Kommentar: Positiv evaluering fra MBU

Kommentar: Positiv evaluering fra MBU

Epinion, CEFU (Center for Ungdomsforskning) og Pluss Leadership har netop udgivet deres evaluering af Ungepakke 2. Generelt peger evalueringen på at ungepakken har hjulpet flere unge ledige i gang med en uddannelse eller job. Også gruppen af unge, der hverken er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, er blevet reduceret markant gennem pakkens initiativer. Hovedkonklusionen i evalueringsrapporten, udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning,lyder således:

Samlet set er Ungepakkens initiativer et skridt i den rigtige retning – byggende på et stort og vigtigt arbejde blandt mange af de involverede professionelle, der bør fortsætte fremadrettet. Ungepakken kan i vid udstrækning karakteriseres som et succesfuldt samarbejdsprojekt, som har engageret og forpligtet mange aktører på feltet. Det er dog fortsat bydende nødvendigt at videreudvikle den samlede indsats, hvis 95 % målsætningen skal realiseres.”

UU formand enig
Formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning, John Vilhelmsen, genkender tendenserne fra rapporten og udtaler: “Den positive evaluering af Ungepakke 2 bekræfter i al væsentligt vores oplevelse i UU,” siger han og fortsætter: “Ungepakke 2 er et samlet katalog over nyttige redskaber og især uddanneslesparathedsbegrebet har sikret en god proces fra 8. klasse mellem UU vejlederne, de unge, forældrene, grundskolen og lærerne

Samarbejde nøglen til succes
Ungdommens Uddannelsesvejledning er blot én af flere aktører omkring den unge, både i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og i fastholdelse i uddannelse. En absolut forudsætning for at nå 95 % målsætningen er, at der er et smidigt og veletableret samarbejde mellem alle aktører: grundskolerne, UU, ungdomsuddannelserne, og ikke mindst forældre og de unge selv. Ungepakke 2 kan i vid udstrækning karakteriseres som et vellykket samarbejdsprojekt.

UU central i det lokale arbejde
UU vejledningen har en unik uafhængig position i forhold til de unge og er den instans, alle aktører på området har berøringsflade med. I det lokale arbejde er UU således den naturlige centrale instans, som samarbejdet er og skal være bygget op omkring, og det er derfor også specielt positivt at bemærke, at evalueringen konkluderer, at UU-centrene netop har en helt central rolle som koordinator og samlingspunkt i indsatsen overfor de unge, og at UUs centrale rolle bør anerkendes og værdsættes i højere grad af aktørerne på tværs.

Vejledning for alle unge
John Vilhelmsen mener, at ungepakken har været gavnlig for samarbejdet og for de unges vej gennem uddannelse generelt, men påpeger også at der kan gøres mere. Blandt andet anbefaler evalueringen at der fremover fokuseres på at styrke indsatsen for unge, der ikke er parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse, og på fastholdelse af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse.

I UU hilses dette budskab velkommen. Og det er rigtigt, at de svage unge skal tilgodeses, men samtidig er det også væsentligt at bemærke i evalueringen, at så mange som en trediedel af alle elever på vej fra grundskole til ungdomsuddannelse efterlyser mere vejledning. Ressourceflytningen af vejledningsindsatsen fra grundskoleområdet til ungeområdet har haft sine omkostninger trods en styrket kollektiv vejledning, og der er behov for vejledning på vej ud af grundskolen i et øget omfang – for alle unge.” Siger John Vilhelmsen og fortsætter: “Det er nødvendigt at de fremtidige politiske tiltag prioriterer alle unge, med forskellige initiativer og forløb, der tilgodeser alle segmenter af den danske ungdom. Det er centralt for det danske samfunds fremtid, ligesom det er grundlæggende for den enkelte unges liv og velfærd.

Den rigtige vej
Vilhelmsen ser dog generelt i Ungepakken mange brugbare redskaber i indsatsen for de unge. Samarbejdet er styrket på tværs af instanser og flere unge er i aktivitet. “Ungepakken har været en rigtig politisk beslutning, der blandt andet har sat overgangen til ungdomsuddannelse på grundskolernes dagsorden,” konkluderer John Vilhelmsen.

 


 

Faktaboks
Ungepakke 2 blev aftalt i 2009 mellem den daværende VK-regering og DF, S og R som en del af globaliseringsforliget. Med aftalen og den lovgivning, som fulgte heraf i 2010, fulgte iværksættelse af en række initiativer, hvis sigte har været at styrke indsatsen for, at flere unge kommer i job og uddannelse og på længere sigt bidrage til en bedre uddannet arbejdsstyrke. Ungepakke 2’s initiativer sætter ind på tre områder: Grundskolen, overgangen og ungdomsuddannelserne.

Som del af ungepakke 2 blev aftalt en evaluering af initiativerne.

Evalueringen er udført af Plus Leadership, Epinion og CEFU – Center for Ungdomsforskning. Ungepakke II er finansieret af globaliseringsmidlerne med udløbsfrist ultimo 2012. Folketinget skal i forbindelse med Finanslov 2013 forhandlingerne drøfte og beslutte om ungepakke 2 skal videreføres/justeres.