4U

0

Logoexport

Mange unge med indvandrerbaggrund, især unge mænd, har svært ved at finde fodfæste i uddannelse og job. Derfor indgik KL, LO og DA i 2010 sammen med regeringen en firepartsaftale med det formål, at få flere nydanske unge motiveret til uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet. Aftalen indeholdt blandt andet integrationsprojektet 4U, hvor unge landet over, der af forskellige årsager har haft svært ved at påbegynde eller fuldføre en ungdomsuddannelse, kunne få mulighed for at gennemgå praksisorienterede ”træningsbane-forløb” hos lokale virksomheder. I UU centeret UUV Køge Bugt har man siden starten af 2011 deltaget i projektet – og fået en række lærerige erfaringer ud af det.

I projekt 4U gives unge, der af forskellige årsager har haft svært ved at påbegynde eller fuldføre en ungdomsuddannelse, mulighed for at komme ud på praktiske ”træningsbane-forløb” i lokale virksomheder. Her kan de snuse til livet og arbejdet på en virksomhed og opbygge en bedre forståelse af egne evner og muligheder og af de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. På virksomhederne fungerer udvalgte medarbejdere som mentorer og rollemodeller for de unge deltagere, der på den måde hjælpes til at få bedre greb om deres muligheder for uddannelse og karriere. Projektet gennemføres landet over som lokalt forankrede samarbejdsaftaler mellem lokalt erhvervsliv og aktører på ungdomsområdet.

Metodiske og praktiske begrænsninger
Greve kommune har siden 2011, sammen med 6 andre kommuner, deltaget i projekt 4U og blandt andet har det lokale UU center, UUV Køge Bugt, sendt flere unge i træningsforløb hos lokale virksomheder med stor succes. Ikke desto mindre har projektarbejdet også givet anledning til en række overvejelser omkring selve det, at arbejde metodisk og praktisk indenfor fastlagte rammer i et projekt.

Ved projektets start udtog UU centeret en bruttogruppe på 24 unge, der tilhørte den gruppe af unge, som kunne have gavn af at komme på træningsbane-forløb. Alle disse unge var karakteriseret som bekymringsunge, kriminalitetstruede unge, eller unge der allerede havde været i kontakt med systemet i lang tid, og hvor det endnu ikke var lykkedes at få den unge på ret kurs mod uddannelse. Men tidlige erfaringer fra projektet pegede hurtigt på, at flere af de unge kæmpede med så svære personlige, sociale eller faglige problematikker, at de på ingen måde var hverken parate eller motiverede for at gennemføre en træningsbane i en virksomhed. Og virksomhederne på deres side stod heller ikke i altid i kø for at stille deres virksomhed til rådighed for dem. Projektansvarlig Margrethe Tovgaard, fortæller:

Vi vaMargrether i starten af den overbevisning, at hvis vi mobiliserede alle gode kræfter omkring den unge og gik konkret og individuelt til hver enkelt sag, ville vi kunne lykkes. Men vi blev hurtigt klar over, at det ville blive et fåtal, der kom i praktik, og at vi, for langt de flestes vedkommende, måtte lede efter alternative aktiviteter og metoder. Vi valgte derfor at justere projektets fokus og se mere på, hvad vi i stedet kunne lære og få ud af det tværfaglige samarbejde omkring de unge som projektet er baseret på?”

Fokusskifte
På baggrund af de observerede problematikker besluttede holdet bag projektet at skifte fokus i projektet, og i højere grad bruge tid og ressourcer på at monitorere og opsamle erfaringer fra samarbejdet mellem de forskellige aktører i projektet og på hvordan, man sammen bedst håndterer de problematikker, der præger den gruppe af unge, som ikke lykkes med at komme i forløb hos virksomheder.

Den afgørende erfaring fra projektet er ifølge Margrethe Tovgaard, at samarbejdet omkring de unge, der har det svært i overgangen fra skole til ungdomsuddannelse bør være tværfaglig og helhedsorienteret. Der er i de sager som oftest tale om så komplekse problemstillinger, at hele den unges livssituation skal med ind i billedet for at kunne udvikle den unges motivation og evne til at gå i gang med en uddannelse. En helhedsorienteret og tværfaglig indsats kræver til dels tid men også fælles målsætninger, økonomi, prioritet, struktur og rammer, som et metodisk og praktisk begrænset projekt ikke nødvendigvis kan rumme. Samlet set har 4U projektet derfor givet mange lærerige erfaringer til UU centerets arbejde, som vil blive medtænkt i det fortsatte samarbejde omkring de unge.

Læs mere om 4U her (http://vip4u.dk/projektet/default.aspx)