UU Rebild

0

I Rebild Kommune er det en væsentlig prioritering at give den lokale UU indsats en tæt tilknytning til arbejdsmarkedsområdet og et effektivt samarbejde med især ungesagsbehandlerne. Man har derfor skabt en ungeenhed, der med egen indgang og visitationer er placeret adskilt fra det øvrige Jobcenter, og hvor der arbejdes målrettet for at få kommunens unge under 30 år i uddannelse.

UU Rebild

Rebild Kommune hjemtog i 2009 ungevejledningen fra Aalborg, og i 2011 blev UU centeret UU Rebild endelig samlet og grundskolevejledningen blev en del af UU Rebild. UU centeret har siden 2011 været integreret i kommunens ungeenhed, der er organisatorisk forankret i Center Arbejdsmarked. Her arbejdes der tværsektorielt med kommunens unge under 30 med det erklærede formål, at få så mange som muligt i uddannelse.

De unge glade
Som konsekvens af, at vejledningsopgaven i grundskolen har været ny i Rebild Kommune fra 2011, har det været nødvendigt at være meget ude på skolerne for at styrke samarbejdet og kommunikationen mellem UU og skolerne og de unge. UU Rebild tilbyder vejlednings-samtaler med alle elever i 8. og 9. klasserne. Og det er de unge glade for. UU Leder Lisbeth Tved Berke udtaler: ”Når vi spørger de unge, udtrykker de stor tilfredshed med vores tilstedeværelse på skolerne og den fysiske placering af Ungenheden og det, at deres sagsbehandler og UU-vejleder er tæt på hinanden”.

Ungeenheden har en defineret, overordnet strategi, der går på fire ben; ét samlet fokus på uddannelse, én organisatorisk ramme omkring de unge, fokus på makkerskab mellem UU og de unge og frit flow omkring opgaveløsningen i forhold til den unge. Den fælles strategi betyder bl.a, at hvis der vejledningsmæssigt i UUs arbejde er behov for en tidlig forebyggende samtale med en ungesagsbehandler, så er vejen ikke længere end det næste kontor på gangen. Således har der været en meget let overgang i forhold til at omsætte KT-reformens intentioner.

Rebild Kommune er en befolkningsmæssig lille kommune med ganske få uddannelsesmuligheder for de unge. Derfor har samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne i kommunerne Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg en stor betydning, når de unge skal vælge ungdomsuddannelse, og det er af afgørende betydning for de lokale unge, at de er trygge ved den lokale ungeenhed og kan bruge dem til at komme godt i gang. Og i det hele taget forstår Lisbeth Tved Berke godt, at de unge sætter pris på den tætte og nære ungeindsats. Hun udtaler; ”I Ungeenheden er det f.eks. prioriteret, at sagsstammerne hos ungesagsbehandlerne i udgangspunktet max. er på 30 sager og det betyder blandt andet et godt overblik i forhold til at hjælpe den enkelte unge i uddannelse sammen med UU.”

 

3 tiltag med særlig fokus i 2014 for UU Rebild:

  • Deltagelse i en screening af alle unge under 30 år, hvor der er snitflader til PPR og Center Familie & Handicap. Samtlige cpr.nr. gennemgåes og det fast-lægges, hvem der har, hvilke opgaver hvornår. Fremadrettet i 2014 drøftes tilgangen af alle nye ungesager på kvartalsvise møder med de involverede parter.
  • Deltagelse i etableringen af en Uddannelsesstrategi på tværs af kommunerne Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild. Her sidder repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, UU og jobcentrene i de 3 kommuner. Målet er en fælles forpligtende aftale om fastholdes af de unge i uddannelse således, at ”ingen ung falder mellem 2 stole”.
  • Deltagelse i det nydannede Uddannelsesråd som har til opgave at følge op på intentionerne i den sammenhængende børne- og unge politik. Politikken skal bl.a udmønte sig i at sikre bedre sektor overgange og dermed styrke indsat-sen for de unge, der er særligt udsatte mht. frafald på ungdomsuddannelser-ne.