Virksomhedsskolen

Virksomhedsskolen – Når teori bliver praktisk

Virksomhedsskolen er et afklarings- og uddannelsesforberedende tilbud indenfor bygge- og anlægsbranchen, der er etableret i forbindelse med Aarhus Kommunes byggeri af det nye multimediehus på Aarhus Havn. Projektet er et samarbejde mellem Århus Produktionsskole, Aarhus Tech, NCC, Urban Mediaspace Aarhus og Job og Uddannelse (et center under Jobcenter Aarhus, som UU Aarhus-Samsø har været en del af siden 1. april 2012). Projektet indgår i Aarhus Kommunes handlingsplan for 95 % målsætningen (se også www.aarhus.dk/95).

Virksomhedsskolen startede i august 2012 og har nu 11 elever, hvilket er det maksimale antal stedets kapacitet tillader. Skolen har løbende optag gennem Århus Produktionsskole og UU Aarhus-Samsø.

Virksomhedsskolens målgruppe
Virksomhedsskolen er målrettet unge, der ønsker en byggefaglig håndværksuddannelse, og som profiterer af en tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Skolens elever er unge mellem 17 og 25 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse og vurderes til ikke umiddelbart at kunne starte på en erhvervsuddannelse. Målet med deres forløb på Virksomhedsskolen er derfor, at de bliver brancheafklarede og/eller kvalificerer sig til en erhvervsuddannelse indenfor Bygge og Anlæg.

Virksomhedsskolens principper og metoder
Det bærende princip i Virksomhedsskolen er læring i praksisfællesskaber. Derfor er skolen indrettet i en pavillon på selve byggepladsen og fungerer som en fuldt integreret del af hverdagen på pladsen. Eleverne befinder sig det meste af tiden ude på byggepladsen eller ”nede i hullet” som er betegnelsen for det sted, hvor der piloteres og støbes fundament til multimediehuset. Skolen giver dermed eleverne en unik mulighed for at realitetsteste deres uddannelsesdrømme i den virkelige verden, hvilket er med til at forebygge frafald senere i deres uddannelsesforløb.

De forløb der tilbydes i Virksomhedsskolen følger byggeriet. Således står betonarbejde og struktørfaget på programmet, mens fundamentet til multimediehuset opføres. Senere i byggeprocessen åbnes der op for forløb målrettet smede-, murer-, tømrer-, maler-, VVS- og elektrikerfaget.

Vejledning i Virksomhedsskolen
UU Aarhus-Samsø har ansvaret for visitering til Virksomhedsskolen og vejledningen af alle elever. Dette sker i tæt samarbejde med Århus Produktionsskole og de sagsbehandlere, der henviser de unge til Virksomhedsskolen. Vejledningen er helhedsorienteret og har som fornemste opgave at sikre elevernes overgang til en ungdomsuddannelse.
Ilse Fogtman, der er Virksomhedsskolens UU-vejleder, er i daglig kontakt med eleverne og giver dem den fornødne støtte og vejledning i at håndtere de udfordringer, der kan forhindre dem i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der arbejdes med elevernes personlige og sociale kompetencer og på at skabe struktur og stabilitet i deres dagligdag. Det faglige, samt kontakten til byggeriets forskellige sjak, tager faglærer Thomas Ogola fra Århus Produktionsskole sig af. Derudover modtager eleverne undervisning i dansk og matematik to gange ugentligt ved siden af deres arbejde på byggepladsen.

UU-vejlederen fungerer som elevernes indgang til det kommunale system og til uddannelsesinstitutionerne. Hvis en elev ikke magter at gå på Virksomhedsskolen undersøges andre muligheder for praktik eller et produktionsskoleophold. 

Hverdagen på Virksomhedsskolen
De unge møder ind kl. 6.45 og er klar til at arbejde kl. 7.00. Opgaverne på byggepladsen er meningsfyldte og konkrete, og de unge er meget motiverede. De arbejder sammen med de øvrige byggeriarbejdere, herunder struktørerne, og holder pauserne sammen med dem i frokoststuen i skurbyen. Byggeriarbejderne er alle meget positive indstillet overfor de unge og fra NCC forlyder det, at sjakbajserne på byggepladsen udtrykker tilfredshed med elevernes indsats.

Virksomhedsskolens foreløbige resultater
I løbet af den relativt korte tid projektet har kørt, er der opnået gode resultater. Et godt eksempel er eleven, der startede på Virksomhedsskolen med en historik, der rummede flere afbrud og en udtrykt oplevelse af mistrivsel i skolen. Eleven fortæller, at han gennem Virksomhedsskolen har fundet motivationen og gejsten til at uddanne sig. Han giver udtryk for at befinde sig godt i sjakket, og peger på, at de konkrete arbejdsopgaver, der fylder hverdagen på byggepladsen er stærkt medvirkende til, at han bedre kan se formålet med den teori, der er nødvendig at tilegne sig i forbindelse med en uddannelse. Han er nu overbevist om, at han vil være struktør.  Eller som en af eleverne udtaler i beskrivelsen af projektet på Århus Produktionsskoles hjemmeside: “Det er rigtig fedt. Det er super at komme ud, hvor der foregår noget. Vi er med til at lave mange forskellige ting. Vi binder jern og laver forskallinger og støber”.

Fra de parter, der er involveret i projektet udtrykkes stor tilfredshed med projektets udvikling og den måde, samarbejdet har forløbet på hidtil. NCC har vist stor interesse for projektet og har leveret vigtige bidrag til etableringen af Virksomhedsskolen. Senest er skolens faglærer og en elevrepræsentant blevet inviteret med i sikkerhedsudvalget.

Det er planen, at modellen for Virksomhedsskolen skal udbredes til andre kommunale byggeprojekter og – på sigt – udbygges med et merkantilt spor. Der arbejdes desuden med at udvide Virksomhedsskolen med et praktikpladskontor. 

Information om projektet
Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte konsulent i Job & Uddannelse, Peter Lilleheden på mail: pli@aarhus.dk/tlf. 29208866 eller læse om det på Århus Produktionsskoles hjemmeside: http://www.aaps.dk/vaerksteder/virksomhedsskolen-bygge-og-anlaeg/