UU Vejle

0

UU Vejle – ind til kernen af vejledningenUU Vejle

Ifølge den nyligt fremlagte vejledningsreform skal vejledningsindsatsen i Danmark fremover i højere grad målrettes den femtedel af de unge, der har mest brug for den. Og fra det kommende år bliver der færre om at løse vejledningsopgaverne på grundskolerne. UU Vejle tager skærpelserne alvorligt og har sat fokus på kerneopgaverne i centerets vejledningsindsats, så der nu arbejdes målrettet med et kontinuerligt udviklingsperspektiv på kerneopgaverne, der skal sikre en fortsat faglig udvikling som handlekraftigt center.

I Vejle tager man vejledningsreformens budskaber om UU vejledningen i Danmark som organisation og profession meget alvorligt. Undervisningsministeriet har med EUD-reformen meldt ud, at vejledningen i endnu højere grad skal målrettes til de 20 % af de unge, der har særlige vejledningsbehov. Derfor har UU Vejle sat ekstra fokus på såvel ledelsens som medarbejdernes opmærksomhed på målretningen af vejledningsindsatsen. Specielt har man skærpet distinktionen mellem kollektiv, gruppebaseret og individuel vejledning overfor både vejlederne, samarbejdspartnere og ikke mindst de unge og deres forældre. Og som centerleder Kjeld Petersen siger det, vil det fremover være kerneopgaverne, der skal sættes i første række:

Hvis vi skal lykkes med reformen, må vi være bevidste om vores kerneopgaver. Opgaver, vi ikke er sat i verden for at løse, er opgaver vi skal kompenseres for! Hvis ikke, forplumres omverdenens syn på og opfattelse af UU centrenes professionalisme.

Lykkes med de unge

UU Vejle tror på, at et klart og målrettet fokus på kerneopgaverne vil fremme gennemslagskraften i det tværfaglige samarbejde – både internt i kommunen og i samarbejdet med ungdomsuddannelserne. Kun unge med særlige vejledningsbehov (20 % gruppen) vil fremover modtage individuel og gruppebaseret vejledning og her vil UU vejledernes relationskompetence og faglighed komme til at stå helt centralt, ligesom der vil komme et skærpet fokus på god overdragelse. I Kjeld Petersen optik vil UU centerets skærpede fokus på kerneopgaven ikke bare betyde, at man lykkes med reformen, men også, at man lykkes med de unge, netop fordi samarbejdsrelationerne og selve vejledningsindsatsen vil blive præciseret:

”Vores erfaringerne viser, at succesfulde samarbejdsrelationer og gode, professionelle løsninger for de enkelte unge, skaber trivsel og arbejdsglæde i medarbejdergruppen. Det tror vi i højere grad vil ske, når vi målretter vores vejledningsindsats, og det er ledelsen i UU Vejle optaget af.

UU på markedsarenaen

Kjeld Petersen beskriver, hvordan vejledningen som profession historisk har flyttet sig væk fra en decentral skolebaseret virkelighed, hvor vejledningsopgaven blev løst i tæt kobling til en lærerfaglighed. Med dannelsen af UU Centrene, flyttedes fokus til en statslig arena, hvor vejledningen blev organiseret, styret og professionaliseret ud fra et overordnet centralt fokus. Med EUD-reformen flyttes vejledningen i højere grad ud på markedsarenaen, hvor opgaverne specialiseres og hvor samarbejdspartnere kan tilkøbe vejledningsydelser til opgaver, der ligger udenfor UU’s kernefunktioner. Og det skræmmer ikke Kjeld Petersen:

Heldigvis har UU rigtigt meget at byde på! I UU Vejle har vi således solgt ydelser til såvel Jobcenter som grundskolerne. Efter sommerferien kommer UU Vejle til at stå for dele af emnet Job og Uddannelse på grundskolerne i Vejle – dette efter forhandlinger med skolelederkredsen og efter tilbagemeldinger fra hver enkelt skole. Når vi har valgt at byde ind på opgaven, er det fordi, vi tror på, at vi med vores viden om uddannelse, erhverv og karriere, har de bedste forudsætninger for at kunne udfordre eleverne i emnet. Samtidig ønsker vi, at UU Vejle også i fremtiden er et bredt funderet, slagkraftigt og bæredygtigt center, der er parat til de udfordringer og opgaver, som de kommende vejledningsreformer måtte byde på.”

Vejleder unge – ikke skoler

Når vejledningens fokus skærpes, har det betydning for måden at håndtere og strukturere opgaverne på og for, hvor mange vejledere, der er til at løse de absolutte kerneopgaver. I UU Vejle har det betydet et farvel til den tidligere organisering med tre grundskoler + 15-17 teams, ét ungeteam og ét specialteam. Nu indgår specialvejledningsopgaver i grundskolerne i 20 % delen, som integreres i to nye grundskoleteams og i et nyt ungeteam, som kommer til at varetage hele gruppen af 15-25-årige. Den gode overgang sikres ved, at de to grundskoleteams varetager mentoropgaverne og følger eleverne de tre første måneder i ungdomsuddannelserne. Samtidig adskilles den kollektive vejledning fra den øvrige grundskolevejledning, idet denne opgave udgår fra et særligt team, som også løser Job og Uddannelsesdelen tilkøbt af grundskolerne. Derved sikres en klar og tydelig afgrænsning mellem individuel, gruppe-baseret og kollektiv vejledning. Skolerne kan ikke længere forvente at have deres ”egen” vejleder tilknyttet skolen – opgaverne løses teambaseret ud fra elevernes individuelle behov og det skærpede vejledningsperspektiv.

UU ikke alene

UU Vejle arbejder ud fra et Study Support Center, som danner ramme for rådgivning fra Jobcenter, vejledning fra UU og fastholdelsesvejledning fra de lokale erhvervsskoler med én fælles indgang. Missionen med centret er, at sikre bæredygtige overgange, sammenhæng og kontinuitet for de unge i mødet med ungdomsuddannelserne og kommunens rådgivnings- og vejledningsfunktioner. Kjeld Petersen udtaler:

”I Study Support Centret mødes de unge med professionalisme og imødekommenhed – og der arbejdes for holdbare og helhedsorienterede løsninger ud fra en tese om, at vi kan noget forskelligt – og tilsammen kan vi (endnu) mere.