Hvis de andre kan …

0

UU Vestsjælland1

Nogle unge kan have svært ved at vælge eller gennemføre en ungdomsuddannelse, men styrkede relationer til andre unge og professionelle vejledere kan være en afgørende hjælp til at komme godt videre. Dette er en af de væsentlige erfaringer fra projektet ”Sammen kan vi mere”, der gennem 2014 har sigtet målrettet mod at udvikle nye og bedre metoder til at gøre flere unge uddannelsesparate.

Gennem 2014 har det nationale paraplyprojekt ”Unge På 1 (1)Tværs” igangsat elleve lokalt forankrede delprojekter, der på hver sin måde har eksperimenteret med udvikling af nye og bedre metoder til vejledning af udsatte unge.

Med forankring i UU Vestsjælland har projektet ”Sammen kan vi mere” arbejdet med at udvikle metoder til at vejlede unge, der mangler de nødvendige sociale, personlige eller faglige kompetencer til at kunne klare en ungdomsuddannelse. Samtidig har UU gjort en indsats for at blive bedre til at samarbejde på tværs af ungdomsområdet om brobygningsforløb for de unge.

Projekt ”Sammen kan vi mere” blev i 2014 gennemført som tre lokale delprojekter:

  • To projekter var med udgangspunkt i udvalgte 8. og 9. klasseårgange i henholdsvis Slagelse og Sorø kommuner.
  • Det tredje projekt ”UP 2U” ((Up to You) var et 4 ugers intensivt vejledningsforløb for 15 – 17 årige i Slagelse, som var gået ud af grundskolen og havde brug for afklaring og støtte i valget af erhvervsuddannelse.

Resultaterne peger generelt i en positiv retning, og man har blandt andet i praksis opnået at få markant flere af de deltagende unge til at påbegynde en erhvervsuddannelse. Ikke i mindst i forhold til ”UP 2U” for de unge, der havde brug for en ekstra indsats, har fokus på de styrkede relationer gjort en afgørende forskel, lyder det det fra folkene bag projektet.

Rum for personlig udvikling
Julie Gaard Lauridsen, UU-vejleder i UU Vestsjælland og ”UP2U”, peger på, at en stor del af de positive resultater i høj grad kan tilskrives, at de unge har fået mulighed for at opbygge positive relationer til voksne og unge i samme situation:

csm_Julie_Gaard_Lauridsen_-_NY_22d65d9bac

Julie Gaard Lauridsen

I den personlige relation skabes der rum for personlig udvikling, bedre selvforståelse og afklaring, og de unge får mulighed for at opbygge mod til at vælge en positiv vej til uddannelse og erhverv. De ser andre, der kæmper med samme problemer og oplever professionelle voksne, som tager deres udfordringer alvorligt og hjælper dem til at blive mere afklarede. Det gør en forskel!”

I ”UP 2U” var de deltagende unge igennem et fire-ugers forløb med en række fælles aktiviteter med henblik på at skabe selverkendelse og styrkede relationer.

Som en anden projektansvarlig i ”UP 2U”, Helle Danum, beskriver det:

Helle Danum

Helle Danum

De fleste unge i projektet var som udgangspunkt “nej-sigere”. Ved den første præsentation var der ikke en eneste af de unge, som ville nævne en mulig uddannelse. Efter tre-fire uger i projektet kunne ti af de unge fortælle, hvad de gerne ville i gang med. De unge tillod pludselig sig selv at sætte barren lidt højere: “Hvis de andre kan, kan jeg også.” Gruppevejledningen gav mulighed for, at de unge kunne dele erfaringer. Ting, de unge ikke havde talt med venner og familie om i længere tid, blev nu vendt i fællesskab.”

Et andet omdrejningspunkt i ”UP 2U” var, at de unge lærte deres muligheder bedre at kende. Mange havde fokus på de udfordringer, de havde oplevet i skolen. I ”UP 2U” lærte de unge, hvordan de kunne håndtere nye, svære udfordringer. De fik tillid til nye livsstrategier, som måske kan give usikkerhed nu og her; men som kan give dem en fremtid med uddannelse.

Målsætningen er at opnå et mindre frafald fra erhvervsuddannelserne i målgruppen i forhold til andre fra samme aldersgruppe.11 ud 12 deltagere fra forårsholdet var i december stadig i gang med den valgte aktivitet, hvilket viser særdeles god effekt af vejledningsforløbet og opfølgningen.

Kan parathed måles?
En af de overordnede målsætninger for ”Sammen kan vi mere” var fra starten at gøre de unge deltagere parate til en ungdomsuddannelse. Derfor måtte Projektleder Helle Jacobsen og holdet bag projektet også spørge sig selv, hvordan parathed i praksis kan måles eller vejes?

Resultatet af det spørgsmål blev, at holdet udviklede en screeningsmodel til at understøtte og måle de unges udvikling af deres oplevelse af egen uddannelsesparathed. Modellen viste sig at bidrage væsentligt til deltagernes erkendelse af, hvad de skulle arbejde med for at blive uddannelsesparate – ligesom det hjalp dem med at sætte mål og følge op på dem.

Tværfagligheden i centrum
2Det tværfaglige samarbejde i ”UP 2U” var også et vigtigt element.  I samarbejdet med Ung Slagelse fik UU Vestsjælland mulighed for at lave mange forskellige fysiske aktiviteter, som f. eks. madlavning og rappelling med de unge. Også unge rollemodeller, misbrugskonsulenter og jobcenter var med i samarbejdet. Det skabte mulighed for nye tanker om fremtiden.

I projektet skabtes sammenhæng mellem praktik-, brobygnings-, vejlednings- og undervisningsforløb. Det skete i samarbejde med det lokale erhvervsliv, erhvervsuddannelsescentrene, UU Vestsjælland, grundskoler, ungdomsskoler og andre interessenter. Målet var at motivere målgruppen til at gå i gang med en erhvervsuddannelse.

Forskerne og projektet
UU Vestjælland samarbejdede med forskerne Rie Thomsen og Helle Merete Nordentoft. Formålet var at undersøge det tværfaglige/flerfaglige samarbejde for at udpege udviklingsområder, hvor UU Vestsjælland kunne blive endnu bedre til at facilitere tværfagligt samarbejde. Dette var en forudsætning for at skabe nye måder at samarbejde på for de eksisterende ressourcer.

Thomsen og Nordentoft skrev i deres rapport: Sammen kan vi mere” har været udfordret af mange faktorer på både mikro‐ og mesoniveau. Deltagerne har erfaret, at tværfaglighed og samarbejde på tværs ikke er gjort med, at forskellige faggrupper samles i det samme rum. Således kan man sige, at projektet udviklede sig mere til at blive et flerfagligt frem for et tværfagligt projekt. Men erfaringerne fra projektet danner et godt afsæt for næste projekt.”, og; ”UU Vestsjælland er gode til at skabe motivation og engagement for deres projekt. De har succes med at udvælge kompetente samarbejdspartnere og engagere dem i projektets opstarts‐ og planlægningsfase.”

Det er UUs opfattelse, at projekterne har bidraget til væsentlig metodeudvikling, både hos UU og hos de nærmeste samarbejdspartnere: Folkeskolen, ungdomsskolen og Jobcentret – ligesom den udviklede screeningsmodel blev godt modtaget af konferencedeltagerne på “Unge På Tværs”-afslutningskonferencen i december.