UU Vestsjælland

0

UU Vestsjælland

 

 

UU Vestsjælland står som de øvrige UU centre i landet i et vejledningsprofessionelt vadested i forhold til en reform, hvis indhold og hele grundtanke i deres optik strider imod betydningen af ordet ”reform”, som bruges, når der lægges op til en bedre og mere tidssvarende struktur (jvnf. Den Danske Ordbog.)

Lovens svækkelse og omstruktureringen af UUs indsats i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen og arbejdet med uddannelsesplanerne i grundskolevejledningen, hvor en væsentlig vejledningsopgave føres over til lærerne, eleverne og forældrene, er ud fra et vejledningsfagligt perspektiv en forringelse og i høj grad utidssvarende, hvis det effektueres som beskrevet i loven. Samtidig er bortfaldet af kravet til kommunerne om etablering af tilbud til de 15 – 17 årige, der ikke er uddannelsesklare, et skridt i den direkte modsatte retning af, hvad alle erfaringer og projekter viser har gavnlig effekt.

I UU Vestsjælland arbejdes derfor meget konstruktivt og ihærdigt på at få etableret lokale løsninger, der i høj grad sikrer en forbedret og tidssvarende vejledningsprofessionel struktur og indsats.

UU Vestsjælland har i de sidste 2½ år gennemgået en udviklingsproces, hvor de har set indad på organisationsstrukturen og den interne og eksterne kommunikation. UU Vestsjælland har arbejdet meget bevidst og stillet konstruktive og nysgerrige spørgsmål til den måde, de har drevet vejledning på, og hvordan de evt. kunne udvikle vores vejledningsindsatser i forhold til de unges og kommunernes behov.

Internt har processen blandt andet resulteret i en ny mødestruktur, hvor de en gang om måneden afholder kompetenceudviklingsdag med aktuelle fokuspunkter og oplæg. De traditionelle UU møder med informationer og ”ledelsesmæssige enetaler” er erstattet af internt nyhedsbrev suppleret med blandt andet filialmøder.

Kommunikativt har centeret med dygtig konsulenthjælp haft fokus på kommunikation med de unge og samarbejdspartnere. Det har blandt andet givet sig udslag i ny udformning af breve til de unge, samt et eksternt nyhedsbrev der udsendes hvert kvartal (http://www.uuvestsjaelland.dk/tilmelding-til-nyhedbrevet/).

UU Vestsjælland har supplerende fået udarbejdet et nyt logo, og centerets nye slogan: ”Vores vejledning – dit valg.” er et udtryk for, at UU dels er klar til de nye tider, dels at UUer fuldstændig overbevist om, at den vejledning, der virker, er den professionelle, relationelle vejledning underbygget af det tætte lokale relationelle, tværfaglige samarbejde.

UU Vestsjælland har meget fokus på udvikling af den vejledningsprofessionelle indsats, hvilket lokalt i de tre kommuner har udmøntet sig i et tæt samarbejde med alle samarbejdspartnere på alle de vejledningsmæssige områder. Et samarbejde, der i høj grad har styrket UU Vestsjællands position som en nødvendig og central partner i forhold til den lokale udvikling af vejlednings- og uddannelsesområdet.

Dette underbygges af et tæt og yderst konstruktivt, regionalt samarbejde med de øvrige UU centre i Region Sjælland og et godt samarbejde med de øvrige centre på Sjælland.

Derudover deltager UU Vestsjælland i samarbejde med blandt andet Århus Universitet i et metodeudviklingsprojekt i forhold til overgangsvejledningen og indsatsen for de 15 – 17 årige. Det suppleres med et kompetenceudviklingssamarbejde om robusthed.dk, hvor ca. 20 vejledere uddannes til OCN-certificerede robustheds-undervisere.

Kommunerne i UU Vestsjællands område har med undtagelse af en enkelt indsats i 2012 ikke gjort brug af Ungepakke 2-midlerne, og der er derfor foreløbig ikke kommet udmeldinger om nedskæringer.

UU Vestsjælland vil i forhold til udfordringerne på grundskoleområdet arbejde tæt sammen med skoler, elever og forældre om uddannelsesparathedsvurderinger, uddannelsesplaner og optagelse.dk processerne, sådan at UU sikrer en objektiv og professionel proces i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Dette suppleres med en aktiv indsats i forhold til undervisningen i ”Uddannelse og Job” (UJ), hvor UU tilbyder skolerne færdige UJ-forløb samt etablerer samarbejdsnetværk med det lokale erhvervsliv og de lokale uddannelsesinstitutioner.

På ungevejledningsområdet har UU Vestsjælland gennem de første 10 år fået udviklet et tæt samarbejde med de øvrige kommunale og eksterne samarbejdspartnere, hvilket blandt andet har resulteret i etableringen af Ungeenheden i Ringsted, Ungehuset i Slagelse og styrket indsats for jobcenterunge i Sorø. Derudover har centeret meget fokus på at vejlede i de unges nærmiljø og tæt på deres studiemiljø, hvilket blandt andet giver sig udslag i vejledning på ungdomsuddannelsesinstitutioner, aktive deltagere i bydelsindsatser, samt koordinering af lektiehjælpsordninger og mentorordninger.

Endelig har centeret udviklet et tæt kommunalt samarbejde om STU, hvor der er store udfordringer i forhold til antallet af STU-unge og kommunernes økonomi – og ikke mindst i forhold til etablering af tilbud til unge i grænselandet mellem EGU og STU. Her ser UU Vestsjælland ikke den Kombinerede Ungdomsuddannelse som et løsning, og centeret arbejder derfor på at se på, hvilke muligheder der er for at etablere tilbud, der kan afhjælpe ovenstående problematik.

For at sikre den mest kompetente og effektive vejledningsindsats på alle de tre hovedområder er UU Vestsjælland i færd med at organisere sig i grundskole- / ungevejlednings- og STU-team, der kan understøtte hinanden dels i den enkelte kommune, dels på tværs af kommunegrænserne, så de opnår den bedst mulige synergi-effekt af et samlet UU Vestsjælland og den viden og kompetence, der konstant udvikles i organisationen.

UU har som professionel vejledningsorganisation i år 10 års jubilæum. UU Vestsjælland blev i 2004 etableret for at styrke vejledningen og få flere i gang med en ungdomsuddannelse. I forhold til udviklingen gennem årene og opfyldelse af 95% målsætningen, kan det konstateres, at UU Vestsjælland er kommet meget tæt på de ministerielle målsætninger og derved har levet op til intentionerne med professionaliseringen af vejledningen.

Det har UU Vestsjælland alt mulig grund til at være stolte af og de super dygtige og engagerede vejledere er klar til de næste 10 års opgaver og udfordringer.

Den væsentligste årsag til, at UU Vestsjælland lykkes som vejledningsinstitution er den tætte, relationelle vejledning og det tætte, relationelle, tværfaglige samarbejde på den enkelte skole, det nære bydelsområde, med den nære samarbejdspartner, i regionen og på landsplan. Det er den vej, vejledningen skal styrkes, for at UU skal lykkes i forhold til nye og kommende reformer. Og det vil UU Vestsjælland arbejde for lykkes.

UU Vestsjælland er landets 9. største UU center målt på målgruppen, og dækker Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. Et område, der traditionelt er udfordret i forhold til uddannelsesniveau, arbejdsløshed og et lavt socioøkonomisk niveau.

Centeret er opdelt i 3 kommunale filialer og et fælles sekretariat. Der er 26 vejledere fordelt i de tre kommuner, samt en vejlederassistent og to deltidsansatte i sekretariatet. Ledelsen består af 3 filialledere, hvor lederen af UU er den ene filialleder. Styrelsesmæssigt referer lederen til den fælleskommunale styregruppe bestående af direktør- og chefniveau fra de tre kommuner. UU Vestsjællands bestyrelse, Politisk Forum, består af to politiske repræsentanter fra hver kommune.