UU Varde

0

I 2012 blev UU Varde oprettet som selvstændigt UU center som følge af en virksomhedsoverdragelse fra et tidligere tværkommunalt samarbejde imellem Esbjerg, Fanø, Billund, Vejen og Varde. I dag fungerer UU Varde som del af Jobcenter Varde og indgår i en samlet lokal unge-enhed, ”Team Ung i Uddannelse”. Og i UU centeret er man ikke i tvivl om, at det fysisk tætte samarbejde i det daglige har skabt et bedre og tættere samarbejde mellem de lokale aktører på ungdomsområdet, større gensidigt kendskab til hinandens arbejdsfelter og ikke mindst også stærkere relationer til det lokale erhvervsliv og den kommunale ledelse.

uu vardeSom følge af omstrukturering på Borger- og Arbejdsmarkedsområdet blev UU Varde i 2013 del af Jobcenter Varde. I forbindelse med omstruktureringen etablerede kommunen ”Team Ung i Uddannelse”, hvor rådgivere, mentorer, EGU-vejledere og UU-vejledere til dagligt, side om side med Børn, Unge og Familie, PPR og Social & Handicap, arbejder samlet om al borgerrettet aktivitet i et fælles hus, på Frisvadvej i Varde midtby. Og spørger man de ansatte i UU centeret, er den fælles adresse i høj grad medvirkende til et større kendskab til hinandens arbejdsfelter og en større forståelse for de muligheder, der ligger i et godt og tæt samarbejde. Blandt andet peger centerleder Henrik Michael Nielsen på, at samarbejdet som fælles enhed og UUs centrale rolle heri, har givet mulighed for at deltage aktivt i skolereformarbejdet, hvor skolens åbning mod omverdenen og ikke mindst samarbejdet med det lokale erhvervsliv har været på dagsordenen. Og også i forhold til de lokale kommunalpolitikere har sammenlægningerne og den lokale forankring givet bedre mulighed for blandt andet at medvirke til at definere visioner for kommunens skoler og sætte ekstra fokus på at give alle børn og unge positive læringserfaringer, så lysten til forsat at lære og uddanne sig er til stede på den lange bane.

Samarbejde giver udvikling
I UU Varde har man dannet en UU Styregruppe med repræsentation af direktørerne for Børn og Undervisning og Arbejdsmarked & Integration, samt skolechef og Borger & Arbejdsmarkedschef. Her observeres og udvikles selve UU driften, og nye tiltag og overvejelser på uddannelsesområdet udvikles og evalueres. Ifølge Henrik Michael Nielsen, er styregruppen et godt billede på det styrkede lokale samarbejde mellem alle aktører på ungeområdet, som generelt har medvirket til at nedbryde unødvendige barrierer og givet en mere samlet retning for arbejdet med de unge, på tværs af institutioner: ”Vi kan se at antallet af elever, der vælger erhvervsuddannelserne nu stiger, at det er nemmere for de lokale unge for at få praktikpladser og at der er en tendens til bedre fastholdelse af eleverne på uddannelserne. Det mener jeg skyldes et tæt samarbejde mellem os alle på området, skolerne, kommunen, unge-teamet og erhvervslivet”.

Også udfordringer i samarbejdet
Men samarbejdet er ikke kun en dans på roser, hvis man spørger Henrik Michael Nielsen. Han beskriver blandt andet hvordan kontanthjælpsreformen har budt på udfordringer for samarbejdet: ”Verden ændrer sig ikke fra dag til anden, men det paradigmeskifte, der er lagt op til på Jobcenterområdet i denne forbindelse, ser vi ligge tættere på UUs optik. Samspillet mellem rådgivere og vejledere er en styrkelse af indsatsen, hvor UU vejlederne står meget stærkt ikke alene med uddannelsesmæssigt know how, men også i den motiverende del af arbejdet med de unge, hvor også de nye rådgivnings- og vejlederkollegaer UU har fået går brændende ind for teamprojektet.”

Bred indsats på ungeområdet
UU Varde vejleder unge i 7.-9. klasse på i alt 10 skoler og 4 friskoler samt på det nye ”Campus”, som rummer 10. klasserne, og Handelsskole, Gymnasium, og VUC. ”Campus” giver som uddannelseskraftcenter styrkede muligheder for vejledning af de unge og for diverse uddannelsesarrangementer og er med til at skabe et øget lokalt fokus på uddannelse og et tæt samarbejde UU og institutionerne imellem. Blandt andet har UU centeret en væsentlig rolle på de uddannelsesparathedsgørende forløb og tilbud i kommunen, hvor der foregår såvel gruppe- som individuel vejledning. Mange unge i vejledningen har været igennem nederlag og mindre positive læringserfaringer og i de tilfælde kan vejlederne bidrage med deres erfaringer fra vejledningen og medvirke til at skabe et positivt miljø omkring de unge med tryghed og tilpassede udfordringer og sørge for at de unges problemløsningsfærdigheder bliver udfordret og udviklet inden for konstruktive rammer. For, som centerleder Nielsen påpeger: ”Med den rette støtte og de tilpasse krav har det vist sig, at der kan nås rigtig langt i den parathedsgørende indsats.”

I UU Varde er man generelt meget positivt indstillet i forhold til det stærke lokale samarbejde og de muligheder og redskaber det konkret giver for UU indsatsen lokalt i Varde. Henrik Michael Nielsen peger på, at netop et mere effektivt samarbejde giver plads til et fælles fokus på sagens egentlige kerne, at give de unge den behandling og de muligheder, de har behov for: ”I Team Ung i Uddannelse er det vores ambition at møde de unge med respekt og anerkendelse. Mødet med den unge skal være præget af interesse og nysgerrighed, samt inddragelse af den unge i processen frem mod uddannelse, hvor vejlederen også udfordrer den unge på dennes valg. En indsats med den unge i centrum.”

 

Leder: Henrik M. Nielsen
Hjemmeside: www.uuvarde.dk
Adresse: Frisvadvej 35, 6800 Varde.
Region: Syddanmark
Juridisk konstruktion: Under Jobcenter (Arbejdsmarked & Integration)
Dækker: Varde Kommune
Antal indbyggere: 50.000
Areal: 1240 km² (store afstande)
Antal skoler: 22 skoler, 10 skoler med 7.-9. klasse, samt Campus med 10.klasser.
Antal Friskoler: 5, hvoraf UU vejleder på de 4.