Pressemeddelelse: Valget er vigtigt

Undersøgelse viser at der kan spares ressourcer; UU vejledningen i grundskolen stiller sig til rådighed.

Landets UU centre er meget positive overfor den aktuelle rapport fra Dansk Industri og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Der er ingen tvivl om, at der kan spares ressourcer ved at udfordre unge og deres forældres valg af uddannelse efter folkeskolen, således vi mindsker omvalg, frafald og det at nogle tager dobbeltuddannelse” udtaler John Vilhelmsen, formand for Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i Danmark.

John Vilhelmsen høj opløsning beskåret og mindre 3John Vilhelmsen fortsætter: ”Naturligvis giver det anledning til eftertanke, at undersøgelsen viser, at der kan spares 1 milliard på, at elever vælger og gennemfører en gymnasial uddannelse og derefter tager en erhvervsuddannelse. Denne løsning kan få nogle til at klandre UU vejledningen for, at der ensidigt vejledes til en gymnasial uddannelse. Intet kunne være mere forkert. Der er ingen UU vejleder, der er tilfreds med, at kun 20% vælger en erhvervsuddannelse i forlængelse af folkeskolen. Det lave tal er udtryk for, at vi har et erhvervsuddannelsessystem, der ikke hænger sammen. Der mangler praktikpladser, og når de unge og forældrene samtidig hører, at erhvervslivet svigter i forbindelse med de store bygge- og anlægsprojekter, hvor det sidst er oplyst, at der kun er oprettet 2 praktikpladser i forbindelse med det store milliardprojekt omkring metrobyggeriet i København, ja så er det op ad bakke for UU vejledningen, når erhvervsuddannelsesmuligheden præsenteres for afgangseleverne.

Det er klart, at når erhvervslivet sidder i bestyrelserne på erhvervsskolerne og er ansvarlige for uddannelserne, så er forventningen også, at der vises ansvarlighed i forbindelse med sammenhængen i uddannelsen, og her er praktikpladser altafgørende for, at det uddannelsestilbud, der præsenteres for folkeskolens afgangselever også virker attraktivt!” – er den klare udmelding fra John Vilhelmsen, der gør opmærksom på, at der i alle UU centre vejledes og informeres og vejledes om såvel erhvervsuddannelserne som de gymnasiale uddannelser.

John Vilhelmsen roser praktikpladspakken, der kom på plads i efteråret 2012 og udtrykker håb om, at det kan give anledning til optimisme og gerne nogle positive historier fra erhvervsuddannelsesområdet, så vi kan komme igennem med budskabet om, at alle unge kan gøre deres erhvervsuddannelse færdig. Der gøres en stor og flot indsats på erhvervsskoleområdet, og erhvervsuddannelsen er et godt tilbud med kombinationen af undervisning og teori og praksis og praktik. John Vilhelmsen tror dog ikke på, at praktikpakken løser alle problemerne. ”Der er også behov for, at praksisforløbene i erhvervslivet udvikles gennem f.eks. en praktikvejlederuddannelse til den eller de praktikansvarlige medarbejdere i virksomhederne. Det vil give den praktikansvarlige medarbejder status og kompetence til at lave et godt stykke arbejde, der dels vil kvalificere erhvervsuddannelsen, dels fastholde flere unge på deres uddannelsesvalg” udtaler John Vilhelmsen.

Analysen fra de to erhvervsorganisationer lægger op til en effektivisering og strømlining af ungdomsuddannelsesområdet. ”Det kan gøres bedre og UU centrene medvirker gerne, men helt at undgå omvalg og omveje kan man ikke forvente” udtaler John Vilhelmsen, der samtidig peger på undersøgelsen, der viser, at der blandt de 25 årige, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse i gennemsnit er brugt 3 år i uddannelsessystemet. ”I forbindelse med den nye fleksuddannelse, vil det være tåbeligt ikke at give de unge merit for de uddannelsesår, de har gennemført, og så lave en plan for hvad der mangler, for at der kan blive tale om en fuld ungdomsuddannelse. Hvis vi regner uddannelsesår, arbejde, produktionsskoleforløb og andre kompetencer sammen for den enkelte unge, og så gør op, hvad der mangler for at vi kan godskrive en uddannelse, hvor noget skal gennemføres i praktik andet på en erhvervsuddannelse og måske med elementer der opkvalificere på det personlige og sociale plan, er jeg sikker på, at vi kan få flere til at gennemføre en uddannelse, og samtidig gøre det med respekt for de ressourcer, der allerede er anvendt,” udtaler John Vilhelmsen, der samtidig gør opmærksom på, at UU centrene er klar til at medvirke til dette.

Der er brug for nye investeringer i overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse hvis flere unge skal lykkes” lyder udmeldingen fra DI og AE i undersøgelsens forord. John Vilhelmsen erklærer sig enig og peger på, at viden om og kendskab til erhvervslivet bør være en langt mere integreret del af skolens undervisning. I den forbindelse peger formanden for UU centrene på, at uddannelsesvalget og kendskab til job med fordel kan begynde før afgangsklasserne, og at folkeskolens §7 fag om uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering bør bringes i spil i en sammenhæng med skolens øvrige fag på alle klassetrin. ”Her kan DI og AE hjælpe folkeskolen på ve,j og vi medvirker gerne! De unges valg er vigtigt og UU vejledningen er til rådighed” slutter John Vilhelmsen.

Faktabox: UU vejledning i grundskolen
Ved lov blev der i august 2004 etableret ca. 50 kommunale og tværkommunale UU centre i Danmark. Samtidig blev vejledningen professionaliseret med en uddannelse og en overgang fra kombinationsansatte stillinger som skolevejleder og lærer til fuldtidsvejledere.

Ved vejledningsreformens begyndelse var der obligatoriske vejledningssamtaler med alle elever fra 6. til 10. klasse. Nye lovgivningsinitiativer har flyttet vejledningsressourcer fra grundskoleområdet til ungeområdet (15 – 17 årige), hvor der er uddannelsespligt. Samtidig er vejledningsindsatsen differentieret, således der gives uddannelsesvejledning til alle om mulighederne efter grundskolen og en fokuseret vejledningsindsats rettet mod de elever, der i samarbejde med skolen lærer skønnes at have svært ved at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Til elever og forældre der ’kan selv’ er der et tilbud om en eVejledning, der kan kontaktes pr. mail, chat, telefon og sms. UU centrene har sammen med eVejledningen gjort en stor indsats for at markedsføre dette tilbud, der dog aldrig har haft den ønskede effekt i grundskolen.

En UU vejleder i grundskoleområdet vejleder på fra 2 – 5 skoler med en indsats der begynder i 7. klasse. I 8. klasse arrangeres der introduktionskurser, hvor eleverne kan besøge 2 ungdomsuddannelsestilbud i løbet af en uge, i 9. klasse er der praktik og brobygning og i 10. klasse bygger undervisningen på elevernes uddannelsesplan og indeholder brobygning til en eller flere ungdomsuddannelser og en obligatorisk opgave om uddannelse/job.

Fra 8. klasse vurderes elevernes uddannelsesparathed i samarbejde med skolen og der sættes målrettet ind for at gøre alle elever uddannelsesparate ved grundskolens afslutning.

Skolens UU vejleder er til rådighed i forbindelse med folkeskolens §7 fag ”Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering” der skal gennemføres på alle klassetrin 1. – 10. klasse. Undervisningen i faget er skolens ansvar.

UU centrenes vejledere vejleder alle elever i folkeskolen, ungdomsskolen, langt de fleste privatskoler og på 9 efterskoler. På de resterende  257 efterskoler forestår efterskolerne selv vejledningen. Ca. halvdelen af 10. kl. eleverne i Danmark går på en efterskole.