Projekt Summercamp: praktisk vej mod EUD

0

UU Nordvestsjælloand

 

 

8. klasses elever i Danmark får mulighed for at komme på introduktionskurser og brobygningsforløb, hvor de kan prøve en ungdomsuddannelse af, inden valget af ungdomsuddannelse skal træffes. Her oplever de miljøet og undervisningen og får mulighed for at skabe sig et mere reelt billede af, hvad de forskellige typer af uddannelse tilbyder. Men flere erfaringer fra flere forskellige brobygningsaktiviteter viser, at nogle af de elever, der ville have mest udbytte af at deltage, ikke uden videre tilmelder sig eller undlader at møde op. I Nordvestsjælland har man taget udfordringen op og skabt projektet Summercamp, der samler gruppen af unge op og giver dem en god, samlet og praktisk oplevelse af, hvad de kan med en praktisk uddannelse.

Projekt Summercamp, der er et samarbejde mellem EUC Nordvestsjælland, UU Nordvestsjælland, Odsherred Kommune, Kalundborg Kommune og Holbæk Kommune, er en brobygningslejr over 6 dage, hvor unge, som det kan være vanskeligt at nå gennem den almindelige brobygning, deltager i en række praktiske opgaver. Mange af de unge, der deltager, er typisk stærkere praktisk end bogligt og besidder ofte praktiske kompetencer, de ikke selv er bevidste om og ikke tager i betragtning, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Et af de væsentligste formål med projekt Summercamp er at give gruppen af unge et praktisk og konkret billede af, hvad de vil kunne gøre med en erhvervsuddannelse og give dem en mulighed for at skabe billeder af en ønsket fremtid og derved genfinde motivation til målrettet indsats i de almene fag i grundskolen.

Praktisk og socialt fokus
En central udfordring i forhold til gruppen af unge, der typisk deltager i projekt ”Summercamp” er manglende motivation til at deltage eller gennemføre de normale brobygningsforløb. I projektet har man derfor bevidst bygget forløbet op omkring en række meget praksisorienterede, konkreteaktiviteter, hvor man holder specielt fokus på de sociale aspekter af aktiviteterne. På sommerlejren arbejder de unge sammen på konkrete projekt over hele perioden med hjælp fra undervisere fra ungdomsuddannelserne. Nogle bygger måske en mindre bygning, der skal have en relevant funktion i lokalområdet, og oplever hele processen fra tegning over 3d model på computer til udførelse i træ. Andre sættes i gang med at lave en butik i en tom butik i byen eller et areal i et indkøbscenter og gennemfører udvikling af konceptet, marketingstrategien, den fysiske indretning og ender med at afholde en faktisk åbning med salg af varer/ydelser til rigtige kunder. Andre igen arbejder med innovation og produktion gennem skabelsen af eksempelvis et køretøj med en særlig funktion. Fælles for alle aktiviteterne er, at de unge får en konkret oplevelse af mulighederne i erhvervsuddannelserne.

Forældre inddrages
De unge har ofte brug for støtte fra både de professionelle voksne omkring dem men også fra deres bagland. I tilbudsfasen, hvor eleverne får tilbud om sommeropholdet, arbejdes der derfor bevidst med forældrene for at skabe opbakning til den unges deltagelse, og forældrene får også mulighed for at være til stede på campens sidste dag, hvor UU vejledere også stiller sig til rådighed for aftaler om den videre plan for eleven. De unge møder også UU vejledere på opholdet og efterfølgende løbende i det 9. skoleår, så de positive effekter fra lejren fastholdes indtil og over i ungdomsuddannelse.

Og også fastholdelsen af de unges udvikling på sommerlejren er central for de unges videre færd. Projektleder Mai-Britt Buur understreger således vigtigheden af, at de unge fastholder deres personlige udvikling i tiden efter opholdet;

”Vi har den ambitiøse forventning at alle unge der har været med på campen vælger en uddannelse som de holder ved uden omvalg. De unge vil møde UU vejledere før campen, på campen og løbende på skolen i niende klasse, sådan at det gode, de har haft ud af at deltage, fastholdes indtil de er i gang med deres ungdomsuddannelse ”

Samarbejde på tværs
Buur lægger ligeledes vægt på vigtigheden af et velfungerende tværfagligt og tværsektionelt samarbejde omkring projektet, hvor både fagfolk og lokalt erhvervsliv deltager og tager ansvar. De lokale virksomheder inddrages i processen i størst muligt omfang og hjælper med konkrete faciliteter og materialer og med viden om karrieremuligheder. Og faglærere og pædagoger samt undervisere fra ungdomsskoler deltager i projektet og ikke mindst kontakten til de unge uden for skole-regi er vigtig for projektet:

”Mange af de unge i målgruppen for ’Summercamp’ arbejder i deres fritid med eksempelvis motor- og snedkerværkstedsaktiviteter, men er samtidig langt fra afklarede om deres uddannelsesvalg. Disse elever har ofte et potentiale, de ikke selv er opmærksomme på og som ikke kommer til udtryk gennem almindelige skoleaktiviteter. Dem kan vi finde frem til gennem et godt samarbejde med ungdomsskolerne og ungdomsklubberne, hvor de har deres daglige gang.”

Skaber viden til andre
Projekt ’Summercamp’ er del af det landsdækkende projekt Unge På Tværs, som er et paraplyprojekt for en række lokalt forankrede projekter rundt om i landet, der alle medvirker til en samlet udvikling af metoder i forhold til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Alle projekterne arbejder lokalt forankret med praksisorienterede projekter og Unge på Tværs, der administreres af UU DANMARK. UU DK monitorerer og samler de forskellige erfaringer, så de på sigt kan bruges til at forbedre overgangene for landets unge i resten af landet.

Og UU vejledningen nyder også godt af de erfaringer, der høstes gennem projektet. Som Buur udtrykker det:

”Vi arbejder i projektet for, at de unge skal opnå at kunne træffe et bevidst valg om uddannelsesretning men også for, at den ’håndholdte’ vejledningsindsats målrettes og kvalificeres gennem den viden, forløbet giver omkring de enkelte elever. Og det er min klare oplevelse, at det tværfaglige samarbejde om de unge både udfordrer og udvikler vores tilgang til opgaven”.