UU Mariagerfjord

0

I Mariagerfjord Kommune kender man til det. De dygtige unge forlader kommunen efter endt ungdomsuddannelse og tager til de større byer for at læse videre – uden at vende tilbage til de hjemlige himmelstrøg igen. Kommunen står tilbage med den gruppe af unge, som har haft svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse og som i mere eller mindre grad skal hjælpes til at gennemføre en ungdomsuddannelse og blive et aktiv for dem selv og det lokale samfund. I Mariagerfjord Kommune har et øget fokus på blandt andet samarbejdet mellem de forskellige aktører på ungeområdet givet positive resultater og i Undervisningsministeriets profilmodel spås det nu, at knap 94 % af kommunens unge vil fuldføre mindst en ungdomsuddannelse, hvilket er bare ét procentpoint fra regeringens 95 % målsætning.

I den østlige del UU Mariagerfjordaf Jylland i Mariagerfjord Kommune, ligger UU Mariagerfjord, et af Danmarks mindste UU centre. Ligesom i andre dele af udkantsdanmark kæmper man med det problem, at de unge, og specielt de dygtige unge, flytter til de større byer. I Mariagerfjord har man taget tyren ved hornene og målrettet indsatsen overfor de unge gennem et effektivt samarbejde mellem de forskellige aktører på ungdomsområdet. Med UU centeret som central aktør er det lykkedes skabe flere praktikpladser, man har oparbejdet et bedre samarbejde med grundskolerne og ungdomsuddannelserne og har man blandt andet også indgået et tværkommunalt samarbejde med Rebild og Vesthimmerlands kommuner om et socialfondsprojekt, UNGEINDSATS HIMMERLAND, hvor formålet er at få unge ledt ind på en ungdomsuddannelse gennem en særligt målrettet indsats. Og den samlede indsats lader til at give gode resultater.

Ifølge centerleder, Niels Andreasen, skal nøglen til de gode resultater blandt andet findes i det tætte samarbejde i kommunens arbejdsmarkedsenhed, som UU er en del af, og samarbejdet med de lokale ungdomsuddannelser. Som del af kommunens arbejdsmarkedsenhed har man i UU kunnet sætte ekstra fokus på indsatsen for kontanthjælpsmodtagere og andre ledige i det kommunale system gennem vejledning af alle unge op til 30 år via en ”VAKS” aktivering for alle unge, der henvender sig i jobcentret med ønske om offentlig ydelse. I VAKS-modellen møder alle de unge til en rundbordssamtale med en sagsbehandler, en ydelseskontormedarbejder og en UU vejleder og sammen skabes der en konstruktiv vej for den unges videre forløb. Her bliver den unges uddannelsesparathed og andre potentielle emner afklaret og den unge får tilbud om uddannelse, aktivering eller anden indsats, hvis uddannelse ikke kommer på tale. Derudover står UU vejlederen til rådighed i jobcentret til vejledning og uddannelsesplaner en dag om ugen.

Styrket samarbejde med grundskolerne
Alle skoler i Mariagerfjord Kommune har en UU vejleder fast tilknyttet. Alle elever i 8. og 9. klasse får en personlig samtale med en vejleder og I 10. klasse tilstræbes det som minimum at hver elev får to samtaler med vejlederen. Og centerleder, Niels Andreasen, mener, at det i høj grad er de personlige samtaler, sammen med kollektiv klassevejledning og øvrige aktiviteter, der spiller en afgørende rolle i forhold til at udfordre de unge i deres valg af uddannelse så de unge i sidste ende undgår frafald og omvalg. Han peger ligeledes på, at det har stor betydning, at der for alle elever i 8. klasse afholdes obligatoriske intro-kurser med mindst 2 dage på en erhvervsuddannelse og at der gives mulighed for at vælge 3 dages-forløb på ”gymnasiepakke” eller anden erhvervsindgang. De mange forskellige aktiviteter er centrale for at de unge kan blive klædt på til at vælge en ungdomsuddannelse, der i praksis matcher deres evner og motivation og udgør en langtidsholdbar løsning for den enkelte unge.

Samarbejde med ungdomsuddannelserne
Mariagerfjord Kommune er også opmærksom på at et dynamisk og attraktivt udbud af ungdomsuddannelser er væsentligt og man tilbyder de unge både B&A, MTM, SSI, BFT, HG og SOSU i de erhvervsrette uddannelser samt de gymnasiale STX, HF, HTX og HHX. Også netværksarbejdet er en stor del af UU´s målrettede arbejde. Man indgår blandt andet i et ledernetværk sammen med en arbejdsmarkedschef, skolechef, UU-leder samt lederne fra uddannelsesinstitutionerne i kommunen. Ligeledes har man et fastholdelsesnetværk bestående at uddannelseschefer, teamledere fra JC samt ungekoordinator fra UU og et overgangsnetværk med vejledere fra uddannelserne samt UU-vejledere.

I samarbejde med kommunens erhvervsråd arrangerer UU en uddannelsesmesse hvert andet år med deltagelse af ungdomsuddannelser og virksomheder. Der udarbejdes et arbejdsmateriale som eleverne i 8. klasse arbejder med i 2 dage op til messen. Og i det hele taget er det netværk og samarbejde, der driver værket, men er Niels Andreasen. Han udtaler:

”Vi samarbejder rigtig godt omkring elevernes overgang til ungdomsuddannelse og har også et godt samarbejde med øvrige fagenheder i kommunen. Vi sørger for løbende at afholde møder med deltagelse lærere fra ungdomsuddannelserne, skolernes lærere og UU-vejlederne og vi afholder også uddannelsesaftener på skolerne i samarbejde med UU for elever og forældre. Og den samlede indsats mellem alle os, der på nogen måde har noget med de unge at gøre, giver nærhed og en hands on føling med, hvad der skal til for at løse problemerne.

Som et nyt tiltag har UU Mariagerfjord også indledt et nyt samarbejde med Rebild og Vesthimmerlands kommuner, hvor formålet er at få unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse ved en særlig indsats og man har store forventninger til dette projekt og alle involverede er meget positive. Andreasen udtaler:

I et samarbejde under projekt UNGEINDSATS HIMMERLAND er de tre kommuner gået sammen med de øvrige aktører omkring arbejdet med unge og uddannelse. Der arbejdes hen imod en fælles strategi om at hjælpe de unge til at gennemføre uddannelse, Denne garantiskoletanke iværksættes i starten af 2014.”

 

Fakta om UU Mariagerfjord

Leder: Niels Andreasen
Kontor: Eget hus i nærheden af ungdomsuddannelserne i Hobro
Hjemmeside: http://uu.mariagerfjord.dk

Organisation: Er under fagenheden Arbejdsmarked
Antal indbyggere: 43.000
Antal folkeskoler t.o.m 9.: 7
10.klasse: 1 skole med 2 afdelinger
Efterskoler: 6
Frie skoler m. 9.: 4
Antal vejledere: 7,33
Administration: 30 timer ugl