UU Haderslev

I UU Haderslev står man over for en markant økonomisk nedgang over de næste år. En løbende kvalitetssikring af vejledningsarbejdet og ekstra fokus på det lokale tværfaglige samarbejde er blandt de områder, man vil satse på i bestræbelserne på stadig at kunne leve op til målsætningen om at 95 % af alle kommunens ungdomsårgange skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

I UU Haderslev vil det fremover være nødvendigt, at sætte ekstra ind på en række områder, som man erfaringsmæssigt kan se gør en forskel.  Det gælder blandt andet en løbende evaluering af centerets vejledningsaktiviteter, det lokale, tværfaglige samarbejde, faglig udvikling gennem efteruddannelse og videns-indhentning samt deltagelse i en række projekter, der involverer lokale samarbejdsparter og interessenter.

UU haderslev

Faglig udvikling og evaluering 
Faglig udvikling og evaluering er i UU Haderslev en central del af kvalitetssikringen af centrets arbejde. Alle centerets vejledere har gennemgået vejlederuddannelsen og alle nyansatte får lagt en plan for efteruddannelse. Herudover søges der konstant ny viden og erfaring gennem løbende deltagelse i kurser og konferencer. Den daglige sparring og indbyrdes erfaringsudveksling prioriteres ligeledes højt, og man planlægger at præsentere personalet for individuel samt fælles efter/videreuddannelser for at professionalisere centerets ydelser endnu mere.

Der tilstræbes en løbende evaluering af vejledningen såvel i grundskolen som i vejledningen af unge 15-24 årige. Evaluering foretages dels ved kvantitative spørgeskemaer, suppleret med kvalitative spørgsmål. Evalueringens resultater drøftes såvel internt på vejledermøder som eksternt sammen med relevante samarbejdspartnere.

Tværgående samarbejde
Det tværfaglige samarbejde med de forskellige lokale aktører på ungdomsområdet er en central del af centerets kvalitetsstrategi. I UU Haderslev er det erfaringen, at vejledningen lykkes, hvis det sker i samarbejde med parterne omkring den unge; forældrene, skolerne, skoleledere, klasselærere, familieafdelingen, kontaktpersonkorpset, specialrådgivningen, jobcenteret, distriktspsykiatrien, uddannelsesinstitutionerne og mange andre og man indgår i flere forskellige netværk, blandt andet et mentornetværk og et ungenetværk,

En anden vigtig del af at sikre fortsat udvikling og kvalitet, er deltagelse i projekter, enten som deltagerpart eller projektleder. Senest har UU Haderslev været med i projekter som: KL projektet Sammen om de unge, efterværnsprojektet UddannelsesbyenUng mor projektet og Hold fast projektet. Fra januar 2012 har projektet ”Mobication fra grundskole til erhvervsliv” været en fast aktivitet i kommunen. Projektet har som målsætning at synliggøre erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej efter grundskolen gennem målrettede aktiviteter og samtidig også tilbyde en praktisk løsning til grundskolernes forpligtigelse på undervisning i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

Fokus er afgørende
Samarbejde, faglig udvikling og løbende evaluering er ifølge centerleder Mads Pedersen helt afgørende elementer, hvis centreret også fremover skal kunne levere en kvalitetsfyldt vejledning til de unge i Haderslev kommune. Han udtaler: ”Vi skal hele tiden have fokus rettet imod udvikling og nytænkning af vores praksis, og vi skal være gode til at matche de unges behov for vejledning – og i den sammenhæng er det afgørende, at vi holder fokus på det tværsektionelle samarbejde. Sammen er vi med til at gøre en stor forskel for de unge og sikre at deres fremtid og uddannelses- og erhvervsvalg bliver en succes som de vokser af”

 Fakta om UU Haderslev

  • Centerleder: Mads Pedersen
  • Hjemmeside: www.uu-haderslev.dk
  • Indgår i region: Region Syddanmark
  • Juridisk konstruktion: Del af forvaltning
  • Dækker kommuner: Haderslev Kommune
  • Antal indbyggere i alt: 56.600