UU Mors

0

Etableringen af UU Mors i 2004 var ikke en nem bedrift. Det krævede kraftfulde argumenter fra kommunalt hold at overtale alle om berettigelsen af et selvstændigt UU center på Mors. Siden etableringen har UU centeret arbejdet målrettet for at blive en afgørende aktiv og central medspiller for alle kommunens unge og forældre og for de lokale praktik- og uddannelsessteder og vise alle, at det var en god beslutning.

uu mors

UU Mors leverer vejledning til unge i en befolkningsmæssigt forholdsvis lille kommune. Forankret i Jobcenter Mors, udføres centerets daglige opgaver af en medarbejderstab på 6 vejledere og 1 administrativ person, som deler leder med 2 øvrige områder i jobcentret. Og spørger man de ansatte, er der bred enighed om, at kommunens relativt lille størrelse og centerets fysiske placering og fælles strukturering med jobcenteret alt sammen medvirker til, at kommandovejene og kommunikationen mellem de primære aktører på ungeområdet bliver enklere og mere overskuelige. Og fagligt har det stærke samarbejde med jobcenteret givet UU centeret mulighed for at gribe ungeindsatsen an fra nye vinkler og bidraget til, at man nu kan agere hurtigere og bedre i forhold til specielt gruppen af unge over 17 år. Og ifølge centerleder Dorthe Isaksen, er netop samarbejdet med jobcenteret, skolerne og de andre aktører på ungdomsområdet et centralt element i UU centerets indsats for kommunens unge: ”Vi arbejder med vejledning på øens skoler i et billedligt og bogstaveligt talt kuperet landskab af 2 store overbygningsskoler, én med et selvstændigt 10. klassecenter, 3 fødeskoler med elever op til 7. årgang samt 6 friskoler, hvoraf de 3 med overbygningselever også samarbejder med UU. Det kræver samarbejde, så det effektive samarbejde, vi heldigvis har med jobcenteret og de andre aktører på området, er omdrejningspunktet i hele vores virke.

Isaksen peger videre på en række konkrete initiativer i samarbejdet som medvirkende til positive resultater for UU indsatsen: ”Vi har to UU vejledere, der indgår sammen med sagsbehandlere i et Ungeteam, der straks møder den unge med vejledning mod uddannelse eller aktiviteter, der afklarer og sigter mod uddannelsesparathed. Indsatsen omfatter for nogle også, at Ungeteamet hjælper med at etablere støtte fra afdelingen for den sociale indsats, så der tænkes med et helheds-perspektiv om hver enkelt.”

Projekter rettes mod lokale udfordringer
Som de fleste andre mindre kommuner landet over, kæmper Morsø Kommune også med det demografiske problem, at antallet af ufaglærte arbejdspladser lokalt er faldende og at unge uden arbejde fra uddannelsesfremmede familier også har svært ved at komme videre i uddannelse. Disse unge står ofte isolerede tilbage uden hverken arbejde eller uddannelse og uden netværk eller tilknytning til det lokale erhvervsliv.

Derfor har UU medvirket til at søsætte projektet Flex, hvor unge med forskellige udfordringer får mulighed for at gennemgå et alternativt skoleår med et individuelt tilpasset skema. Den unge har typisk været del af et traditionelt undervisningsmiljø, hvor skolekammeraterne har evnet at arbejde mere fagligt målrettet, men får her mulighed for at skræddersy særlige forløb af brobygning og praktikker i tillæg til den ordinære undervisning efter egne evner. Og de foreløbige resultater er bemærkelsesværdige. Dorthe Isaksen udtaler: ”Vores Unge får gennem Flex skolegangen etableret en værdifuld platform i de virksomheder der er værter i praktikforløbene. De unge får gennem den tætte kontakt til netværkspersoner under Flex-forløbet mulighed for at opbygge netværk og også sociale redskaber, der modvirker isolation. Og det gør en stor og praktisk reel forskel for dem!”

UU Mors har i indeværende budgetår ligeledes fået bevilget en pulje til etablering af en dusørordning for unge op til 18 år med afsluttet 9. klasse. Puljen, der administreres af UU-vejlederne, er overvejende tænkt til gruppen af unge, der ikke har et fritidsjob, men som gennem praktikker, eller via en særlig indsats, får mulighed for at etablere kontakt til en lokal arbejdsplads. Der ydes også støtte til unge, der har langt til uddannelsesstedet, eller de der har brug for kortere ophold på skoler eller undervisningsinstitutioner. Og dusøren som anerkendende og motiverende faktor for denne gruppe unge har været betydelig og allerede nu har to unge opnået at blive opgraderet fra at være ”gratis” praktikanter for værterne til at overgå som medarbejdere med uddannelsesaftaler. Isaksen afslutter: ”De positive effekter, vi nu ser, giver brændstof til os og til hele vores organisation og fostrer nye ideer til vores praksis”.