UU Vesthimmerland

UU Vesthimmerland

Ét center – tre begreber
I 2010 hjemtog Vesthimmerlands Kommune opgaven med vejledning til ungdomsuddannelserne og hermed blev UU Vesthimmerland etableredet. I 2012 har centeret, i tæt samarbejde med kommunen, gennemgået en udviklings- og afklaringsproces. Processen frembragte blandt andet tre centrale værdiord, tværfaglighed, tilgængelighed og ordentlighed, som i det daglige arbejde nu danner den overordnede værdisætning for UU vejledningen og for UU centerets samarbejde med alle kommunens aktører og institutioner på ungdomsområdet.

Tværfaglighed – et tidens ord
Værdisætningsprocessen er ikke taget ud af ingenting, og det første ord, tværfaglighed, vinder da også genklang i en tid, hvor det generelt landet over vurderes, at det tværfaglige samarbejde mellem aktørerne på ungeområdet lokalt og nationalt er en af de mest effektive måder at bringe flere unge i uddannelse. Og i Vesthimmerland er man fra politisk niveau i kommunen enig i den vurdering og har således siden oprettelsen af det nye UU center satset på at understøtte det brede samarbejde mellem alle de lokale aktører på ungeområdet med UU centeret som naturligt midtpunkt.

Med UU centerlederen, Mette Sun Otte, som tovholder er blandt andet skabt en tværfaglig ungestrategi for alle relevante uddannelsessteder og kommunale samarbejdsparter. Der afholdes årligt en række dialogmøder med deltagelse fra alle med tilknytning til kommunens unge, hvor det tætte samarbejde vedligeholdes og videreudvikles. Som en del af ungeindsatsen, og i forbindelse med Ungepakke 2, er UU centeret ligeledes tovholder for et tværfagligt ungevisitationsudvalg (TUVU) bestående af socialrådgivere, jobcentermedarbejdere samt UU vejledere, hvor der drøftes og bevilges mentorstøtte efter LAB-lov (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats), støttekontaktpersoner, dusørløn, konkrete uddannelsesrettede aktiviteter mv.

Tilgængelighed – til stede for de unge
UU Vesthimmerland gør også en aktiv indsats for hele tiden at være tilgængelig for de unge, dér hvor de unge er. Derfor vejledes eleverne ude på kommunens skoler, og UU centret indgår i jobcentrets aktivitetsvifte med fastlagte vejledningsseancer. Vejledere har faste dage på produktionsskolerne og som det nyeste tiltag er UU centeret blevet naboer med 10. KlasseCenteret og Erhvervsskolerne Aars, så man kommer tættere på de unge. Det fastholdes ligeledes som centralt i centerets kommunikationsstrategi at besvare mails/sms’er og opkald inden for 24 timer, således at alle, der kontakter centeret, får en fornemmelse af en tilgængelig UU vejledning.

Ordentlighed – tilgangen gør forskel
I UU Vesthimmerland lægger man vægt på at agere med ordentlighed overfor alle, unge såvel som øvrige samarbejdspartnere. Ordentligheden er til stede i enhver sammenhæng, både medmenneskeligt og i håndteringen af de daglige udfordringer. Således handler en kvalificeret vejledning i UU Vesthimmerland i høj grad om, at vejledernes faglighed skal udfolde sig gennem en imødekommende og positiv tilgang, så der skabes og understøttes tillid og respekt i de forskellige relationer UU indgår i.

Klædes på til at vælge
I lighed med mange andre UU Centre, arbejder UU Vesthimmerland også målrettet med udviklingen af de unges kompetencer i forhold til at vælge ungdomsuddannelse. Centerets udgangspunkt er, at vejledning i høj grad handler om læring, og at hver enkelt ung klædes på til at foretage kvalificerede uddannelsesvalg ud fra aktuelle muligheder.

Mange unge må overvinde barrierer, inden de er klar til en ungdomsuddannelse og har derfor behov for længerevarende, afklarende vejledningsprocesser, hvor de kan lære mere om sig selv, deres kvalifikationer og muligheder. Derfor tilbyder UU Vesthimmerland en udvidet ungevejledning for de unge 15-17-årige uden umiddelbar mulighed for at påbegynde uddannelse eller andre forløb, hvor de deltager i et forløb på minimum 18 timer, der indeholder udviklende og uddannelsesfremmende aktiviteter, individuelt og i fællesskaber. Efterfølgende følges op på de unges videre forløb og de unge slippes ikke af syne mellem igangværende aktiviteter. Således opnår UU vejledningen at blive ankerpunktet for mange unge i kommunen.

UU center som tovholder
Både lokalt og nationalt, på politisk plan, ses UU vejledningen i stigende grad som et naturligt midtpunkt for et effektivt, tværfagligt samarbejde på ungeområdet. UU vejledningen er uafhængig af interesser andre end af få flest muligt antal unge i uddannelse og indgår som oftest i de fleste processer, der vedrører de unge. UU vejledningen kvalificerer således naturligt til at koordinere den fælles indsats og i Vesthimmerlands Kommune har man gode erfaringer med at indtage det udgangspunkt. Med UU Vesthimmerland som central aktør på ungeområdet har man kunnet skabe et stærkt, tværfagligt samarbejde, og som centerleder Mette Sun Otte beskriver det; ”Vi oplever virkelig, at vi med den tværfaglige indsats bidrager til at løfte det fælles ansvar, vi alle har, at nå målsætningen om de 95 % … og det kan vi, fordi vores politiske bagland og samarbejdspartnere har tilliden til, at vi kan stå i midten for den fælles indsats og koordinere arbejdet til fordel for alles interesser – ikke mindst de unges, og dermed også samfundets”.

 

Fakta om UU Vesthimmerland
Hjemmesidewww.uu-vesthimmerland.dk
Indgår i region: Region Nordjylland
Juridisk konstruktion: Del af beskæftigelsesforvaltning
Dækker kommuner: Vesthimmerlands Kommune
Antal indbyggere: 38.000