Pressemeddelelse: Fremtidens vejledning er helhedsvejledning

Fremmødet på UUUCs årskonference var stort – ikke mindst i bredden. Konferencen havde deltagelse fra elevorganisationerne, den ansvarlige minister, vejlederne og arbejdsmarkedet. De unge fik på konferencen mulighed for at gøre opmærksom på de områder, de mener, bør forbedres i vejledningssystemet og drog den fælles konklusion, at der ligger en stor udfordring i at ændre rammerne omkring vejledning i Danmark og at alle unge bør udfordres i deres valg uddannelse.

Antorini red lille

 

 

 

 

 

Foto Ivan Taha Ali

 
3 fromme ønsker

De 3 vigtigste forudsætninger for et velfærdssamfund er befolkningstilvækst, infrastruktur og uddannelse. Industrien vil have unge, der er omstillingsparate, kan lære nyt og kan videregive viden til andre unge og flere unge der vælger en erhvervsuddannelse

Ministeren for Børn og Undervisning, Christine Antorini, er ikke nødvendigvis enig i, at alle unge skal have vejledning, men peger samtidig på at det er nu, der er mulighed for at tænke vejledningssystemet i nye rammer i forlængelse af de øvrige reformer på uddannelsesområdet.

Konferencen diskuterede hvordan vejledningen i Danmark kan udvikles og målrettes til mest effektivt at møde de unges krav. John Vilhelmsen, formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Danmark, mener at svaret er et helhedsorienteret vejledningssystem.

Helhedsvejledning sparer giver kvalitet og opprioriterer erhvervsuddannelserne
Helhedsvejledning er et vejledningssystem, der tilbydes af uddannede vejledere til alle unge. Det er processuel vejledning, der udføres løbende fra tidligt i udskolingen og op til de 30 år – og ikke kun til de svage unge. Det er et vejledningssystem, der udfordrer de unge og styrer dem uden om traditioner og fordomme, så vi får flere af de dygtige elever til at se muligheder i erhvervsuddannelserne, og undgår, at gymnasiet bliver den eneste vej.

Det er et enkelt enstrenget vejledningssystem, en enkelt dør, den unge skal ind af, så han eller hun ikke spilder tid på unødige omveje, og så systemet ikke taber de unge i overgangene. Det er et system, der har alle data samlet ét sted, tilgængeligt for de vejledere, den unge er i kontakt med gennem sit uddannelsesforløb. Et vejledningssystem, der sparer penge på kort sigt gennem en forenklet overlevering af den unge og den unges data, og på lang sigt gennem færre frafald og en bedre balance mellem erhvervslivets behov og de unges valg mellem de forskellige uddannelser.

Hvad er helhedsvejledning?
UUs bud på en helhedsvejledning er baseret på fire overordnede forslag; helhedsorienteret vejledning til alle unge, oprettelsen af et enstrenget vejledningssystem, effektiviseret parløb med jobcentrene og styrkelse af ungepakken.

1. Vejledning til alle unge så også erhvervsuddannelsesmulighederne bliver synlige
Alle unge, og ikke bare de svageste, skal udfordres på deres uddannelsesvalg, så vi undgår at mange unge vælger uddannelse ud fra vanetænkning og fordomme. Vi skal have alle unge vejledt til den uddannelse, der er den rigtige for den enkelte, og dermed undgå stigmatisering af uddannelser, frafald, omvalg og unødvendige nederlag for de unge. Det vil på sigt kunne balancere tilgangen til de forskellige ungdomsuddannelser og synliggøre erhvervsuddannelserne i højere grad end nu.

Al vejledning bør derfor være båret af et helhedssyn på mennesker, efter principperne om nærhed og kendskab, og skal skabe sammenhæng hen over overgange til uddannelse for de unge. Vejledning er en læreproces, der bygger på viden, selvindsigt og valgkompetence.

2. Et enstrenget vejledningssystem
Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalg, eVejledning og fastholdelsesvejledning på uddannelsesinstitutionerne bør samles i ét, enstrenget vejledningssystem, forankret i kommunerne og med fastholdelse af princippet om institutions- og sektoruafhængighed. Al vejledning bør i alle faser af ungdommen tilbydes af professionelle, uddannede vejledere.

Ungedatabasen bør binde oplysninger om de unge sammen gennem hele den unges forløb og sikre et enstrenget data flow og en bedre validering af data. Systemet vil på den måde blive mere gennemskueligt og vil sikre sammenhæng og kontinuitet for den unge – både i overgangene og på uddannelserne. Persondataloven bør give mulighed for at data kan overføres mellem forvaltninger og adgang til valide data fra centralt hold (Ungedatabasen).

Et enstrenget vejledningssystem vil sikre en effektivisering af hele vejledningssystemet, og vil ikke blot tilbyde de unge en bedre og mere sammenhængende vejledning, men også frigøre ressourcer til at tilbyde alle unge op til 30 år uddannelsesvejledning.

3. Parløb med jobcentre
Vejledningsmålgruppen bør udstrækkes til 30 år, så UU og jobcentrene kan operere med samme unge-definition. Generelt bør samarbejdet med jobcentrene styrkes. Og UU og jobcentrene bør generelt søge et mere effektivt samarbejde med det formål, at ”vende unge i døren til jobcentret” på en kvalificeret måde, hvor motivation for uddannelse og kvalificering af uddannelsesplanen er central.

Sammen med jobcentrene kan uddannelsesvejledning skabe en effektiv platform for at løfte ungeindsatsen fremadrettet, placere aktiveringsindsatsen i et uddannelsesperspektiv og udfordre uddannelsessystemet til udvikling af uddannelsestilbud.  Den unge vil i højere grad møde et tværfagligt team/ressourceteam, der har kompetencerne til at skabe en helhedsløsning for den unge og give den rigtige hjælp og vejledning.

Mens Jobcentret specifikt vil kunne bidrage til samarbejdet med kendskab til det lokale arbejdsmarked, kompetencer i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats og myndighedsopgaven, vil uddannelsesvejledningen kunne bidrage i speciel grad på tre specifikke områder; viden om ungdomsuddannelserne, kendskabet til den unge og adgang til netværket omkring den unge.

4. Ungepakken skal styrkes
Ungepakken er en succes. Ungepakken har tilført en række meget stærke værktøjer til ungeindsatsen, som har styrket selve indsatsen men ikke mindst også det tværfaglige samarbejde mellem de professionelle voksne omkring de unge i kommunerne.

Uddannelsesparathedsvurderingerne (UPV) er et vigtig værktøj, og bør have stærkere status i forhold til optagelse på ungdomsuddannelserne. UPV skal fortsat indgå som en integreret del af en institutionsuafhængig uddannelsesvejledning og bør fastlægges mellem UU, ministeriet og ungdomsuddannelserne.

Enkel vision og ny målsætning
UUs vision er enkel.” siger John Vilhelmsen: ”Vi kalder det helhedsvejledning, fordi det er et enkelt system, som favner alle og tilbyder samme professionelle og tilstedeværende, personlige vejledning til alle. Vi ser for os et effektiviseret, enstrenget system, som er overskueligt og tilgængeligt for den unge og som sparer ressourcer gennem udvikling og målretning af den enkelte unges brug af det offentlige. Det er et enstrenget system, som ikke forvirrer den unge unødvendigt, men indgyder tillid til at systemet faktisk kan hjælpe til en bedre uddannelsesproces. Det er et system, som rent faktisk udfordrer alle landets unge og dermed giver balance i både uddannelsessystemet og i erhvervslivet.” Siger han og fortsætter:

Vejledning er og bør fortsat være en ambitiøs uddannelsespolitisk satsning, og UU Danmark vil gerne være med til at sætte en ny ambitiøs målsætning for de unges vej gennem uddannelsessystemet. Det er afgørende vigtigt for de unges trivsel den nationale uddannelsessatsning og ikke mindst for vores velfærdssystems fremtid.  Vi mener, at vi kan få en moderne og velfungerende vejledning til alle unge til samme eller færre penge med vores vision om helhedsvejledning.

John Vilhelmsen afslutter med følgende kommentar; ”Vi har i øjeblikket Danmarks bedst uddannede generation, og vi er på rette vej i forhold til regeringens 95 % målsætning. Den sidste måling fra 2011 viser at vi er oppe på 92 % der har mindst én ungdomsuddannelse. UU Danmark vil gerne være med til at sætte en ny målsætning om, at 40% af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse i 2020. Det er en ambitiøs målsætning, ligesom 95 % målsætningen var det. Og det er også en målsætning, der vanskeligt lader sig indfri. Men det er ikke desto mindre en rigtig målsætning. En uddannelsespolitisk målsætning som er afgørende for vores fremtidige velfærd Og det er en målsætning, vi kan indfri, hvis vi i fremtiden tilbyder vores unge en helhedsvejledning.

Fakta:
Profilmodellens sidste resultat fra 2011 viser at 92 % af unge opnår mindst 1 ungdomsuddannelse

Kilde her