UU det naturlige omdrejningspunkt

Af John Vilhelmsen, formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning

MBU offentliggjorde for nylig evalueringen af Ungepakke 2. Det overordnede budskab i rapporten er, at ungepakken har hjulpet mange unge ledige i gang og at gruppen af unge, der hverken er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, er blevet reduceret markant. En af de væsentligste årsager til ungepakkens succes er, at pakken har stimuleret samarbejdet mellem de professionelle, der i det daglige arbejde implementerer pakkens initiativer landet over – og i det samarbejde har UU en unik central og uafhængig rolle, som kan og skal udnyttes endnu bedre.

Samarbejdet skal styrkes
 
Set med UU øjne er evalueringen af ungepakke 2 generelt positiv. Indsatserne i overgangen fungerer efter hensigten – dog skal og bør der fremover sættes ekstra fokus på mulighederne for de 15 – 17 årige, der ikke er i gang med uddannelse. Rapporten bekræfter generelt vores erfaring i UU-centrene, at ungepakken har tilført en række nyttige redskaber, der understøtter samarbejdet på området. Et eksempel er begrebet uddannelsesparathed, der har sikret en god proces mellem UU vejlederne, de unge, forældrene, grundskolen og lærerne. Pakken menes at have ”engageret og forpligtet mange aktører på feltet” og at have understøttet samarbejdet mellem UU vejledningen, folkeskolerne, produktionsskolerne, ungdomsuddannelserne og de kommunale forvaltninger. Men det pointeres ligeledes, at samarbejdet på tværs af institutionelle skel bør styrkes endnu mere fremover, hvis 95 % målsætningen skal realiseres, og at de mange netværks- og samarbejdsaktiviteter, som er afgørende for den reelle implementering og værdi af diverse strategier og samarbejdsaftaler, bør effektiviseres.

UU i centrum

UU-centrenes rolle er i den sammenhæng central. I arbejdet omkring den enkelte unge er UU det naturlige omdrejningspunkt, som alle aktører er i kontakt med, og ud fra hvilket, et fremadrettet og anerkendende samarbejde bør udgå. Og UU vejledningen har en unik interessefri position i forhold til de unge, der netop kvalificerer UU-centrene til at være et neutralt bindeled – og det er derfor således også positivt at bemærke, at rapporten understreger, at UU-centrene har en helt central rolle som koordinator og samlingspunkt, og at den rolle bør anerkendes, værdsættes og legitimeres i højere grad af alle aktørerne på tværs. Vi er parate til at tage den rolle på os og ser det som en naturlig del af arbejdet, ligesom vi gerne indgår i arbejdet omkring fastholdelse af de unge på ungdomsuddannelserne. 

Fælles mål
Det er værd at bemærke, at det i rapporten påpeges, at systematikken og omfanget af samarbejde mellem aktørerne varierer meget fra kommune til kommune. Det er således en stående udfordring, at de unge mødes af mange forskellige tilbud og fagpersoner i fastholdelsesindsatsen, som i værste fald forvirrer og gør mulighederne for hjælp uigennemskuelige. Det forhold kalder på at samarbejdet og kommunikationen på tværs af alle instanser optimeres, men som rapporten ligeledes bemærker, findes der stadig unødvendige fordomme i samarbejdet, som hindrer denne optimering.  Derfor er det bydende nødvendigt, at UU får den nødvendige legitimitet blandt aktørerne på tværs, så der fra UU’s side nemmere kan gøres en ekstra indsats for at samle alle aktører omkring det ene mål, at forbedre de unges vej gennem uddannelsessystemet.

John Vilhelmsen har på opfordring leveret dette debatindlæg til Altinget.dk.
Indlægget bringes i Altinget.dk fredag d. 21. september.