Fra Dygtiggørelse og Myndiggørelse til Selvforsørgelse

Projektet Fra Dygtiggørelse og Myndiggørelse til Selvforsørgelse er målrettet unge i det sydfynske, der vurderes at få svært ved at overgå fra skole til ungdomsuddannelse. I projektet følger en række ”transit-mentorer” de unge, der enten mistrives i folkeskolerne eller som skolerne og UU-vejlederen vurderer, af vil have svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. De unge får med dette projekt en tiltrængt, håndholdt hjælp til at klare den ofte svære overgang. Transitmentoren kommer ind der, hvor skolen og lærerne holder op, og hvor forældrene kommer til kort, eller hvor overskuddet ikke rækker.

Lyset skal være i orden

Helhedssyn og anerkendende tilgang
Projektets mål er at inkludere. Der arbejdes med afsæt i den enkelte unge, men det er centralt at uddannelsessvage unge ikke isoleres yderligere. Så derfor arbejder mentorerne også med grupper af unge, der omfatter både mentorelever og ikke-mentorelever. De unge skal føle sig inkluderet, trives og opbygge en naturlig lyst til at deltage, og der er ingen løftede pegefingre. Der arbejdes ud fra det, der er den unges udfordringer her og nu, og som står i vejen for trivsel på skolen og udbytte af skolegangen. Den unge både støttes og udfordres.

Gennem projektet har man i UU center Sydfyn blandt andet erfaret, at den helhedsorienterede tilgang har hjulpet til at kvalificere de professionelle voksne omkring de unge yderligere. Som en  folkeskoleleder udtrykker det:

Projektet bygger på et helhedssyn, hvor der arbejdes såvel individuelt som gruppevis med at støtte og udvikle den unge på de områder i den unges liv og miljø, som kan stå i vejen for en ungdomsuddannelse. Det betyder blandt andet, at lærerne i folkeskolen har fået nye øjne på de ”besværlige” unge og en større indsigt i, hvad der kan gøres for den enkelte.”

Samarbejdet centralt
Fra Dygtiggørelse og Myndiggørelse til Selvforsørgelse er igangsat i samarbejde mellem UU center Sydfyn, Sydfyns Erhvervsforskole samt Svendborg Erhvervsskole og dækker de fire syd- og midtfynske kommuner; Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø. Det har været i gang siden foråret 2010 og er en fælles koordineret strategi for at nå regeringens 95% målsætning og for at styrke samarbejdet mellem de lokale folkeskoler, ungdomsuddannelser, børne- og ungeafdelingerne og ungeindsats generelt i kommunerne. Og de foreløbige erfaringer viser, at projektet har medvirket til at åbne op for en generelt mere effektiv og samlet indsats på ungdomsområdet. Som centerleder Bo Madsen beskriver det:

”Samarbejdet har vist sig helt centralt i det her. For når vi ved, hvad de andres opgave er, kan vi være skarpe på, hvem der gør hvad og med hvilken hensigt.”

Hver transitmentor har tilknyttet 20-25 unge, som hun følger fra udskolingen og videre på en ungdomsuddannelse. Transitmentoren er et tilbud. Den unge og den unges familie kan takke ja eller nej. Den unge bliver præsenteret for og skal være indforstået med, at målet er, at den unge bliver i stand til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Usikker fremtid
Trods de gode resultater og generel enighed om projektets vigtighed, går projektet en usikker fremtid i møde. De eksterne midler til projektet fra satspuljen udløber til årsskiftet, og der findes ingen garantier for at der kommer ny finansiering ind i projektet. Det er derfor op de involverede uddannelser og kommuner at tilpasse indsatsen i forhold til den daglige drift – og her bør UU være en central aktør, mener Bo Madsen, der også understreger, at der er en generelt positiv holdning til projektet, og at der arbejdes på at få ordningen videreført i en tilpasset form.

Læs mere om projektet på www.transitmentor.dk, Hvor blandt andet de konkrete projekter er beskrevet i to artikler: ”Mad giver et utal af læringsmuligheder” og ”Knallertværksted i Marstal”.