Undersøgelse: 15-åriges hverdagsliv og udfordringer

SFI har fulgt 6000 børn, siden de blev født i 1995. Denne rapport, som er en antologi med en række kapitler, der kan læses selvstændigt, rapporterer fra den 5. dataindsamling fra foråret 2011. På det tidspunkt var børnene blevet 15 år, og de fleste havde besluttet, hvad der skulle ske efter 9. klasse.

Hvert af kapitlerne bidrager med ny viden om danske børn og unges opvækstbetingelser. Overordnet viser analyserne, at det går godt for flertallet af de 15-årige, men samtidig sker der også en øget differentiering. Der er fx markant social skævhed i de unges planer om og forventninger til deres videre uddannelse. De unge er ambitiøse, men forældrenes baggrund og holdninger spiller en stor rolle.

Undersøgelsen sætter desuden fokus på sårbare unge med indadreagerende symptomer, hvor dårlig trivsel er mest udbredt blandt piger. Der er også ny viden om unge med ADHD og deres sociale baggrund, unges forhold til alkohol og hash, opdragelse i familier med teenagere og betydningen af den moderne faderrolle.

Undersøgelsen er finansieret med midler fra Satspuljen. Hent rapporten her.