbejdsmarked. Her kan hands-on-skills, opkvalificeret brobygning og veltilrettelagt erhvervspraktik være en vej at gå – således at unge uden (sekundær) uddannelses- og erhvervserfaring også kan få billeder på egne realkompetencer og muligheder. I den forbindelse er der selvsagt brug for flere praktikpladser, attraktive erhvervsuddannelser og udsigt til arbejde for flere unge.

Vi har brug for mere faglært arbejdskraft i fremtiden – i den forbindelse handler det ikke kun om at udfordre eleverne, men også deres forældre på de unges valg af uddannelse. Forældreinddragelse i såvel vejledningen som emnet Uddannelse og Job er i den sammenhæng et yderst relevant, men også ressourcekrævende tema, hvor svaret ikke ligger først for – og hvor koordineringen i indsatserne mellem UU og skolerne må styrkes. Måske er der læring at hente i forældreprogrammer fra Canada, hvor man har forsøgt sig med tidlig forældreinddragelse omkring karrierelæringsprogrammer.

iccp4Enstrenget vejledning
Efter min deltagelse i dette symposium står styrkerne i det danske vejledningssystem endnu klarere for mig – professionaliseringen, uafhængigheden og sammenhængen med andre skole- og ungeindsatser – men det bliver også tydeligt for mig, at kohærensen i vejledningsindsatsen kan styrkes væsentligt, hvis man, som UU Danmark tidligere har foreslået, opbygger et enstrenget vejledningssystem, hvor UU-vejledningen, eVejledningen og Studievalg integreres og hvor fastholdelsesvejledningen indgår som et institutionsuafhængigt element – helt fri for taxametertænkning. Det står for egen regning, når jeg i den forbindelse siger, at det timeløse emne Uddannelse og Job med fordel kan indgå som en del af en sådan samlet uafhængig vejledningsindsats i grundskolen.

I Danmark er det – i modsætning til en række andre lande – vores folkevalgte, der beslutter, hvordan vejledningsindsatsen skal organiseres og hvad den – som minimum – skal indeholde. Mens man i disse dage forhandler om en ny regering, ville Danmarks Vejlederforening og UU Danmark måske komme styrket ud af et endnu tættere samarbejde, hvorigennem man kunne påvirke vores beslutningstagere – fx med en fælles strategi for et enstrenget vejledningssystem. Som UU Danmarks formand, Mark Jensen, tidligere har udtalt: Alle offentlige institutioner er til debat i den tid vi lever i. Sådan må det være. Vi skal ikke krybe i et musehul, men tvært imod huske at fortælle historierne om vejledningsindsatsen, som har bragt mange videre efter et nederlag i uddannelsessystemet, eller der hvor en vejleder har vist vejen i en situation hvor alt så umuligt ud. (http://uudanmark.dk/2013/08/vildveje-i-vejledningen/)

Ude i verden lytter de – nu skal vi bare have vores nye folketing og regering i tale.

 

 

Læs og se mere om symposiet her: http://www.is2015.org/