Fremtid med mening

0

uucenterSydLogo

Erfaringer viser, at det kan være afgørende at sætte tidligt ind, hvis unge i folkeskolen, som ikke vurderes parate til det ordinære uddannelsessystem, skal opnå at føle sig klar og rustet til uddannelse og et godt voksenliv. Med lokal forankring i UU center Syd har et projekt gennem 2014 derfor arbejdet målrettet med at udvikle metoder til undervisning om uddannelse og erhverv allerede på folkeskolens mellemtrin. Og en væsentlig erfaring fra projektet viser sig at være vigtigheden af, at de unge får formidlet et billede af egne fremtidsmuligheder, som ikke skræmmer dem men giver dem mening i forhold til egne forudsætninger.

UUcentersyd2

UUcentersyd

Elever fra almenskolens 6. klasser besøgte Sosu C i forbindelse med UU center syds afprøvning af UEA-metoder fra Unge På Tværs projektet . Se beskrivelse af besøgets indhold under produkter på Broen

Det nationale paraplyprojekt ”Unge På Tværs” igangsatte i 2014 elleve lokalt forankrede delprojekter, der på hver sin måde skulle eksperimentere med udvikling af nye og bedre metoder til vejledning af unge på i risikozonen for ikke at kunne indgå i det ordinære uddannelsessystem. Med lokal forankring syd for København har UU Center Syd som en af disse elleve gennemført et projekt med fokus på udvikling af vejledningsværktøjer til professionelle voksne omkring eleverne på folkeskolens mellemtrin.

Projektet var delt op i forhold til to målgrupper, mellemtrinnet i almenskolen og mellemtrinnet i kommunernes specialklasserækker, med det formål at undersøge i praksis, hvor arbejdet med uddannelsesparathed i relation til de to målgrupper er ens, og hvor fagpersoner i arbejdet med uddannelsesparathed skal sætte ind med en anden slags opmærksomhed. Og netop en af de væsentligste erfaringer fra projektet, der fik den lange betegnelse ”Udvikling af metoder og værktøjer til introduktion og motivation af unge på mellemtrinet målrettet mod erhvervsuddannelserne” var nødvendigheden i at sætte ind med en særlig opmærksomhed i forhold til specialklasserækkerne – at altid tænke og italesætte de unges fremtid i forhold til den enkeltes unges forudsætninger.

Stine Skovborg_a

Stine Skovborg, vejleder UU Center syd

Ikke kun dygtighed
UU vejleder og projektansvarlig Stine Skovborg peger i dag netop derfor også på, at en væsentlig succes i projektet målrettet specialklasserækkerne var, at klæde lærerne på til at tale om karriere ikke bare som et dygtighedskriterie. Derimod skulle de blive bedre til at formidle karrierebegrebet som en måde at få et godt liv ud fra egne forudsætninger og behov – at en god karriere ikke kun er for de skarpe unge, der skal have en høj uddannelse, men at livskvalitet og et godt voksenliv også sagtens kan fås ad andre veje. Hun udtaler: ”Jeg tror det var lidt en øjenåbner for både lærerne, de unge, deres forældre – og måske også os i projektet – at det rykkede så meget, at vi talte om karriere uden at sætte dygtighed som et nødvendigt succeskriterie. Vores fokus i vejledningen, i virksomhedsbesøgene, i besøg på uddannelsesinstitutionerne og i vores kommunikation med forældrene ændrede sig fra, at have fokus på ”at vælge” til at have fokus på ”at vide noget om”. Ved at fokusere på elevernes viden om egne kompetencer og viden om verden omkring dem, i stedet for at fokusere på, at skulle vælge, fik vi frigivet et overskud og en tro på, at der findes en god vej til et godt voksenliv for dem – også selvom den ikke går gennem en ordinær uddannelse.”

Forældre betyder alverden
Flere undersøgelser peger på, at forældre spiller en afgørende rolle i unges valg af uddannelse. Og at unge fra specialklasser ofte kan komme i klemme mellem deres reelle kompetencer, kognitive niveau og deres forældres forventninger til deres uddannelse og fremtid. Som Skovborg forklarer det; ”Forældrenes forståelse og forventninger til de unges fremtid har stor indflydelse på om den unge oplever egne fremtidsmuligheder som noget, der giver mening i forhold til den unges egne interesser og evner og ikke bare er en uoverkommelig og abstrakt mundfuld uden for rækkevidde. Derfor er det så væsentligt, at alle parter får en forståelse for, at man må tage afsæt i, hvad eleverne i forvejen kan og er gode til. Det skal vi være bedre til at arbejde med i skolen og i vejledningen, og det synes jeg, vores projekt og metoder nu tager højde for”.

Ord og etik
Skovborg fortæller videre, at når der arbejdes med tilrettelæggelse af UEA (Nu UJ) aktiviteter, der målrettes en erhvervsuddannelse, kan der opstå et etisk dilemma i relation til målgruppen i specialklasserækkerne. For, som hun siger; ”… skal undervisning og brobygning forankres i et uddannelsessystem, som vores eleverne ikke har adgang til? Hun fortsætter; “For ja, vi kan godt bruge erhvervsuddannelserne som forankring, men kun hvis vi husker at gøre os umage med at fortælle elever og forældre om, hvad målet er. Og målet er, at alle elever skal vide noget om, hvordan verden efter folkeskolen ser ud, og vide noget om, hvad der passer godt og ikke så godt til den enkelte. Derfor er det helt afgørende, at UEA på mellemtrinnet ikke handler om at vælge.”

Delt i fire retninger
Undervejs i arbejdet inden for de to målgrupper; almenskolen og specialklasserækkerne, blev det klart for projektteamet, at det var nødvendigt at afprøve specifikke metoder i forhold til de forskellige segmenter af voksne og professionelle, der er omkring eleverne på mellemtrinnet. Både de unges klasselærere, forældrene, lærerne der underviser i UEA og ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Derfor splittede holdet projektet op i tre individuelle projekter, klasselærerkurser, UEA-forløb og forældresamarbejde, som en naturlig konsekvens af holdets motivation for at gennemgå og nytænke de forskellige elementer i UEA-undervisningen. Stine Skovborg fortæller: ”De tre delprojekter er alle afstikkere, der ”skete af sig selv” i arbejdet med at skabe et skræddersyet UEA-forløb til mellemtrinnet. Det var en nødvendighed for os, så vi kunne se på de enkelte elementer og vurdere, hvordan vi bedst kunne håndtere dem i forhold til en tidligere UEA indsats allerede hos mellemtrinnets elever .”

Læs mere om projektet her