Slange løs i Vejle – projekt Reflect

0

ReflectUdsatte unge med indlæringsvanskeligheder er i stand til at reflektere over egne og kammeraters situationer, kompetencer og muligheder. Det viser erfaringer fra projektet ”Reflect”, der gennem over et år, som del af det landsdækkende Satspuljeprojekt ”Unge På Tværs”, har medvirket til at udvikle og afprøve metoder til vejledning af svage og marginaliserede unge. Nu står projektet klar med en effektiv vejledningsmetode, der nemt kan bruges af andre UU centre – i form af en slange.

Som ét ud af elleve delprojekter i det landsdækkende Satspuljeprojekt ”Unge på tværs” har projekt Reflect i perioden fra september 2013 til december 2014 medvirket til at udvikle metoder og implementere god praksis for unges overgange til en erhvervsuddannelse. Med base i UU Vejle har holdet bag projektet gennem projektperioden arbejdet ud fra en ambition om at skabe et nemt brugbart metodisk forløb, der kan få unge til at reflektere over egne uddannelsesmuligheder og nuancere deres forståelse af egne kompetencer, potentialer og muligheder. Og ved projektafslutningen kort før jul stod UU Vejle så med et produkt – en slangeformet folder i klare farver, der med visuelle og tekstuelle forklaringer guider vejledere igennem et refleksivt kollektivt vejledningsforløb for udsatte unge.

Slangen er blevet til gennem en løbende udviklingsproces, hvor UU centeret bevidst har involveret stort set alle vejlederne i UU Vejle. Som forløb er det sat sammen af en række i forvejen velkendte værktøjer fra vejledernes værktøjskasse for at sikre, at man gennem udviklingsfasen samtidig har kunnet opnå en løbende implementering af metoden blandt medarbejderne i UU centeret og at slutproduktet repræsenterer en høj grad af metodisk genkendelighed og soliditet for vejlederne. Som projektmedarbejder Claus Corfitz Jansrud fortæller det;

Vi valgte fra start at stile mod et samlet forløb baseret på delelementer fra vores medarbejderes egne værkstøjskasser. Det gjorde vi for at sikre genkendelighed og faglig dybde i vores slutprodukt. Hvis man spiller et spil, er det sjovest hvis nogen har spillet det før og kan sætte de andre ind i reglerne og erfaringerne med spillet, og det var den tilgang vi brugte. Jeg mener, at den tilgang har balanceret det endelige forløb, så det både er nytænkt som helhedsforløb men også er grundigt fagligt funderet og nemmere at bruge.”

Slangen virker
Slangen ledsages af en række ”Fakta-kort”, der beskriver de forskellige indgange på Erhvervsskolerne i Vejle, og indgår som et gennemgående værktøj på de forskellige trin i vejledningsforløbet. Kortene skal på en aktiv måde støtte de unges refleksionsproces og give klarhed omkring både de krav, der er på erhvervsuddannelserne, de kompetencer, der er gode at have i forhold til den enkelte uddannelse og de muligheder, som uddannelserne giver. Og Claus Corfitz Jansrud er ikke i tvivl om, at kombinationen af det sammensatte forløb og de gennemgående værktøjer giver et konstruktivt samlet forløb; ”Vi vejledere oplevede at sammensætningen af aktiviteter i forløbet skabte det rigtige rum og den rigtige proces, hvor de unge begyndte at reflektere og betro sig til hinanden og til os voksne – og det er de ofte slet ikke vant til. Mange af disse unge har for vane at gemme sig socialt, ofte bag digitale spil og medier, og ved slet

ikke, hvor nemt og givtigt det kan være at blive hørt og forstået i virkelige sociale situationer. Igennem forløbet oplevede de dialog og en intens og privat stemning af gensidig respekt over for hinandens problematikker”.

Refleksion er nøglen
Corfitz Jansrud mener, at det, at turde kommunikere tillidsfuldt med voksne, er en afgørende forudsætning for et godt vejledningsforløb – ikke mindst for udsatte unge, for hvem, det desværre kan ligge meget fjernt for; ”Kernen her er, at vi voksne skal være gode til aktivt at få de unge til at reflektere over deres eget liv, og det kan vi hjælpe dem med, hvis vi viser dem, at vi mener, de er det værd. Og det er også kernen i det her forløb, vi har udviklet, netop at vejlederen har de rigtige værktøjer til at skabe den gensidige respekt og netop det rum og den proces, hvor de unge selv og sammen med de andre unge kan begynde at reflektere.”

Målgruppen for projekt Reflect er unge, der er uafklarede omkring ungdomsuddannelse, potentielt er i målgruppen for erhvervsuddannelse eller erhvervsgrunduddannelse, har personlige, faglige eller sociale problematikker, som udfordrer deres uddannelsesvalg men samtidig også har potentialer og kompetencer, som vurderes til at kunne ”vækkes” gennem forløbet. Slangeforløbet er bygget op, så der arbejdes med den unges refleksionsproces for at styrke hele den unges personlige valggrundlag og ikke bare hans eller hendes evne til at vælge uddannelse. I forløbet arbejdes der således både med de unges valgkompetencer men også med også med områder, der typisk er problematiske i målgruppen, selvforståelsen, forståelse af egne muligheder, kendskab til og spejling med andre unges problematikker og ikke mindst den generelle selvtillid.

Godt, at jeg har lært mig selv bedre at kende. Jeg har fået sat navn på mine sociale styrker og overblik over mine udfordringer i mit uddannelsesvalg!”, Elev fra forløb i 10. klasse:

Bruges af andre vejledere
Som del af paraplyprojektet ”Unge På Tværs” har det fra start været en forudsætning for projektet, på linje med de andre ti delprojekter, at medvirke til at skabe samlet viden om metoder og praksisser til brug af vejledere på nationalt plan. Projektet har derfor gennem hele forløbet haft forsker Rita Buhl tilknyttet som faglig konsulent, der har bidraget med både at kvalificere det metodiske forløb men også med at ekstrahere faglige pointer og problematikker, så de kan sidestilles og diskuteres i forhold til de andre delprojekter. Samtidig har det været en erklæret forudsætning for holdet bag Reflect, at slutproduktet har skullet være nemt brugbart for andre UU centre. Derfor er slangen blevet en genkendelig, farve- og billedrig folder, som nemt kan følges af andre vejledere.

Holdet bag Reflect har givet projektet følgende slogan: ”Mentalt Drive –gir’dig High Five!”

Projekt på tværs

uptI løbet af 2015 præsenterer vi hver måned et delprojekt under det landsdækkende satspuljeprojekt Unge på tværs, der forløb fra september 2013 til december 2014 i regi af UU DANMARK.

Unge på tværs blev i 2013 sat i søen for at udvikle metoder og implementere god praksis for unges overgange til en erhvervsuddannelse, og 11 delprojekter har hver især praktiseret deres tilgang til den udfordring. Hver måned præsenteres ét af disse 11 projekter, og i denne måned er det xxx, der præsenteres som månedens ”projekt på tværs”.

Vi samler også de tværfaglige resultater  og publicerer materialer som procedurebeskrivelser, modeller, metoder og værktøjer på tværs af de 11 projekter på http://ungepaatvaers.dk/broen/