UU Tårnby

Månedens UU center: UU Tårnby

UU Tårnby arbejder målrettet for at opnå regeringens målsætning om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Man har sat sig den målsætning at arbejde præventivt og nå de unge på en kompetencegivende måde gennem både en intensiv vejledningsproces i udskolingen, skabelse af ungemiljø i forbindelse med EGU og oprettelse af kursustilbud til de ikke uddannelsesparate 15 – 17 årige med fokus på at give de unge mere mod og flere redskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesparathedsvurdering som proces

UU Tårnby har siden januar i år sat ekstra fokus på uddannelsesparathedsvurdering og tidlig indsats. Alle elever vurderes nu i 7. 8. og 9.klasse, og der afholdes møder med de relevante lærerteams. Der anvendes et særligt skema, der er udarbejdet i samarbejde med ungdomsuddannelserne, som tager udgangspunkt i de kompetencer, de unge skal besidde for at kunne vurderes uddannelsesparat. Skemaet er udgangspunkt for de handlinger og aftaler, der efterfølgende sættes i værk for at skabe en positiv udvikling hos eleven. Den samlede proces skal sikre en kontinuerlig vejledningsindsats gennem hele udskolingsperioden, og har som mål, at så få som muligt bliver vurderet ”ikke uddannelsesparat” ved udgangen af 9.klasse.

Trivsel og motivation giver gennemførelse

En klar målsætning er at styrke gennemførelsesprocenten på EGU uddannelsen. Mange elever, der er i gang med en EGU uddannelse, mangler et ungemiljø i forbindelse med deres uddannelse, og det kan have en central betydning for deres trivsel og motivation. Man har derfor valgt at skabe en EGU – Klub, hvor de unge har mulighed for at være sammen, danne netværk og styrke deres identitet som ung i uddannelse.

Der er EGU- klub en gang om måneden, hvor de unge mødes og laver aftensmad sammen. Emner som skat, løn og fagforening, problemer med chefen, og glæder og sorger er blevet debatteret. Ligeledes har ture til Curlinghallen, i teatret, og hjemmelavet juleknas har været med til at bringe de unge tættere sammen og har skabt et trygt miljø, hvor de unge har kunnet vise nye sider af sig selv.

De unges opbakning til klubben har været stor. De har engageret sig og taget ansvar for hinanden og de mange arrangementer, som både har været af oplysende og social karakter.

Gode resultater gennem coaching

Fra Handling til Forvandling er et af UU Tårnbys tilbud til de ikke uddannelsesparate 15 – 17 årige.

Med hjælp fra en professionel coach har deltagerne i tilbuddet fået redskaber og mod til i højere grad at tage ansvar for deres hverdag. Kurset er fordelt over 9 x 4 timer og indeholder forskellige oplæg, øvelser og opgaver fra gang til gang. Der lægges vægt på, at tonen er anerkendende og oplevelsen af nærvær og opmærksomhed er intens.

Både de unge og de deltagende vejledere har udtrykt stor glæde ved at deltage.De unge, der har deltaget, har gennemgået en personlig udvikling og været aktive i forløbet. Som en af de unge deltagere skrev i evalueringen. “Hvis det var sådan at gå i skole, kom jeg hver dag”. Efterfølgende har det været muligt at tilbyde individuelle coaching forløb til enkelte deltagere. Erfaringerne fra de to første kursusgange viser, at mange af de unge påbegynder uddannelse efter forløbet.

Interne coachingforløb

Vejlederne trænes også i coaching. For at styrke medarbejdernes kommunikative kompetencer i forhold til samtaler med unge og forældre deltager alle medarbejdere i et 80 timers coachingforløb. Målet er at medarbejderne oplever, at de går ind til svære samtaler med større ro og selvtillid end tidligere.

Ungenetværk & Samarbejdsaftaler

En særlig indsats er nødvendig for at fastholde især de sårbare og udsatte unge i uddannelsessystemet. UU Tårnby har derfor sat sig som mål at udvikle og styrke et formaliseret samarbejde med relevante lokale samarbejdspartnere. Vi arbejder for, at alle medarbejdere i ”ungenetværket” har navn og ansigt på hinanden, kendskab til hinandens arbejdsbetingelser og indsigt i relevant lovgivning på de forskellige områder.

Ved at kvalificere og sikre en smidig, helhedsorienteret vejledningsproces omkring de unge og øge samarbejdet mellem de forskellige aktører på ungeområdet undgår de unge at blive kastebold i et uklart forvaltningssystem. Det er vores forventning, at de unge bliver mindre frustrerede og mere motiverede og at der skabes et mere frugtbart arbejdsmiljø for medarbejderne. UU Tårnby har taget initiativ til dialogmøder, samarbejdskonferencer, og fælles samarbejdsmodeller med den lokale produktionsskole, jobcentret, familieafdelingen, PPR og SSP. Med de indgåede samarbejdsaftaler med jobcentret og produktionsskolen er vi på vej i den ønskede retning.

Fakta om UU Tårnby:

Leder: Anette Kjærager

Hjemmeside: http://www.uutaarnby.dk/

Dækker kommuner: UU Tårnby er kommunalt forankret i Tårnby kommune under Børne- og Kulturforvaltningen. Dragør kommune køber UU vejledning af Tårnby kommune.

Befolkningsgrundlag: 55.000.

Dækker skoler: 9 folkeskoler, en privat skole og et 10. klasse center.

Ansatte: 10 vejledere, 1 sekretær og en seniormedarbejder.