Mobication

0

Arbejdsmarkedet råber på flere og dygtigere faglærte hænder og alt for mange unge vælger pr. automatik gymnasiet. I Fredericia-, Middelfart- og Haderslev Kommune er man derfor gået sammen om udviklingen af en innovativ form for undervisningsforløb på tværs af grundskolerne, erhvervsuddannelserne og erhvervslivet i kommunerne. Projektet, som har UU Lillebælt og UU Haderslev som tovholdere, skal give de unge mulighed for i praksis at opleve erhvervsuddannelserne som en attraktiv karrierevej.

Mobication logoHvis man spørger centerlederen i UU Lillebælt, Anders Ladegaard, hvad der virkelig batter, fortæller han om tværgående læringsforløb og praksiserfaring. Og projektet Mobication, som UU centeret er med-tovholder for. I projektet sendes unge i udskoling ud i læringsforløb, der rent fysisk finder sted på både skolerne, ungdomsuddannelserne og i det lokale erhvervsliv. De mobile læringsforløb løfter den faglige undervisning ud af skolens normale rammer og ind i de rammer, som findes på erhvervsskolerne og i virksomhederne, så elevernes læring sker i en ny kontekst med fokus på fagenes anvendelighed i det videre uddannelsesforløb og på arbejdsmarkedet. Forløbene giver de unge en mere håndgribelig og realistisk føling med egne muligheder, evner og lyster og muligheder i en kontekst af praksis og skaber et mere fordomsfrit erfaringsgrundlag at vælge ungdomsuddannelse ud fra for de unge.

Samarbejde på tværs
Det er en hjørnesten i Mobication, at både lærere fra grundskolen og undervisere fra erhvervsuddannelserne skal deltage i at udarbejde de fælles målsætninger og forberedelse af undervisningsforløbene. Selvom det, ifølge Anders Ladegaard, ikke altid er en let øvelse, giver det rigtig gode resultater når samarbejdet fungerer. UU-Lillebælt er ansvarlig for at igangsætte samarbejdet gennem opstartsmøder med fælles introduktion om baggrund, praktiske forhold mv. Herefter igangsættes det konkrete planlægningssamarbejde mellem lærerne fra grundskolerne og underviserne fra erhvervsskolerne og siden gennemføres de konkrete forløb i samarbejde mellem parterne.

I forløbene er eleverne typisk på deres egen skole den første dag, hvor de bliver introduceret til forløbet og tager hul på forberedelsen af selve opgaven. De næste 3 dage er eleverne på den erhvervsuddannelsesindgang, som er tilknyttet det konkrete forløb, og de besøger også den eller de virksomheder, som indgår i undervisningsforløbet. Den sidste dag i forløbet foregår som oftest på egen skole, hvor de konkrete læringsforløb bliver afsluttet, fx med fremlæggelser, klipning af videoer, billedredigering, redigering af interviews mv.

Til gavn for alle
Ifølge Ladegaard er det en væsentlig erfaring fra projektet, at erhvervsuddannelserne er involveret i arbejdet med at finde virksomheder, som matcher de faglige områder, der indgår i læringsforløbene. Det giver god sammenhæng og skaber gensidige kontakter og udveksling, til gavn for alle. Ligeledes er Ladegaard overbevist om, at den praksisnære tilgang i undervisningsforløbene giver de unge en oplevelse af sammenhæng mellem det, de lærer i folkeskolen, og de krav og muligheder, der er i erhvervsuddannelserne og i virksomhederne. Han mener også, at de unge, der har været med i forløbene, formodentlig opnår at kende sig selv og egne behov og egen motivation bedre og i højere grad vil være i stand til at vælge en ungdomsuddannelse ud fra egne evner og lyster end ud fra standartvalg og fordomme om gode eller dårlige uddannelser. Han udtaler:

Vores erfaringer er rigtig gode. Der er pt. en forventning om at ”mobile læringsforløb” bliver permanente i Fredericia og Middelfart Kommuner, både som en del af folkeskolereformen og som en ny måde at arbejde med UEA på, og det sker jo fordi vi rykker på noget med de her forløb. Og det er vigtigt, både for de unge og for arbejdsmarkedet.”

 

 

 

Herunder et eksempel på et forløb under Mobication

Klassetrin, indgang og virksomhed Involverede fag Fagmål og indhold Opgaver eleverne stilles overfor
8. klasseSSI, Fredericia Spildevand og Arla Dansk, matematik, fysik og tysk Genrekendskab, skriftlig tysk, ligninger, strøm, spænding og effekt Fremstilling af en gennemgangstester. Fremstilling af dokumentarfilm om uddannelse, job og karriere i en virksomhed. Fremstilling af brugsanvisninger til gennemgangstester på tysk.
8. klasseTRL, Scania Biler og
Bendix Transport
Matematik, geografi, sprog, fysik og samfundsfag Valutaberegninger, afstande, målestok, rumfang, massefylde, målomregninger, forurening, CO2, tyngdepunkt, bremselængder, EU- og EØS-lande, arbejdsmarkedets parter og overenskomster. Planlægning af chauffør-ruter, udfyldelse af fragtbreve, budgetarbejde og jobansøgning.

 

Herunder er nogle delresultater fra de spørgeskemaer eleverne udfylder efter de har deltaget i et mobilt læringsforløb:

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål

Ja, i høj grad

I nogen grad

Det var OK

I ringe grad

Nej, slet ikke

Var du tilfreds med under-visningen på erhvervsskolen?

37 %

39 %

24 %

0 %

0 %

Fik du noget ud af besøgene på virksomhederne?

46 %

39 %

15 %

0 %

0 %

Er det blevet lettere for dig at se hvad fagene i skolen skal bruges til?

17 %

45 %

29 %

9 %

0 %

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke
Har du lyst til at begynde på en erhvervsuddan-nelse? 24 % 31 % 45 %

 

Du kan læse meget mere på UU-Lillelbælts hjemmeside under ”projekter”.