Virksomhedspraktikforløb i UU Aabenraa – ikke bare vejledning

0

Landet over arbejder UU centrene for at vejlede unge til en bedre fremtid – ikke kun ved at hjælpe dem med at vælge en ungdomsuddannelse men også ved at skabe muligheder og forløb for dem. Eksempelvis har man i UU Aabenraa stor succes med at få sårbare unge i uddannelse via virksomhedspraktikforløb, som UU centret i samarbejde med jobcentret har skabt i samarbejde med det lokale erhvervsliv og andre lokale aktører på ungdomsområdet. Den kommende “fokusering”, eller nedskæring, af UU vejledningen i forbindelse EUD reformen risikerer at ramme ikke bare den egentlige vejledning mellem ung og vejleder men også et væld af projekter, initiativer og samarbejder, der, som i Aabenraa, er med til at give mange danske unge en bedre fremtid. 

 uu aabenraa

Med den dugfriske EUD reform står UU vejledningen i Danmark til at miste en betydelig sjat penge – op mod 140 millioner. Hvordan og hvorledes den nedskæring i praksis vil blive udmøntet ude i kommunerne, kan der kun gisnes om – men ”fokuseringen” af vejledningsindsatsen kommer i sidste ende til at koste vejledningstimer – det ved alle. Men hvad tabes der ved det? Kan UU vejledning bare gøres op i vejledningstimer mellem vejledere og unge, eller er der andet og mere, der potentielt kan gå tabt? UU Aabenraa er et godt eksempel på, at UU vejledningen i Danmark er andet og mere end ”bare” lovgivningens kerneydelse, og at dét, der potentielt tabes ved en nedskæring, eller fokusering, også er meget mere og andet end egentlig vejledning. UU centrene i Danmark har siden deres etablering i 2004 langsomt og sikkert opbygget en central position på ungdomsuddannelsesområdet og har i både store og mindre samfund en afgørende fod med i opbyggelsen af lokale og nationale netværk og samarbejder, der alle er med til at skabe muligheder for de unge, som ellers ikke eksisterede, og som er med til at styrke både de unges fremtid og de lokale samfund.

Et godt eksempel
I Aabenraa er man kun alt for bevidst om, at mange unge efter ti år i folkeskolen har fået nok af lektier og klasseundervisning, og at tanken om at tage en uddannelse for nogle kan virke både frastødende og skræmmende. Derfor har man opbygget en ordning, i samarbejde med en lang række lokale aktører, hvor unge kan komme i kortere virksomhedspraktikforløb, for at få vækket lysten til uddannelse. Svend Otto Jensen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aabenraa, mener at ordningen er et værdifuldt værktøj, der med relativt få midler vender en potentielt negativ historie til en mere positiv fremtid for mange unge i lokalmiljøet: ”Vores erfaring er, at et praktikforløb i en virksomhed er et godt redskab. Målet er, at de unge via virksomhedspraktikken genfinder motivationen til at tage en uddannelse, og det er lige præcis det, vi oplever” siger han, og fortsætter. ”Der kommer alt for mange unge ud fra grundskolen, som totalt har mistet lysten til at uddanne sig. Det er et kæmpe problem. Det er disse unge, som kan have god gavn af en virksomhedspraktik,”. Sammen med jobcentret har UU etableret en række praktikpladser for 15-17-årige rundt omkring på virksomheder i kommunen, og en evaluering efter det første halve år viste, at 16 af de 19 første praktikforløb var endt med, at den unge var kommet videre i uddannelse. Af de resterende var én kommet i job, én var flyttet fra kommunen, og en enkelt var endnu ikke kommet videre. Svend Otto Jensen udtaler: ”Hvis det er en god praktik, og der er et godt match mellem virksomheden og den unge, så er en virksomhedspraktik et virkeligt værdifuldt redskab,”.

Virksomhedspraktikcenter
Der er dog en del unge, som slet ikke er klar til at gå direkte ind i en almindelig virksomhedspraktik, hvor der er en vis forventning om, at den unge er ret selvkørende og fx har en god mødedisciplin. Med støtte fra Den Nationale Ungeenhed valgte UU vejledningen og jobcentret i Aabenraa derfor i sommeren 2011 at gå et skridt videre og etablerede et særligt Virksomhedspraktikcenter, hvor målgruppen er de unge, som ikke har de nødvendige ressourcer til at klare den ordinære virksomhedspraktik. Det kan fx være unge med psykiske lidelser, ADHD, misbrugsproblemer eller andre betydelige vanskeligheder. ”Vi mener, at disse unge også vil have gavn af at komme i praktik i en virksomhed. Men de har brug for mere støtte og en tættere opfølgning, end vores ordinære model for virksomhedspraktik for unge under 18 år byder på. Derfor har vi oprettet det særlige Virksomhedspraktikcenter,” siger Svend Otto Jensen.

Målet er uddannelse
Ligesom i den ordinære virksomhedspraktik er der i Aabenraa også et klart uddannelsessigte for de unge, der er i virksomhedspraktik via Virksomhedspraktikcentret.

Der er ikke tale om opbevaring. Målet er lige fra begyndelsen, at praktikken skal ende med at ruste den unge til at komme i uddannelse,” siger UU leder Svend Otto Jensen, der også peger på, at hans vision for UU arbejdet rækker langt videre end ”bare” vejledning mellem vejleder og ung; Det er samspillet mellem initiativer og projekter, samarbejdet mellem os og de andre lokale aktører på området og den egentlige vejledning, der i sidste ende giver os resultater, siger han.

Efter det første halve år viste en status, at 7 af de 15 unge, der havde været tilknyttet virksomhedspraktikcentret, var i eller umiddelbart på vej i uddannelse. Bortset fra én, der var fraflyttet kommunen, var resten enten fortsat i praktik eller i gang med et andet afklaringsforløb. ”Resultaterne er ret gode. Især i lyset af, at det drejer sig om unge, der slet ikke er uddannelsesparate, når de begynder i virksomhedspraktikken,” siger Svend Otto Jensen.

Formand for UU DANMARK, Mark Jensen, er enig i, at en nedskæring på UU vejledningen potentielt kan ramme meget af det arbejde, der allerede er gjort og mange af de forløb, som gør en betydelig forskel for de unge: ”Vi samler og registrerer løbende de initiativer og projekter, der blomstrer op rundt om på centrene, og vi ser med al tydelighed, at samarbejdet mellem UU centrene og lokale aktører, typisk med UU som omdrejningspunkt, er en stående opskrift på succes. Der skabes muligheder, samarbejde, lokal forankring og kontinuitet – og det er lodret dumt, hvis vi taber det på gulvet ved at skære ned på det, nogen kunne fristes til at tro ”bare” er vejledningstimer.