Samarbejde: UUDK og Efterskoleforeningen

0

Februar 2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, i daglig omtale UU-centrene, er fordelt over hele Danmark og forankret i tværkommunale samarbejder. Der er i alt 249 efterskoler (2015) over hele landet, hvor 20 af dem er for normalbegavede ordblinde elever og 18 af dem er for elever med særlige behov. Efterskolerne er fordelt af UU Danmark (overordnet organisation af UU centre) efter kommunalt tilhørsforhold, men samarbejder i praksis med mange UU-centre. Efterskolerne og UU-centrene skal lovpligtigt samarbejde i overgangene, hvilket har givet anledning til, at UU Danmark og Efterskoleforeningen (fællesorganisation for alle efterskoler) har udarbejdet en anbefaling til samarbejde. I overgangen mellem grundskole og efterskole og efterskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet, er elevens hjemkommunes UU-center en del af processen. Det er derfor vigtigt, at efterskolerne og UU-centrene er enige om, hvordan denne proces foregår. Samarbejdsaftalen indeholder forslag til procedure samt ansvars- og rollefordeling i forhold til samarbejdet med eleven i centrum. Anbefalingen kan suppleres med lokale eller regionale samarbejdsaftaler, der kan omhandle præciseringer eller omfatte områder, der ikke er medtaget i nedenstående anbefaling.

 1. Uddannelsesplanen
 2. Tilmeldingsprocedure til et efterskoleophold
 3. Overgangen og tilmelding til en Ordblinde-efterskole
 4. Overgangen og tilmelding til en specialefterskole
 5. Overgangen fra efterskole til en erhvervs-/gymnasial ungdomsuddannelse
 6. KUU, EGU og STU – rolle og ansvarsfordeling
 7. KUU-forløb – forslag til procedure
 8. EGU-forløb – forslag til procedure
 9. STU-forløb – forslag til procedure
 10. Brobygning og introduktionsforløb
 11. Information om eleven fra efterskole til UU
 12. Bilag til optagelse.dk processen (de samme som under 5.)

 

1) Uddannelsesplanen

Alle elever i 9. og 10.klasse/prøvefri 10. årgang skal udfylde en uddannelsesplan og den findes på www.optagelse.dk Uddannelsesplanen har tre overordnede funktioner: – formel ansøgning til ungdomsuddannelserne/10. klasse, – arbejdsredskab i vejledningsprocessen – orientering/info til UU. I uddannelsesplanen: – skal den unge bl.a. beskrive sig selv og fortælle, hvilke fremtidsplaner han/hun forestiller sig. – er der angivet den unges evt. brobygnings- og/eller praktikforløb. – skal efterskolen give en vurdering af den unges uddannelsesparathed (UPV) og evt. beskrive på hvilken baggrund man har foretaget vurderingen. – skal efterskolen angive hvilke former for støtte der er behov for, så den unge kan gennemføre uddannelsesvalget, f.eks. en mentor, it-rygsæk (startpakke), SPSU-støtte mv. – sker automatisk en orientering til elevens UU-center, da det er UU´s pligt at følge op på den unges uddannelsesplan. Vigtige deadlines for samarbejdet er: 1. februar: Efterskolen afsender uddannelsesplaner for ikke-uddannelsesparate elever. Kommer automatisk på en såkaldt opmærksomhedsliste i elevens hjemkommunes UU center. OBS. Gælder for 9. klasses elever i skoleåret 2015/16 og for både 9. og 10. klasses elever i skoleåret 2016/17 1. marts: Forældre afsender uddannelsesplanen/ansøgningen for uddannelsesparate elever til 1. prioriterede uddannelsessted. En kopi tilsendes automatisk elevens UU-center. 15. april: Efterskolen afsender uddannelsesplaner for elever, som ikke optages på efterskolen, til UU i elevens hjemkommune. Læs mere på www.optagelse.dk Se rollefordelingen mellem efterskole, forældre og UU-centret i optagelse.dk-processen.

 1. Tilmeldingsprocedure til et efterskoleophold

For at blive tilmeldt og optaget på en efterskole skal man henvende sig direkte til efterskolen. Enten ved at udfylde et tilmeldingsskema, som enten findes på efterskolens hjemmeside eller fås ved direkte henvendelse. Typisk bliver eleven indkaldt til et møde på efterskolen inden endelig optagelse. Eleven og forældrene skal også udfylde uddannelsesplanen i Optagelse.dk. Søger eleven en evt. ledig plads eller står på venteliste, skal UU-vejlederen sikre sig, at der anføres et 2. uddannelsesønske. Hvis der er behov for en særlig faglig, personlig og/eller social støtte noteres det i uddannelsesplanen. UU kan også rette henvendelse til efterskolen, hvis der er andre særlige forhold, der skal tages hensyn til under efterskole-opholdet. UU-vejlederen kan hente informationer om efterskolerne på Efterskoleforeningens hjemmeside www.efterskole.dk eller i Efterskoleforeningens oplysningsafdeling tlf: 33128680, mail:info@efterskoleforeningen.dk

 1. Overgangen og tilmelding til en Ordblinde-efterskole

Efterskolerne har et særligt tilbud til de elever, som er ordblinde eller har behov for et helt særligt efterskoleforløb. Det gælder for eleverne, at de har udtalelser fra PPR, elevens skole, andre relevante oplysninger og erklæringer/dokumentation for at gå på skolen. Det er vigtigt, at eleven kommer på den efterskole, som har et tilbud, der kan opfylde elevens specifikke behov. Optagelse på ordblindeefterskole Ansøgning sker ved direkte henvendelse til efterskolen. Ordblindeefterskolerne har deres egen hjemmeside, hvor man kan søge information. www.ordbl.dk Optagelse på ordblindeefterskole forudsætter, at PPR udtaler sig om elevens behov.

 1. Overgangen og tilmelding til en specialefterskole

Specialefterskoler er for elever med særlige behov og som har brug for et helt særligt efterskoleforløb. Det gælder for eleverne, at de har udtalelser fra PPR, elevens skole, andre relevante oplysninger og erklæringer/dokumentation for at gå på skolen. Det er vigtigt, at eleven kommer på den efterskole, som har et tilbud, der kan opfylde elevens specifikke behov. Optagelse på en specialefterskole  For at sikre de bedste betingelser for et godt efterskoleophold har hver specialefterskole en optagelsesprocedure. Proceduren indeholder typisk i den indledende fase et besøg på skolen med en samtale om elevens behov og skolens rammer. Herefter aftales det videre forløb. UU-vejlederen kan deltage i dette besøg. Se på de enkelte efterskolers hjemmeside. Oversigt over specialefterskolerne findes på www.efterskole.dk

 1. Overgangen fra efterskole til en erhvervs-/gymnasial ungdomsuddannelse

Der en bestemt rollefordeling i optagelse.dk-procesessen mellem efterskolen, elev/forældre og UU. Skema over rollefordeling hvor eleven har planer om, at søge en gymnasial uddannelse.  Skema over rollefordeling hvor eleven har planer om, at søge en erhvervsuddannelse 

 1. KUU, EGU og STU – rolle og ansvarsfordeling

Efterskolen skal kontakte elevens hjemkommunes UU-center, når det kommer på tale, at eleven skal overgå til et KUU, EGU- eller STU-forløb. Efterskolen begrunder i elevens Uddannelsesplan anbefalingen af et KUU-, EGU- eller et STU-forløb, så UU kan lave en indstilling til elevens hjemkommune. Det er elevens lokale UU-center, der foretager målgruppevurderingen til KUU/EGU/STU på baggrund af efterskolens anbefaling. Det er elevens hjemkommune, som bevilligende myndighed, der træffer den endelige beslutning i forbindelse med STU.

 1. KUU-forløb – forslag til procedure

Efterskolen retter så tidligt som muligt, men senest 1. marts i udskolingsåret henvendelse til UU-centeret i elevens hjemkommune og drøfter muligheden for et KUU-forløb. Således sikres det, at hjemkommunen er forberedt. Elevens ønske om KUU registreres i Optagelse.dk under ”Meddelelse om andre aktiviteter” Efterskolen har ansvar for en fyldestgørende skriftlig information om elevens uddannelses- og vejledningsforløb samt begrundelse for, at der gennem UU-centeret foretages en indstilling til et KUU-forløb. Hertil er der udarbejdet en skabelon til målgruppevurdering i UU, som udfyldes af efterskolen. Efter aftale med UU-centeret indsamler og fremsender efterskolen alle relevante sagsakter, således at elevens hjemkommunes UU-center kommer i besiddelse af alle relevante informationer til brug for den endelige indstilling. Efterskolen indhenter også de fornødne samtykkeerklæringer hos forældrene i forbindelse med overdragelse af sagen til elevens hjemkommunes UU-center. Efterskolen sørger for at elevens uddannelsesplan afsendes senest 15. marts, eller det der evt. er aftalt med elevens UU-center.

 1. EGU-forløb – forslag til procedure

Efterskolen retter så tidligt som muligt, men senest 1. marts i udskolingsåret henvendelse til UU-centeret i elevens hjemkommune, og drøfter muligheden for et EGU-forløb. Således sikres det, at hjemkommunen er forberedt. Elevens ønske om EGU registreres i optagelse.dk under ”Meddelelse om andre aktiviteter” Efterskolen har ansvar for en fyldestgørende skriftlig information om elevens uddannelses- og vejledningsforløb samt begrundelse for, at der gennem UU-centeret foretages en indstilling til et EGU-forløb. Hertil er der udarbejdet en Skabelon til målgruppevurdering i UU, som udfyldes af efterskolen. Efter aftale med UU-centeret indsamler og fremsender efterskolen alle relevante sagsakter, således at elevens hjemkommunes UU-center kommer i besiddelse af alle relevante informationer til brug for den endelige indstilling. Efterskolen indhenter også de fornødne samtykkeerklæringer hos forældrene i forbindelse med overdragelse af sagen til elevens hjemkommunes UU-center. Efterskolen sørger for at elevens uddannelsesplan i Optagelse.dk sendes senest 15. marts.

 1. STU-forløb – forslag til procedure

Det er UU-centeret i den unges hjemkommune, der har opgaven og ansvaret for indstillingen til det kommunale visitationsudvalg og udarbejdelse af det første udkast til en uddannelsesplan. Efterskolen retter derfor så tidligt som muligt, gerne i oktober/november måned og allersenest medio januar i udskolingsåret, henvendelse til UU-centeret i elevens hjemkommune og drøfter muligheden for et STU-forløb. Herefter aftales den videre proces mellem efterskole og UU-center, herunder hvornår uddannelsesplanen sendes til UU. OBS. Disse elever skal ikke igennem Optagelse.dk Efterskolen har ansvar for en fyldestgørende skriftlig information om elevens uddannelses- og vejledningsforløb, samt begrundelse for, at der gennem UU-centeret foretages en indstilling til et STU-forløb. Informationen bør indeholde forslag til indhold og mål for STU-forløbet ud fra efterskolens konkrete erfaringer med den pågældende elev. Hertil er der udarbejdet en Skabelon til målgruppevurdering i UU, som udfyldes af efterskolen. Efter aftale med UU-centeret indsamler og fremsender efterskolen alle relevante sagsakter* samt indhenter de fornødne samtykkeerklæringer hos forældrene, således at elevens hjemkommunes UU-center kommer i besiddelse af alle relevante bilag og informationer til brug for den endelige indstilling. *Det kan f.eks. være – lægepapirer, der dokumenterer diagnoser og/eller beskriver andre undersøgelsesresultater, – psykologiske udredninger – kan komme fra en bred vifte af instanser, oftest PPR, seneste skoleudtalelse fra grundskolen mm.

 1. Brobygning og introduktionsforløb

UU-centrene er forpligtiget til at koordinere brobygnings- og introduktionsforløb for elever i 8., 9. og 10. klasse. Det gælder: – ved elever i 8. Klasse, som af efterskolen vurderes til at have gavn af et introduktionsforløb – ved elever i 9. klasse, som er blevet vurderet ikke-parat i 8.klasse, og som af efterskolen vurderes til at have gavn af et brobygningsforløb* – ved elever i 10. klasse i den obligatoriske og frivillige brobygning i 10. klasse. *Efter loven kan elever, som i 8. klasse et vurderet ikke-parat, tilbydes et brobygningsforløb i 9. klasse på en efterskole, hvis efterskolen vurderer det. Efterskolen kan ligeledes tilbyde elever i 8. klasse på en efterskole et introduktionsforløb i følge loven. UU tager initiativ til, at efterskoler og UU-koordinatorerne mødes efter behov og aftaler forløbenes gang, herunder tidsperioder, procedurer ved tilmelding, optagelse, elevfravær, tidsfrister og evaluering. Ved møderne, hvor evt. ungdomsuddannelserne også deltager, træffes der ofte beslutninger om tidspunkter for placering af brobygnings-uger, tidsfrister for tilmelding til forløbene, evaluering af processen, ligesom der kan være drøftelser af indholdet på forløbene. Det anbefales kraftigt, at møderne prioriteres, således at der er klare linjer for forløbene. I de UU-områder, hvor der er nedsat et brobygnings-koordineringsudvalg, anbefales det at efterskolerne er repræsenteret. Der findes forskellige IT-systemer, som benyttes af UU-centrene til at lette koordineringen og tilmeldingen af elever til brobygnings- og introduktionsforløbene. Systemer, som også kan bruges i kommunikationen mellem efterskolen og ungdomsuddannelserne i den periode eleverne er i brobygning/introduktion. Det er ikke noget krav, at efterskolen anskaffer og benytter disse IT-systemer, men det gør administrationen og kommunikationen enklere.

 1. Information om eleven fra efterskole til UU

Efterskoler har iflg. loven tilbagemeldingspligt til UU i forbindelse med elevens efterskoleophold. Tilbagemeldingspligten træder i kraft i følgende tilfælde: • Senest 5 dage efter skolestart på efterskolen i august.* • Ved afbrudt efterskoleophold, allersenest efter 5 dage • Hvis eleven er i risiko for at afbryde efterskoleopholdet. • Ved efterskoleårets afslutning, senest 5 dage efter eleven er udskrevet. Tilbagemeldingen sker via programmet Tilbagemelding.dk, der er gratis for efterskolerne og sikrer, at informationerne kommer elevens hjemkommunes UU-center i hænde. Når en elev afbryder/får afbrudt/stopper sit efterskoleophold før tid, skal efterskolen sørge for at registrere eleven som ”Afbrudt” og ikke ”Afsluttet” i Tilbagemelding.dk. *Bemærk, at nogle efterskoleophold starter medio august, og UU kan derfor ikke forlange at få informationen inden da.