UU Tønder

Kvalificerer unge til at vælge
I UU Tønder har man fokus på at hjælpe til at planlægge og gennemføre gode uddannelses, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienterings-forløb (UEA) i kommunens skoler. Man ser det som en grundlæggende forudsætning for det lokale vejledningsarbejde, at eleverne får den bedst mulige baggrund for at vælge ungdomsuddannelse efter udskolingen og med UU centeret som tovholder, arbejder man derfor målrettet sammen med de andre aktører på ungdomsområdet i lokalområdet for at skabe projekter og tiltag, der kan styrke UEA-undervisningen. Målsætningen er, at de lokale skoleelever skal få bedre kendskab til hvad, det vil sige, at tage en uddannelse og blive del af arbejdsmarkedet, og kan arbejde med egne personlige og faglige interesser og kvalifikationer i forhold til uddannelse og arbejde.

UU Toender

Tiltag, der gør en forskel
I UU Tønder arbejder man med en række konkrete tiltag, der er målrettet mod at give de unge en bedre forståelse af uddannelse, arbejdsmarked og egne faglige interesser. Man har ”obligatoriske” introduktionsdage i 8. klasse og uddannelsesaftener med repræsentanter fra ungdomsuddannelserne, hvor eleverne op til introduktionsdagene har arbejdet intensivt med UEA. Ligeledes er UU er til stede ved åbent hus arrangementer på ungdomsuddannelserne og man har besluttet at starte en lokal uddannelsesmesse, som skal give de unge og deres forældre et mere nuanceret indblik i de forskellige uddannelsesmuligheder og samtidig understøtte det tværfaglige samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelser, vejeledning og skoler.

Og netop samarbejdet på tværs af faggrænser er grundlæggende for både uddannelses- og arbejdsmarkedsundervisningen specifikt og vejledningsindsatsen generelt i UU Tønder. Man gør en ekstra indsats for at opretholde et tæt lokalt samarbejde mellem alle parter på ungdomsområdet og et godt kendskab til hinandens institutioner.

Politisk opbakning til samarbejde
Og i Tønder nyder det tværfaglige samarbejde godt af en solid politisk opbakning. Tønder Kommune har skabt et ”Samarbejdsforum for uddannelse”, hvor lederne fra skoler med 9./10. klasse, ungdomsuddannelserne, ungdomsskolen og UU sammen med skoledirektøren, skolechefen og ad hoc formanden for Børn og Skole og andre relevante samarbejdspartnere sammen træffer overordnede beslutninger om fælles tiltag for at nå 95 % målsætningen og etablerer partnerskaber mellem kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Centerleder John Møller tøver heller ikke med at sætte pris på det velfungerende samarbejde – ikke mindst omkring UEA-indsatsen. Som han beskriver det, er det forudsætningen for at kunne engagere de unge med en levende og spændende undervisning, at de forskellige aktører på området medvirker og er med til at trække undervisningen ud af klasselokalerne og ud i det ”rigtige liv”. Som han udtrykker det:

Vi ser med al tydelighed hvordan vores introduktionsdage virkelig giver de unge konkret og brugbar indsigt i deres fremtidige muligheder, ligesom at uddannelsesaftener og åbent hus arrangementerne også virkelig gør en stor forskel for dem. De arrangementer og alle de andre tiltag kan vi kun tilbyde de unge, når vi alle arbejder sammen omkring uddannelsesindsatsen på ungeområdet.”

Fakta UU Tønder