UEA for forældre

0

UU København har fra foråret 2013 til sommeren 2014 medvirket i en aktivitetsrække for unge og deres forældre i Urbanplanen og Sundholmskvarteret med det formål, at kvalificere og styrke dialogen mellem forældrene og de unge omkring de unges studievalg. Tilslutningen til aktiviteterne har været overraskende stor og i UU centeret hæfter man sig nu ved, at der har været positivt udbytte for både deltagerne og for UU centeret.

UEA foraeldreindsats I 2013 blev projekt ”UEA for forældre i Urbanplanen og Sundholmskvarteret – med fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse” sat i søen med det formål at klæde forældre fra boligområderne Urbanplanen og Sundholmskvarteret bedre på til at støtte deres børns skolegang og uddannelsesvalg. Projekttitlen er inspireret af Folkeskolens Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (Nu Uddannelse og Job).

Mens nogle aktiviteter i projektet specifikt har haft til formål at give forældrene en grundlæggende viden om det danske uddannelsessystem og et mere realistisk billede af deres børns uddannelsesmuligheder, har andre været mere dialogbaserede med det formål at styrke forældrenes motivation i forhold til at tale med deres børn om deres fremtid og give dem blik for egne ressourcer i forhold til at støtte deres børns skolegang og fremtidsvalg. Ligeledes har der som en del af samarbejdet været afholdt en lokal uddannelsesbasar for forældre og deres børn/unge med det formål at understøtte forældrenes aktive deltagelse i børnenes uddannelsesvalg.

Stor tilslutning blandt lokalområdets forældre
I UU København, der, sammen med Undervisningsministeriet (v/Brug for alle unge), den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen, Partnerskabet, og den boligsociale helhedsplan i Sundholmskvarteret, Amagerbro Helhedsplan, står bag projektet, er man specielt begejstrede for den store tilslutning fra forældrene i boligområderne. Der har til aktiviteterne samlet set deltaget ca. 250 forældre og til de aktiviteter, hvor forældrene er blevet opfordret til at tage deres større børn/unge med, har der i gennemsnit deltaget 10-15 unge. Og det har endvidere lykkes – ved en særlig arbejdsindsats fra de boligsociale medarbejdere – at få fædrene til at deltage i aktiviteterne, hvilket ellers har vist sig at være en udfordring i andre indsatser, hvor målgruppen er forældre.

Øget samarbejde mellem de deltagende aktører
Et andet formål med indsatsen har været at øge samarbejdet mellem forældre og de lokale aktører i området, herunder UU, samt samarbejdet de lokale aktører imellem. Og meldingerne er, at samarbejdet i hele perioden har været vellykket og endvidere har medført, at der er kommet øget fokus på forældremålgruppen i lokalområdet samt på hvordan, man bedst fremadrettet kan tilrettelægge og udføre aktiviteter for målgruppen. Forskellige initiativer i lokalområdet bliver i højere grad sammentænkt og koordineret.

UU Vejleder Mette Sun Nygaard fra UU København har været med i styregruppen bag projektet. Hun ser bredden i samarbejdet bag projektet som en afgørende faktor for den store tilslutning fra de lokale forældre; ”I styregruppen har vi både haft medarbejdere fra de boligsociale helhedsplaner, konsulent fra Undervisningsministeriet, skolen, skolelærerne og mange andre med, og det har været en stor styrke. Vi aktører på området har kunnet samle os som én enkelt helhed, og det har gjort det nemmere for forældrene, der ikke har skullet løbe spidsrod mellem forskellige kontorer. Ydermere har vi været lokalt til stede med aktiviteterne i deres nærområde, og den samlede tilgængelighed tror jeg, har været afgørende for tilslutningen.

Sun Nygaard peger ligeledes på at den bredt sammensatte styregruppe har givet en afgørende enkelthed til aktiviteterne; Vi har i styregruppen samlet set dækket et fagligt bredt spektrum og også haft de aktører med, som har” hands on” kendskab til forældrene, så både det faglige og det lokale kendskab har været dækket. Det har gjort det nemmere for os både at få folk til at komme men også at sammenstrikke den rigtige indsats og de rigtige aktiviteter”.

Og også inddragelsen af forældrene har været centralt i projektet, mener Sun Nygaard; ”Ligeledes har et af formålene med indsatsen været at forankre et frivilligt forældrenetværk i området, så derfor har forældrene været inddraget i planlægningen af hvilke aktiviteter og oplæg der var relevante

UU som er primær og aktiv sammenspiller i en forældreindsats
Blandt erfaringerne fra projektet peger konsulent Mette Gram fra Undervisningsministeriet på, at det har været brugbart at have UU som primær og aktiv sammenspiller, da der kan trækkes på den faglige ekspertise, som UU i forvejen besidder, samtidig med at forældreindsatsen på den anden side kan være medvirkende at gøre UU mere synlige i lokalområdet. Hun udtaler; ”UUs indsats har gennem projektet været væsentlig og har i min optik bidraget til at holde og kvalificere uddannelsesperspektivet. Samtidigt har de mere dialogbaseret aktiviteter i forældreindsatsen skabt rum for gensidig læring mellem forældre og UU”.

Vejleder Sun Nygaard fortæller, at UU i en forældreindsats kan være en ressource i form af fx oplæg om uddannelsessystemet men at der også er en stor gevinst at hente for UU; ”Vi vinder samtidig selv megen viden om og forståelse af forældremålgruppens behov og de relaterede udfordringer for UU, som er til gavn for UUs videre arbejde med målgruppen.”, siger hun og fortsætter; ”Den viden og inspiration, som UU har opnået ved at være aktive i denne forældreindsats kan bl.a. være medvirkende til, at de lokale skoler og UU fremadrettet har mulighed for at tænke forældrearrangementer – i forbindelse med de unges valg af ungdomsuddannelse – på en ny og mere konstruktiv måde. og at UU København fremadrettet medtænkes og inddrages som en aktiv deltager i lokalområdets uddannelsesfremmende aktiviteter.

Sun Nygaard mener dog også at der vil være tale om en længere proces, og at der vil nok gå noget tid førend de ressourcer, der er blevet investeret i koordinering og øget samarbejde vil vise sig i form af større deltagelse til kommende forældrearrangementer.

Lokal forankring af forældreindsatsen
Forældreindsatsen har resulteret i en forankring af uddannelsesbasaren samt et af et frivilligt lokalt forældrenetværk. Det frivillige lokale forældrenetværk består af 4-6 forældre fra Urbanplanen og Sundholmskvarteret, som fremadrettet vil stå for planlægningen og afholdelse af 4 årlige arrangementer for lokalområdets øvrige forældre. Arrangementer vil have fokus på skolegang og uddannelsesvalg og vil blive tilrettelagt i samarbejde med det frivillige forældrenetværk, Partnerskabet og Amagerbro Helhedsplan.

Uddannelsesbasaren er blevet forankret på den måde, at det nu er en årlig tilbagevenden begivenhed. Uddannelsesbasaren planlægges og afholdelse i samarbejde med UU- København og de lokale aktører, særligt Partnerskabet og Amagerbro Helhedsplan. Næste uddannelsesbasaren bliver afholdt på Peder Lykke Skolen onsdag den 19. november kl. 17-20.