Automatiseret vejledning

0

Af Mark Jensen, UU DANMARKDer skal ske en automatisering af modellen for vurderingen af uddannelsesparathed, og UU centrene (Ungdommens Uddannelsesvejledning) har ikke formuleret effektiviseringshandleplaner, er blot nogle af de formuleringer og indsigter, som findes i Analysen af vejledningsindsatsen fra grundskole til Ungdomsuddannelse, som The Boston Consulting Group (BCG) har lavet. En analyse som blev offentliggjort i går.Analysen af UU centrene blev foretaget i marts – juni 2013. Opgavebeskrivelsen fra Finansministeriet var klar: ”Anvisning af muligheder for en tilpasning af de samlede udgifter til UU som følge af udløbet af Aftale om flere unge i uddannelse og job (Ungepakke II) efter 2013 – dels for at muliggøre en videreførelse af dele af Ungepakke II inden for de eksisterende økonomiske rammer, og dels for at muliggøre en netto budgetforbedring på vejledningsområdet”.*

Vi kender ikke prisen på analysen, men BCG har bestemt leveret varen, fremgår det af den offentliggjorte rapport.

Spinkelt anlysegrundlag behæftet med fejl
Jeg har selv deltaget i rapportens survey undersøgelse for ledere. Undersøgelsen var af en sådan karakter, at den bedst kan beskrives som en tur gennem IKEA, hvor enhver orienteringssans forsvinder i et inferno af kringelkroge, og hvor enhver normalt begavet person mister retningssansen. Medarbejderene i UU centre har deltaget i en lignende undersøgelse, som danner grundlag for BCG’s forbedringsforslag og økonomiske reduktioner over en bred front. Om end en ganske stor del af uddannelsesvejlederne var lock outet i samme periode, og derfor ikke havde mulighed for at deltage. Og forældrene og de unge er slet ikke inddraget. Analysegrundlaget synes noget spinkelt … Og i øvrigt stærkt behæftet med fejl. Lad mig nævne et par esempler:

– der blev spurgt ind til ikke eksisterende uddannelsesparathedsvurderinger i ungevejledningen
– analysen har man på det nærmeste ignoreret STU-vejledningen, hvilket har gjort, at STU-vejledernes besvarelsers validitet er meget usikre
– på baggrund af besvarelserne konkluderes, at vejlederne mener at gruppevejledning har mindst effekt – hvilket er helt forkert. Besvarelserne er et udtryk for, at gruppevejledning indtil nu ikke bliver brugt i tilstrækkelig høj grad. Hvilket vi er i fuld gang med at effektivisere i øjeblikket
– der blev spurgt ind til fordelingen af vejledningsaktiviteter, men vejledningssamtaler, som er den væsentligste post, var slet ikke en svarmulighed

Set med vejledningsfaglige briller er en gennemlæsning af rapporten både komisk og hårrejsende. Komisk fordi der hos de økonomer, der har lavet rapporten udvises en total mangel på indsigt i unge menneskers udvikling, på vejledningsfagligt kendskab og en udpræget evne til at oversætte den mindste detalje til kroner og ører. Det oplyses således, at et besøg på den nationale vejledningsportal UddannelsesGuiden (UG) koster mellem 2 og 4 kroner. Det hårrejsende ved rapporten er, at den muligvis kommer til at danne baggrund for politiske beslutninger på vejledningsområdet om vejledningens organisering og omfang.

Ifølge rapporten blev UU centrene etableret i 2003. Det korrekte årstal er 2004. UU centrene har således 10 års jubilæum til august i år. Da vi begyndte var det et krav, at alle elever fra 6. – 10. skulle have mindste en vejledningssamtale. Det er ændret ad flere omgange, således at der i dag ydes en differentieret vejledningsindsats målrettet de unge i grundskolen, der har svært ved at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

UU sektoren allerede grundigt evalueret
Vejledningsområdet er i flere runder blevet evalueret af Rambøll 2004 – 06. I forbindelse med dannelsen af EVA – Danmarks Evalueringsinstitut – var UU centrene et af de første områder, der blev evalueret (2007). Årligt laves der af UNI-C en større brugerundersøgelse af UU centrene, der altså må være et af de mest undersøgte områder, og et af de områder, der også har været gennem flest lovændringer og –justeringer.

I etableringsåret 2004 blev der samtidig foretaget en professionalisering af vejledningen med uddannelseskrav til vejlederne. I mange kommuner var der tale om en større fusionsproces, hvor op til 12 kommuner gik sammen om dannelsen af UU centre. Strukturreformen i 2007 bød på både fissioner og nye fusioner, og med Ungepakkerne fra 2010 blev der flyttet opgaver og ressourcer fra grundskoleområdet til indsats for de 15 -17 årige og til den nationale eVejledning.

Af rapporten fremgår det blandt andet også:

– at der (fratrukket DUT og frie midler), er et udgiftsfald på UU området fra 2010 – 2012 på 12%
– at der er observeret engagerede medarbejdere i UU centrene i forbindelse med interview og undersøgelser
– at UU centrenes godt 1.000 medarbejder vejleder ca. 400.000 elever og unge i målgruppen

I 2012 deltog 45.000 ud af en samlet gruppe på 78.000 elever i UNI-C’s brugerundersøgelse af UU vejledningen. 73% vurderede at vejledningsaktiviteterne havde hjulpet dem og 86% mente, at de havde fået den vejledning de havde brug for.

Selvfølgelig kan vejledningen blive bedre. Selvfølgelig indgår UU DANMARK gerne i en dialog om udvikling af vejledningen, og selvfølgelig er der elementer fra BCG, der kan bruges … rapporten er trods alt på 204 sider.

Flere unge i uddannelse
Men det vil få katastrofale følger for de unges uddannelsesvalg og regeringens 95% målsætning, hvis den bestilte undersøgelse skal bruges til at ødelægge en succes og et vigtigt element i de unges valgproces. Der ligger et meget ringe kendskab til børn og unge bag et forslag om automatiserede modeller indenfor vejledning, og det kan ligeledes undre dybt dybt, at analysen ser manglende effektivisering på et område, der har reduceret udgiften.

Vejledning er en hjørnesten i den nationale uddannelsespolitiske satsning. I 10 året for UU centrenes dannelse er der ikke behov for et bestilt nedrivningsprospekt. Lad os i stedet drøfte hvordan vi kan brede uddannelsespaletten ud for unge og deres forældre således at også erhvervsuddannelserne fremstår som det positive fremtidsvalg. Det har Danmark brug for!

*Kommissorium for analyseopgaven af 8.3.2013 pkt. 4 b (Model for delkontrakt)