Anvendt og aktiv UEA!

0

UU Horsens Hedensted

Man skal sætte ind tidligt, hvis man vil påvirke skoleelevers valg af ungdomsuddannelse. Det viser erfaringer fra projektet ”Anvendt og aktiv UEA!” fra UU Horsens Hedensted, der gennem 2014 har arbejdet med metodeudvikling i forhold til skoleemnet UEA. Allerede før 7. klasse skal der gøres en indsats for de unge og deres lærere skal have nemme og grydeklare forløb ved hånden, hvis de skal have en chance at gøre en forskel i en travl skoledag.

Det bliver sagt igen og igen – og langt de fleste er mere end enige. Danmarks skal have flere og dygtigere faglærte, og det haster. Og hvis flere elever skal orienteres mod erhvervsuddannelserne, skal der sættes ind mens de er unge. For allerede fra 7. klasse er de unges holdninger typisk mere fasttømrede og svært påvirkelige. Det viser erfaringer fra projektet ”Anvendt og aktiv UEA!” (AAU), der gennem 2014 har arbejdet med metodeudvikling i forhold til skoleemnet UEA. Erfaringerne fra projektet peger ligeledes på, at nemt tilgængelige og grydeklare UEA-forløb er en nødvendighed for skolelærerne, der typisk er pressede på tid, ikke mindst for tiden på grund af både folkeskolereform og vejledningsreform.

Lokalområdet inddrages
Med lokal forankring i UU centeret UU Horsens Hedensted, har AAU igennem 2014 fungeret som delprojekt af en større national indsats for udvikling af metoder til vejledning af svage og marginaliserede unge ”Unge På Tværs”. Projektets fokus har været rettet mod skoleemnet UEA, eller Uddannelse og Job (UJ), som det har heddet siden sommerferien, og udvikling af bedre metodisk praksis i forhold til samarbejdet mellem forskellige aktører omkring UEA undervisningen.

Et af de helt centrale elementer i UEA undervisningen er at inddrage det omgivende samfund i undervisningen, så de unge får praktisk kendskab til de forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked og kendskab til de levevilkår og livsformer, der er på og uden for arbejdsmarkedet. Derfor er det væsentligt, at landets lokale skoler formår at inddrage både uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i undervisningen – men det kan være en stor mundfuld, når der samtidig skal undervises, eksamineres, laves uddannelsesparathedsvurderinger og meget andet i en travl skoledag. Og også de lokale virksomheder har ofte travlt og for lidt overskud til at være med til at skabe forløb fra bunden.

Hanne Froeslev billede

Hanne Frøslev

Projektledere Hanne Frøslev og Merete Juul peger på, at det blandt projektets væsentligste erfaringer står klart, at UU centrene, der typisk i forvejen har aktive relationer til både skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv, med fordel kan bidrage med metoder, kontakter og praksiserfaring og herigennem hjælpe til at lette og kvalificere skolens arbejde; ”Lærere og virksomheder vil gerne – men har til tider svært ved at finde hinanden – og det kan UU hjælpe med. Lærerne har tydeligvis viljen til at påtage sig opgaven, men de har brug for hjælp, hvorfor flere og mere målrettede kurser er nødvendige.

UU-billeder 023

Merete Juul

 

Erfaringer skaber tiltag
Udgangspunktet for projekt Aktiv og anvendt UEA! Har fra starten været en erkendelse af, at UEA/UJ-undervisningen på mange grundskoler i både Horsens og Hedensted – i tråd med resten af landet – var for sporadisk og usammenhængende, og at eleverne ofte ikke fik tilstrækkelig viden og beslutningskompetencer til at træffe et kvalificeret valg af uddannelse efter endt grundskole. Projektet blev på den baggrund defineret med en målsætning om, at folkeskolerne i Horsens og Hedensted skulle styrkes i deres arbejde med UEA og dennes sammenhæng med vejledning og uddannelsesparathed, med henblik på at skabe en øget grad af uddannelsesparathed og en bedre gennemførelsesfrekvens for unge på erhvervsuddannelser. Ligeledes var det en eksplicit målsætning, at grundskolernes lærere og ledere gennem en nyudviklet kursusrække skulle klædes bedre på til at gennemføre mere målrettede og anvendelsesorienterede UEA-forløb og vejlede elever, som ikke er i UUs målgruppe for vejledning. Og sidst men ikke mindst skulle skolerne have råd og vejledning i forhold til opgaven med at opbygge samarbejdsnetværk i lokalområdet.

UEA bør opprioriteres
Blandt de væsentligste erfaringer fra projektet peger projektlederne blandt andet på nødvendigheden af at sætte de rette ressourcer af til UEA undervisningen; ”UJ-undervisningen bør skemasættes, således at der på hver årgang er et givet antal timer til rådighed til arbejdet med UJ – både særskilt og som tværfagligt emne. Erfaringerne fra samarbejdet med skolerne har vist, at det kræver tid at organisere tværfaglige forløb og dedikeret UJ-tid vil give lærerne bedre mulighed for at gennemføre systematisk kvalitets-UJ, som kan danne grundlag for både øget uddannelsesparathed, valgparathed og vejledningsparathed. Sidstnævnte er vigtigere end nogensinde, da størstedelen af eleverne selv skal opsøge og anvende vejledningstilbud. Og i UU kan vi bistå skolerne med vores faglige viden og kontakter i lokalområdet.”

I kølvandet på projektets positive erfaringer og på eksisterende politiske strømninger, har både Horsens og Hedensted kommuner foretaget en række konkrete tiltag i forhold til UEA undervisningen. Man har oprettet UJ-arbejdsgrupper, og der arbejdes målrettet med opkvalificering af lærere omkring både UJ og specifikt samarbejdet med det omgivende samfund. Og holdet bag AAU har skabt en model og et sæt rammer til samarbejde mellem grundskolen og andre aktører til fri brug for andre skoler og UU centre landet over, som giver gode råd til hvornår, hvordan og med hvem lærere bør samarbejde.

Merete Juul og Hanne Frøslev er ikke i tvivl om, at mange vil kunne drage nytte af modellen; ”Eksempelvis befinder virksomheder og skoler sig i to forskellige verdener, hvilket besværliggør samarbejdet, selv når alle parter er velvillige. Forventningsafstemning og tydelige fælles mål for samarbejdet er i vores erfaring meget nødvendige, ligesom det er hensigtsmæssigt at kommunerne/skolerne fastsætter et minimum for den enkelte elevs antal møder med det omgivende samfund i UJ-undervisningen. Alle sådanne anbefalinger har vi indarbejdet i vores rammebeskrivelse på en brugbar måde for andre skoler i hele landet.”

Som en konkret udmøntning af projektets målsætninger har projektlederne udviklet et koncept for kursusafvikling, som ikke før har været prøvet i UUHH; nemlig Virksomhedskaravanen – et heldagskursus for lærere i 0. – 10. klasse. I erkendelse af, at UU i langt højere grad end før har en facilitatorrolle, inviterede man lærerne på en dag med to hurtige virksomhedsbesøg i rap samt en eftermiddag, hvor man blandt andet kunne speed-date med en række virksomheder og ungdomsuddannelser. Formålet var ikke blot at øge skolelærernes kendskab til arbejdsmarkedets processer og mekanismer, men i lige så høj grad at skabe begyndende netværk for skolerne og synliggøre sammenhængen mellem uddannelse og erhverv. Dagen var en succes, og som en af lærerne skrev i evalueringen: ” Et godt koncept, som vi bestemt har brug for at arbejde videre med, så bevidstheden, om hvad der foregår i erhvervslivet og hvordan man støtter sine elever i at komme i gang, styrkes blandt lærere.”

I projektet er der udarbejdet i alt tre UEA-forløb til henholdsvis 6., 7. og 8. årgang. Materialerne læner sig op ad de nye mål for UJ-undervisningen, og hvert materiale har forskelligt fokus. I 6. klasse arbejdes der med sammenhængen mellem skole(fag) og uddannelse samt mellem uddannelse og job. I 7. klasse lærer eleverne også om sammenhængen mellem uddannelse og job samt processer og arbejdsopgaver på arbejdspladsen og i 8. klasse om uddannelsesvalget og fakta omkring eksempelvis uddannelsesaftaler med en mester, udforskning af det lokale arbejdsmarked eller sammenhængen mellem skolefag og uddannelse.
Fire dage om fremtid

UU Horsens Hedensted var som del af projektet også facilitator og evaluator på en række processer i forbindelse med en UEA event for 7. klasserne i Hedensted Kommune: HOP-IN. Efter fire dage i Dansk Produktions Univers, hvor mere end 600 elever blev præsenteret for en række innovations- og produktionsprocesser, kulminerede eventen i en messe, hvor godt 1500 forældre, elever og virksomhedsejere samledes om elevernes produktudstillinger og fik kåret den klasse, der havde udviklet det mest innovative produkt. Hop IN blev skabt i samarbejde mellem Hedensted kommunes skoleafdeling og erhvervsafdeling og UU centeret og har efterfølgende inddraget en række virksomheder og lokale uddannelsesinstitutioner som medaktører i projektet. HOP-IN er godt på vej til at blive en Hedensted-tradition, og evalueringerne viser tydeligt elevernes udbytte; ”Jeg lærte om hvordan det er at arbejde og så kunne jeg rigtigt godt lide at vi havde så meget samarbejde og jeg synes at vi kunne lave noget som faktisk var helt vildt godt. det havde jeg overhovedet ikke regnede med så det var bare super 🙂”.