Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

0

Danmarks evalueringsinstitut – EVA – peger i en netop offentliggjort rapport på, at skolen overser erhvervsuddannelserne og dermed forbereder eleverne til at vælge gymnasiet. I skolernes opgave med at ændre kursen peger rapporten på, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og ungdomsuddannelserne har en central rolle.

Flertallet af adspurgte lærere peger i en ny undersøgelse fra EVA på, at deres undervisning i højere grad forbereder de unge til gymnasiale uddannelser end til erhvervsrettede uddannelser. Hvis det er de unges udgangspunkt for valg af ungdomsuddannelse – hvem, eller hvad, skal så udfordre dem til at turde gå imod strømmen og se positive muligheder i de faglige uddannelsesretninger?

Hvis Danmark skal klare sig internationalt, skal der flere og dygtigere faglærte hænder til. Det er de fleste enige om.  Ikke desto mindre er både vores samfund, uddannelsespolitik og skolesystem præget af en kulturel tendens til at sætte de boglige kompetencer over de faglige i et sådant omfang, at det er svært at få de unge og deres bagland til at se med positive øjne på håndens vej.

Mange af de adspurgte i undersøgelsen giver udtryk for, at udformningen af skolens fag, de politisk definerede målsætninger og forskellige tests alle er med til at fokusere undervisningen hen imod kompetencer, som i højere grad er relevante på de gymnasiale uddannelser end på de erhvervsrettede – og at der på den måde ender med at være mindre mulighed for at inddrage praktiske eller anvendelsesorienterede forløb, som forbereder de unge til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Mark Jensen

Mark Jensen, formand for UU DANMARK

Formand for UU DANMARK, Mark Jensen, bemærker, at rapporten også viser vilje til forandring fra skolernes side;  ”Både ledere og lærere giver også i undersøgelsen udtryk for, at de ønsker og overvejer mere undervisning, der i højere grad tilgodeser overgangen til flere forskellige uddannelser og som forbereder elever til de erhvervsrettede uddannelser efter folkeskolen.”, siger han og fortsætter:  ”Så viljen er der – men alligevel bliver det åbenbart ved med at være svært af få systemet til at ”makke ret”. Og her kan det ikke andet end at ærge, at UU vejledningen gennem de seneste reformer er blevet reduceret, således vejledningen nu skal fokusere på de estimerede 20 % af de unge, som i skolen erklæres ”ikke uddannelsesparate”. UU vejledning har en unik, uafhængig position over for de unge mens de er i udskoling eller overgang til ungdomsuddannelse. I vejledningen kan de unge i trygge rammer blive udfordret i forhold til deres hidtidige forestillinger og måske opnå at se nye muligheder, der hvor de før så fordomme. Og mere end det, UU kan qua erfaring og netværk i praksis hjælpe til at kvalificere skolernes arbejde med at forberede de unge til fremtiden.”

EVAs undersøgelse viser, at der et stort behov for at udfordre alle de unge. Den dybt kulturelt forankrede tendens til at prioritere boglige fag over faglige, berør alle elever i skolen – og dermed også de dygtige unge, som med held kunne vælge en faglig vej. Mange elever, har kompetencetyper, som måske i højere grad vil blive understøttet og udviklet med en faglig uddannelse, hvor praksis og teori kombineres i en vekseluddannelse på en erhvervsuddannelse eller en EUX, hvor erhvervsuddannelsen suppleres med fag på gymnasialt niveau.

Mark Jensen udtaler: ”Der skal arbejdes med kulturen i skolerne og vi skal have de unge og deres bagland, forældrene, i dialog omkring uddannelsesvalget. Ungdommens Uddannelsesvejledning er klar til at spille en rolle og gerne en rolle, der er større end den tiltænkte. Målet om, at 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter skolen i 2020 er klart, spørgsmålet er, om beredskabet der skal vende udviklingen, så flere ser deres muligheder og fremtid i en erhvervsuddannelse også er tilstede…..

Rapporten ses her